تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۹

اندازه بنگاه

تعدادکارکنان

گردش معاملات
( میلیون پورو )

ترازنامه (میلیون پورو)

کوچک

۵۰

۱۰ میلیون

۱۰ میلیون

متوسط

۲۵۰

۵۰ میلیون

۴۳ میلیون

۲-۲-۳ تاریخچه و سیر تحول فناوری اطلاعات
واژه فناوری اطلاعت اولین بار از سوی آقایان لویت وایزلر در سال ۱۹۸۵ به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیمگیریها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. برداشتهای مختلفی از فناوری اطلاعات وجود دارد که خود سبب گشته تا تصاویر متفاوتی از آن در جوامع مختلف ارائه گردد. بسیاری فناوری اطلاعات را مجموعهای از سخت افزار، تجهیزات، مهارت، دانش کارکنان و ویژگیهای اشیایی که کار روی آنها انجام میشود میدانند و فناوری اطلاعات را روابط میان سخت افزار یا نرم افزار شبکه و تواناییها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی میشود میدانند. فناوری اطلاعات نه تنها به تواناییهای پردازش دادهها توسط رایانهها بلکه به مهارتهای انسانی و مدیریتی در بهرهبرداری از آنها هم دلالت دارد. با توجه به عمر نسبتاً کوتاه فناوری اطلاعات و در مقابل رشد و توسعه سریع آن تعاریف متفاوتی از آن وجود دارد. به نظر اسکات موتون(۱۹۹۱) فناوری اطلاعات شامل انواع رایانهها، سخت افزار، نرم افزار و شبکههای ارتباطی که دو رایانه را به هم متصل میکند، شبکههای عمومی و خصوصی و ترکیب رایانهها، فناوری ارتباطات و سیستمهایی که رایانههای شخصی را به این رایانهها متصل میکند و شبکه جهانی اینترنت میباشد. شیل(۱۹۹۷) فناوری اطلاعات را در تجهیزات رایانهای مستقر در ادارات و کسب و کارهای مختلف میداند که شامل رایانههای شخصی سرورها ایستگاههای کاری و… است در فرهنگ آکسفورد فناوری اطلاعات به مفهوم مطالعه نظام یافته صنایع مرتبط با ارتباطات دانش است. به هر حال فناوری اطلاعات به ما میآموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته و فعالیت تجاری جدیدی آغاز کنیم و یا اینکه چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمانها و بنگاهها کسب و کار مؤثری برقرار سازیم.
طبق مطالعهای که از طرف مک مولین(۱۹۹۶) در کشور کانادا انجام شد، مشخص گردید که به کارگیری فناوری اطلاعات و سیر تحول آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال گسترش است، این مطالعه در سه مقطع زمانی ۸۵-۱۹۸۰، ۹۱-۱۹۸۶و ۱۹۹۴ انجام شد و نتایج نشان داد که در مقطع اول ۱۶% در مقطع دوم ۳۷% و در مقطع سوم ۴۳% از کارکنان در کار خود تحت تأثیر فناوری اطلاعات و سیر تحولی آن قرار گرفتهاند.(زرگر ، ۱۳۸۲)
بررسی ها نشان می دهند که سازمان ها عمدتاً در ۴ زمینه از فناوری اطلاعات بیشتر بهره میگیرند:

  1. امور پردازش اطلاعات ۲٫ تصمیم گیری ۳٫ اشتراک اطلاعات ۴٫ نوآوری

در امور پردازشی سازمان با کمک فناوری اطلاعات به جمعآوری، تبدیل، ایجاد، نگهداری، ثبت و ارسال اطلاعات میپردازد.سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. همانگونه که اشاره شد، این ابعاد عبارتند از: بُعد شبکه، بُعد اطلاعات مدیریت، بُعد کاربرد، بُعد فناوری محض، بُعد جغرافیا و بُعد جهان الکتریکی.( زرگر ، ۱۳۸۲ )
شکل ۲-۱ سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف
۲-۲-۴ نقش IT در فرایندهای سازمان
نقش IT در فرآیندهای سازمان، از قبیل تولید و فروش، رشد چشمگیری داشته است. اولین نسخههای فنآوری رایانه در ابتدا برای نگهداری اطلاعات عملکرد سازمان استفاده میشد؛ اتفاقات و فعالیتهای روزها و هفتههای گذشته در اختیار مدیران قرار میداد. با توسعه سیستمها و فنآوری شبکه، امکان جمعآوری و استفاده از اطلاعات همزمان با رخداد آنها فراهم شد؛ یعنی اطلاعات عملیات سازمان در لحظه وقوع از طریق شبکه در اختیار مدیران قرار میگرفت. بعدها بسیاری از مراحل ثبت دستی اطلاعات به روشهای رایانهای و اتوماسیون تبدیل شد و برخی مراحل کاری کارمندان نیز حذف گردید.سیستمهای رایانهای اکنون امکان مشاهده و نظارت بر عملکردها را فراهم کرده و خطاها و مشکلات کارگاه را قبل از وقوع به اطلاع کارکنان و مدیران سازمان میرسانند. بسیاری از فرایندهای دستی قدیمی به طور اتومات شدهاند. این تحولات موجب تغییرات مهمی در ساختار شغلی و تخصصی پرسنل شده است. برخی مشاغل حذف شدهاند و برخی کارها قبلا دستی انجام می شداز طریق رایانه و به شیوههای جدید انجام میشوند؛ برای مثال، برنامهریزها یا افراد مسئول کنترل پروژهها، که قبلا کار خود را به روشهای دستی و روی کاغذ و فرمهای دستی انجام میدادند، اکنون با بکارگیری سیستمهای رایانهای ویژه، تبدیل به کاربران تخصصی و برنامهنویس رایانهای شدهاند و قدرت و مهارت شغلی خود را چندین برابر توسعه دادهاند.( سید جوادین ، ۱۳۸۶)
استفاده از فناوری اطلاعات، علاوه بر اثر روی طبیعت کار و محیط کار، نحوه رقابت سازمانها را هم تغییر داده است. IT موجب توسعه و بهینهسازی عملیات داخلی سازمانها، کاهش هزینههای داخلی و تسریع در امر تولید شده است. کاهش هزینهها فرصت سودآوری حتی در قیمت پایینتر برای محصولات را نیز ممکن ساخته، با سرعت عمل در رساندن محصول به بازار، دسترسی به سود سریعتر رخ میدهد. IT به یاری فرآیندهای بازاریابی و فروش آمده و سرعت عمل در بازاریابی را خصوصاً در مواردی که محصولات جدید موجب گرانی قیمت و پایمال شدن فرصتها میشود بهبود بخشیده است.(موم

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

نی ، ۱۳۸۰)
نقش IT تنها به خرید محصول توسط مشتری ختم نمیشود؛ بلکه میتواند خدمات مشتری را از طریق حفظ اطلاعات عمومی از هر مشتری و اطلاعات ارتباطات مشتری توسعه و بهبود ببخشد.(پیتر ، ۲۰۰۹ )
با توجه به دو دسته مفاهیم و نگرشهای وظیفهگرا(خاص حوزههای عملیاتی) و فرآیندگرا (مشتری محوری توجه به ارزش مشتری)، استفاده از سیستمهای اطلاعاتی به منظور توسعه و بهبود ارتباطات، تصمیمگیری و کنترل تمام فرآیندهای درون و بیرون سازمان، نقش مهم و تعیین کنندهای پیدا میکند.(احمدی و شمس عراقی ، ۱۳۸۲ )
امروزه تنوع سیستم های اطلاعاتی بسیار زیاد و مزایای آنها بعضاً همراه با مفاهیم و اهداف مشترک (تداخلی) است. همین تنوع و پراکندگی موجب پیچیدگی و عدم پایداری در تصمیمگیریهای مدیران سازمانها و برنامهریزی توسعه IT شده است.( جهانگرد ، ۱۳۸۴)
۲-۲-۴-۱ سیستمهای تولید
اثر IT روی سیستمهای تولید ناشی از چندین موج است. ابتدا به حفظ اطلاعات انبار، پیگری کارهای در جریان تولید و تکمیل شده و سپس سایر اطلاعات مربوط به تولید اکتفا میشد. امروزه مدیریت و نظارت بر فعالیتهای مختلف در حوزه تولید، هماهنگی بین فرآیندهای داخلی سازمان، از قبیل طراحی، خرید، مالی و فروش با فرآیندهای تولید با این سیستمها همراه شده است. در اینجا به طور خاص میتوان به سیستم CAM اشاره نمود که مکل سیستم CAD در هماهنگی و سرعت طراحی و تولید است.( لئونارد ، ۲۰۰۳ )

مدیر سایت

Next Post

تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۱۴

س اکتبر 13 , 2020
۲-۲-۱۵-۵ اجزاء تجارت الکترونیکیاگر تجارت الکترونیکی را بعنوان یک پدیده در نظر بگیریم باید اجزاء آن را شناسائی کرد. میلر (۱۹۹۶)[۳۲]، اجزاء تجارت الکترونیکی را سه قسمت می داند. سازمان: مسئولیت حمایت از فرآیندهای تجاری را بر عهده دارد و کالاها و خدمات را تولید نموده و منابع مالی لازم […]