جستجوی مقالات فارسی – تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای …

۲-۲-۴-۲ سیستم بازاریابی و فروش
IT شرکتها را قادر به استفاده از استراتژیها و مدلهای مختلف بازاریابی و فروش میکند. حتی بدون ارتباطات الکترونیکی با مشتریها IT، اثر قابل توجهی بر فعالیتهای فروش، حداقل در سطح نگهداری اطلاعات مشتری یا سفارشات دارد. یکی از رایجترین سیستمهای نگهداری اطلاعات مشتری pos[9] است که با استفاده از سیستم Bar-Code روی اجناس، صورت حساب مشتری را به سرعت و دقت کافی صادر مینماید. برخی فروشگاهها یک شماره یا کارت ویژه در اختیار مشتری قرار میدهند تا با ارتباط با سیستمهای POS بتوانند ارزش مشتری، و حجم خرید وی را دقیقاً ثبت کنند و با ارائه تسهیلات و تحقیقات ویژه متناسب با سقف خرید طولانی مشتری، ارزش مشتری و وفاداری وی را بهبود بخشند.
از دیگر سیستمها بازاریابی و فروش می توان به SFA و CRM نیز اشاره نمود.( زرگر ، ۱۳۸۲)
۲-۲-۴-۳ سیستمهای مالی
بانکها، مؤسسات صدور کارتهای اعتباری، کارگزاران بورس، خدمات مبادله ارز، مؤسسات خدمات اطلاعات مالی، و مؤسسات حسابرسی از جمله مؤسسات و سازمانهایی هستند که با حوزه مالی تمام سازمانهای اقتصادی در ارتباطند. موضوعات درگیر با حوزه مالی در هر سازمان شامل حسابهای بانکی، وامها، کارتهای اعتباری، خرید و فروش سهام، اسناد بهادار، ارز خارجی، اموال و امثال آنها میباشد. عملکرد حوزه مالی در سازمان با هر نوع فعالیت اقتصادی، شامل تبادل پول (پرداخت یا دریافت)، گزارشها و صورت حسابهای مالی در ارتباط با محصولات و خدمات، گزارشهای سود و زیان تجزیه تحلیلهای مالی و سرمایه، ثبت و محاسبات حسابداری، پرداخت دیون مالی از قبیل مالیات و بیمه، بهاضافه سایر فعالیتهای مرتبط با حوزه مالی و حسابداری است.( والترز ، ۱۳۸۶)
تمام این فعالیتها سالهاست که توسط سیستمهای اطلاعاتی ویژه انجام میگیرند. این سیستمها عمدتاً متناسب با سرمایهگذاری سازمانها، حجم فعالیتهای مالی آنها و زیر ساختهای موجود در آن سازمانها طراحی و استفاده میشوند. علاوه بر سیستمهای اطلاعات رایج در حوزه مالی، یکی از مهمترین این سیستمها EFT[10] است که به منظور تبادل پول به صورت الکترونیکی بین بانکها و دیگر سازمان های اقتصادی عمل میکند. این سیستم به جای انتقال فیزیکی پول استفاده میشوند. (زرگر، ۱۳۸۲، ۲۰ الی ۲۵)
۲-۲-۵ راهبردهای بازاریابی و فناوری اطلاعات و ارتباطات
در اصول اساسی راهبردهای بازاریابی مؤسسات بازرگانی عمومی (سازمانها)، رقابت مهمترین عامل است که از طریق اجرای روشهای زیر ممکن میشود:
الف) تولید با هزینه کمتر و کیفیت بهتر (تولیدات و یا خدمات)؛
ب) ایجاد بازار یا محدودۀ جغرافیایی اختصاصی که رقابت را محدود و مشخص سازد؛
ج) انتخاب منطقه یا حوزۀ بازاری که بکر و دست نخورده محسوب شود؛
د) ایجاد موانعی بر سر راه ورود رقبا به بازار جدید در حکم شیوههای در انحصاری کردن بازار.
هر یک از این راهبردها نیازمند به فناوری اطلاعات و ارتباطات خاص است و از این رو، نوع فناوری قابل استفاده در سازمان بستگی به راهبردهای بازاریابی سازمان خواهد داشت.( ای. توربن و دیگران، ۱۳۸۶)
۲-۲-۵-۱ راهبردهای به حداقل رساندن هزینهها
موسسههای تولیدی و خدماتی همواره تلاش دارند هزینههای تولید را کاهش دهند تا بتوانند با تعیین قیمت با رقبای خود مقابله کنند. این مؤسسات تأکید بر فناوریهای کنترل هزینهها، کنترل فرایند تولید و برنامهریزی موجودی انبارها و کنترل آن دارند.
*واژههای JIT[11]، GT[12]، BOM[13]، MRPI[14]، [۱۵]MRP II، [۱۶]ERP نیز به منظور اجرای این هدف اعلام شده است.( ای. توربن و دیگران ، ۱۳۸۶)
۲-۲-۵-۲ تولید با مشخصهها و معینههای برتر
معمولاً مؤسسات تولیدی و خدماتی علاقمندند که تولیدات و خدمات آنها ممیزهها و استانداردهای انحصاری داشته باشد، این چنین خصیصههایی را مزیت برتر مینامند.
کاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات میتواند این بازده را برتر سازد و در نتیجه سبب افزایش فروش شود.
هزینههای تولید و خدمات شاید نتواند به اندازهای که برتری مزیتهای نسبی و ممیزههای آن میتواند مؤثر باشد نقشی داشته باشد. اما امروزه رایانه در نظامهای پشتیبان فروش، نظامهای تسریع در رفع نیازهای اطلاعاتی و ارتباطی مشتریان و تحویل کالا به متقاضیان و در نهایت نظامها تحقیق و توسعه، پژوهش و نوآوریها[۱۷] نقشی اساسی ایفا میکند.( سیگیونگ ، ۲۰۰۸)
۲-۲-۵-۳ بازار بکر و جدید
انتخاب سیاست بازار بکر یا دست نخورده برای مؤسسات تولیدی و خدمات همواره در اولویت بوده است، چنین بازاری ممکن است شامل مشتریانی خاص از طبقه سنی، نژادی، تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی معین باشد.( مومنی ، ۱۳۸۰ )
۲-۲-۶ ارزیابی تکنولوژی اطلاعات: مزایا، هزینهها و کارآیی
سازمانها در استفاده بهینه از منابع خود جهت بهبود کارآیی و بهرهوری با چالش مواجه میباشند. امروزه به دلیل اینکه تکنولوژی اطلاعات یکی از اجزاء شاخص اکثر سازمانها است، تخصیص مناسب منابع به آن از حساسیت خاصی برخوردار میباشد. به عبارت دیگر، ارزیابی دقیق هزینهها و فواید سرمایهگذاری در این بخش یکی از وجوه بسیار مهم فرآیند تخصیص بهینه منابع میباشد.( ای. توربن ودیگران، ۱۳۸۶)
لوکاسlucas))(1999) سرمایهگذاریهای ITرا دستهبندی نموده است. این دستهبندی در جدول (۲-۱) نشان داده شده است. لوکاس به موارد زیر در زمینه در

