تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- …

۲- لازمه کنترل مدیریتی

بازگشتی قابل تصور نبوده؛ به عنوان هزینه کسب و کار محسوب میگردد.

۳-راه دیگری جهت انجام کار وجود ندارد.

بازگشت در قالب صرفهجویی در نیروی کار یا تولید در آمد جدید.

۴-بازگشت مستقیم تکنولوژی اطلاعات

بازگشت قابل تعیین شدن و قابل اندازهگیری است.

۵-بازگشت غیر مستقیم

تعیین آن مشکل بوده؛ دارای پتانسیل بازگشت قابل توجه میباشد.

۶-ضرورت رقابت

بازگشتی قابل تصور نبوده و تنها جهت حفظ سهم بازار ضروری است.

۷-کارکردهای استراتژیک

تعیین بازگشت مشکل است، پتانسیل معکوس زیاد دارد، تنها پس از به کارگیری و اجرا قابلیت تخمین دارد.

۸-تکنولوژی انتقال اطلاعات انتقالی

تعیین بازگشت خاص مربوط به آن مشکل است؛ دارای پتانسیل معکوس زیاد است.

۲-۲-۷ ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: چشم اندازهای مربوط به منافع غیر قابل شمارش و نامحسوس
۲-۲-۷-۱ ارزیابی فواید نامحسوس
تصمیمگیری در زمینه برخی از سرمایهگذاریهای تکنولوژی اطلاعات ساده هستند. به خصوص اگر هزینهها و صرفهجوییها قابل اندارهگیری و دارای ریسک زیادی نباشد این تصمیمگیری راحت تر است. در بسیاری از موارد سرمایهگذاریهای لازم جهت ارتقاء سازمانها بسیار ضروری است. مثلاً امروزه لازمه ورود به تجارت جهانی و وب محور تبدیل خدمات درآمد داخلی سازمانها به سیستمهای مناسب است.( پائول ، ۲۰۰۶ )
متأسفانه ارزیابی سرمایهگذاری تکنولوژی اطلاعات در بسیاری از موارد شفاف نیست. محدود نمودن سرمایهگذاریهای تکنولوژی اطلاعات به موارد شفاف و قابل محاسبه، سازمانها را با بحرانهای جدی مواجه میسازد. سازمانها نیازمند استفاده دایم از تکنولوژی اطلاعات جهت بهبود بخشیدن مداوم فرآیندهای خود میباشند. با استفاده از تکنولوژی اطلاعات میتوان به فرآیندهای تجاری سرعت بخشیده، اطلاعات جامعتر و مناسبتر جهت تصمیمگیری و کنترل جمعآوری نموده، ارتباطات را تسهیل و بهبود بخشیده، و زمینههای کار گروهی را فراهم نمود.( تی ، ۱۳۸۷)
برای ارزیابی اثرات سرمایهگذاریهای تکنولوژی اطلاعات و افزایش کارآیی چندین روش وجود دارد. از میان آنها میتوان از روشهای تحلیل ارزش، اقتصاد تکنولوژی اطلاعات، مدیریت فراگفت، و ارزیابی گزینهها نام برد.
۱- تحلیل ارزش[۱۸]: این روش کاربران را مجاز به ارزیابی فواید و منافع غیر محسوس با هزینه کم، در یک اندازه آزمایشی قبل از انجام سرمایهگذاریهای کلان مینماید.۲- اقتصاد تکنولوژی اطلاعات: بر کاربرد تکنولوژی اطلاعات در بخشهایی که فواید غیر محسوس آن روی استراتژیهای سازمانی اثرات شاخص داشتهاند، متمرکز است. ۳- مدیریت فراگفت: : ابزارهای لازم جهت عقلانی نمودن سرمایهگذاریهای زیربنای تکنولوژی اطلاعات را فراهم میسازد.۴- ارزیابی گزینه : پتانسیلهای آینده فواید حاصل از تکنولوژی اطلاعات را بیان میکند. (ای.توربن و دیگران، ۷۸۶،۱۳۸۶ الی ۷۸۹)
۲-۲-۸ تأثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد و تجارت
فناوری اطلاعات در زمینههای مختلف اقتصادی تأثیری شگرف گذاشته است. از نظر اشتغال، توسعه این فناوری موجد مشاغل جدید با کیفیتی نو و برتر است. به عنوان مثال در استرالیا نرخ رشد شاغلان در این بخش در فاصله سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ بیش از ۳۰ درصد بوده است در ایرلند این نرخ برابر ۱۸ درصد در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۹ میباشد. و متوسط سهم اشتغال فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا ۳/۹ درصد بوده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه استفاده از فناوری اطلاعات موجب افزایش سود و بهبود وضعیت صنایع میگردد. لذا باعث افزایش تولید ناخالص داخلی نیز خواهد بود همچنین از اواسط دهه ۱۹۹۰ نشانههایی از افزایش بهرهوری حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات در آمار دیده شده است. (فتحیان و سید حاتم مهدوی نور، ۱۳۸۵، ۸۹)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۱۴

س اکتبر 13 , 2020
۲-۲-۱۵-۵ اجزاء تجارت الکترونیکیاگر تجارت الکترونیکی را بعنوان یک پدیده در نظر بگیریم باید اجزاء آن را شناسائی کرد. میلر (۱۹۹۶)[۳۲]، اجزاء تجارت الکترونیکی را سه قسمت می داند. سازمان: مسئولیت حمایت از فرآیندهای تجاری را بر عهده دارد و کالاها و خدمات را تولید نموده و منابع مالی لازم […]