سامانه پژوهشی – تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای آن- قسمت ۶

جدول۴-۱۴آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۷۵
جدول۴-۱۵آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۷۵
جدول۴-۱۶ آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۶
جدول۴-۱۷ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۷
جدول۴-۱۸آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۷
جدول۴-۱۹ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۷۸
جدول۴-۲۰آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع ۷۹
جدول۴-۲۱ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع ۷۹
جدول۴-۲۲ جدول آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع ۸۰
جدول۴-۲۳ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع ۸۰
جدول۴-۲۴ آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۸۱
جدول۴-۲۵ آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۸۲
جدول۴-۲۶ آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع ۸۳
جدول۴-۲۷آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و میزان رقابت پذیری صنایع ۸۳
جدول۴-۲۸ آمار توصیفی میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع ۸۴
جدول۴-۲۹آزمون آماری میزان رابطه بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع ۸۵
فهرست نمودارها
نمودار ۳-۱ سهم انواع صنایع به بهره برداری رسیده در شهرک صنعتی دورود ۴۷
نمودار ۳-۲: وضعیت واحدهای فعال و غیر فعال در شهرک صنعتی دورود ۴۸
فهرست شکل ها
شکل ۲-۱ سیر تحول فناوری اطلاعات از ابعاد مختلف ۳
شکل ۲-۲ عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی ۱۱
شکل ۲-۳: مزایای آمادگی الکترونیکی ۱۴
شکل۲-۴: چارچوب تجارت الکترونیکی از نگاه ای. توربن ۲۴
شکل۳-۱: مراحل انجام تحقیق ۵۰
چکیده
معرفی محصولات تولیدی واحدها، تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک، یکی از زیر شاخههای فناوری اطلاعات است. امروزه تبلیغ، بازاریابی و تجارت الکترونیک کالاها و خدمات تولیدی، یک روند فزاینده و رو به رشد را تجربه مینماید. در حال حاضر، سایتهای اینترنتی همانند ویترین مغازه به جذب مشتری میپردازند. در شرایط کنونی، شرکتها با استفاده از شبکه اینترنت با کمترین هزینه و به سرعت با کارکنان خود در نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار نموده و با رد و بدل نمودن سریع اطلاعات و عقد سریع قرارداد با مشتری با کارایی و اثربخشی بالا، محصولات خود را به فروش میرسانند. این روند قطعاً حتی با سرعت زیادتری به رشد خود ادامه خواهد داد. با سریعتر، ارزانتر و امنتر شدن اینترنت و جذابتر شدن آن و با آشنایی بیشتر افراد در کاربرد اینترنت و احساس قرابت بیشتر با آن و ضروریتر شدن بکارگیری اینترنت، از یک طرف تعداد کاربران لحظه به لحظه افزایش خواهد یافت و از جانب دیگر تعداد معاملات آن لاین، روز به روز افزایش خواهد داشت. به همین دلیل در کشور ایران نیز بکارگیری فناوری اطلاعات در تبلیغ کالاهای تولیدی و بازاریابی برای آنها و فروش محصولات تولیدی به شکل تجارت الکترونیک یک نیاز انکارناپذیر و عاجل است .
بنگاهها یا شرکتهای اقتصادی کوچک برای پویاسازی زمینههای کار خود و افزایش قدرت رقابت و حفظ و تقویت موقعیت خود در شرایط رقابتی موجود، لازم است تا از فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن استفاده مطلوب را به عمل آورند. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک تأثیرگذار است. همچنین محدودیتهایی نیز بر سر راه به کارگیری IT توسط شرکتها وجود دارد که ضروری است به دقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرند.در این تحقیق ارتباط و تأثیر استفاده نمودن شرکتهای کوچک از IT بر فروش، سود و درجه رقابت شرکتها به عنوان فرضیه مطرح شدهاند. دادههای این پژوهش براساس ۵۰ پرسشنامه تکمیل شده که به محقق برگشت داده شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSS و برای بررسی و رد یا قبول نمودن فرضیههای تحقیق از آزمون T استفاده شده است.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین بکارگیری IT و فروش، سود و درجه رقابت شرکتها، ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات ، آمادگی الکترونیکی ، تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیک ، بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
با توجه به پیشرفت‌های فناوری روزمره و شتابان، جوامع به جوامعی مبتنی بر دانش و آگاهی تبدیل شده‌اند. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مؤسسات و سازمانها این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های تجاری و مبادلات خود را با سرعت و انعطاف‌پذیری انجام دهند.در قرن بیست و یکم فناوری اطلاعاتی و ارتباطی با سرعت بیشتر پیشرفت و توسعه خواهد یافت. پیشرفت‌های به وجود آمده در فناوری اطلاعات و ارتباطات در اواخر قرن بیستم باعث شکل‌گیری تجارت الکترونیکی شده است. تجارت الکترونیکی انقلابی عظیم در شیوه تجارت و کسب و کار به وجود آورده است www.hamtermi.com).)
بهرهگیری عمومی و اجتنابناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگ راههای اطلاعاتی، باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله و زمان شده است و دهکده جهانی حاصل نفوذ و گست