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ج ارزش در سرمایهگذاریهای تکنولوژی اطلاعات اشاره مینماید: ۱- بایستی توجه نمود که ارزشها متنوع بوده و نرخ بازگشت سرمایه یا سود برحسب پول تنها یکی از آنهاست. ۲- احتمال حصول بازگشت سرمایه یا سود با احتمال موفقیت سیستم پیشنهادی بستگی دارد. تجربه نشان داده که بسیاری از پیش بینیهای اولیه در اجرا تحقق نیافتهاند. ۳- مطالعات گذشته نشان داده که ارزش مورد انتظار در بازگشت سرمایه یا سود در تکنولوژی اطلاعات کمتر از پیش بینیهای اولیه بوده است.( ای. توربن و دیگران، ۱۳۸۶ )
جدول ۲-۲: انواع سرمایهگذاری تکنولوژی اطلاعات(لوکاس ۱۹۹۳)

مدیر سایت

Next Post

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۱۴

س اکتبر 13 , 2020
۲-۲-۱۵-۵ اجزاء تجارت الکترونیکیاگر تجارت الکترونیکی را بعنوان یک پدیده در نظر بگیریم باید اجزاء آن را شناسائی کرد. میلر (۱۹۹۶)[۳۲]، اجزاء تجارت الکترونیکی را سه قسمت می داند. سازمان: مسئولیت حمایت از فرآیندهای تجاری را بر عهده دارد و کالاها و خدمات را تولید نموده و منابع مالی لازم […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
نوع سرمایهگذاری توضیح
۱-زیر ساختها جهت پشتیبانی کسب و کارهای جاری مزایای آینده ممکن؛ تعیین سهم آن مشکل است.