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای کامپیوتری بر تمامی عرصههای زندگی انسان است آنچنان که رفته رفته هیچ جنبهای از زندگی بشر از نفوذ آن به دور نمانده و نخواهد ماند. امروزه دنیا شاهد آن است که خرده فروشیهای اینترنتی با استفاده از آخرین تکنولوژیهای نوین در ارتباطات و اطلاعات، نرمافزار، سختافزار، امنیت تبادلات و تعاملات الکترونیکی دادهها، روشهای پرداختهای الکترونیکی و بسیاری از عوامل دیگر، محیط خرید و فروش با ثباتتری را به مردم عرضه کردهاند و بسیاری از آنها در این راستا یا حتی در حاشیه آن توانستهاند سود خوبی را در معاملات خود به دست آورند.( ای . توربن و دیگران ، ۱۳۸۶ )
بنابراین برای گسترش استفاده از IT در کشور باید نسبت به ایجاد زیر ساختهای مناسب مخابراتی، امنیت در تبادل اطلاعات، تدوین قوانین و مقررات حقوقی مناسب، بستر سازی فرهنگی و آشنا نمودن مردم و بنگاههای اقتصادی با مزایای تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیک، ایجاد پهنای باند اینترنت با سرعت بالا و کاهش هزینه آن و همچنین استفاده آن برای عموم مردم اقدام نمود.(یوتا، ۲۰۰۷)
در ادامه با نگاهی در هر نظام اقتصادی و بازرگانی می یابیم که، مقوله “بازار” مهمترین رکن و عامل تشکیل دهنده آن است. به تعبیر دیگر، بازار و روابط موجود در آن به شکل گیری و نهادینه کردن نظام مربوطه کمک شایانی می نماید. در تمامی بخش ها و حوزه های مختلف بازار، عوامل متعددی به کار گرفته می شود که حاصل آن را می توان فرآیندی به نام بازاریابی نامید. بازاریابی نتیجه کنشها و بر هم کنش های عوامل ذینفع در بازارها است. از این رو بازاریابی را می توان به طور ساده، علم تشخیص نیازها و خواستهها و برآورده کردن آنها از طریق فرآیند مبادله تلقی کرد. (اسلام، ۱۳۸۵)

مدیر سایت

Next Post

جستجوی مقالات فارسی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای ...

س اکتبر 13 , 2020
۲-۲-۴-۲ سیستم بازاریابی و فروشIT شرکتها را قادر به استفاده از استراتژیها و مدلهای مختلف بازاریابی و فروش میکند. حتی بدون ارتباطات الکترونیکی با مشتریها IT، اثر قابل توجهی بر فعالیتهای فروش، حداقل در سطح نگهداری اطلاعات مشتری یا سفارشات دارد. یکی از رایجترین سیستمهای نگهداری اطلاعات مشتری pos[9] است که […]