سایت مقالات فارسی – تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای …

۴-۵-۵-۱ نتیجه گیری از فرضیه پنجم ۸۴
۴-۵-۶تجزیه وتحلیل فرضیه ۶ ۸۴
۴-۵-۶-۱ نتیجه گیری از فرضیه ششم ۸۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۸۸
۵-۲ خلاصه تحقیق ۸۸
۵-۳ نتیجه گیری ۸۹
۵-۴ جمع بندی دیدگاه های مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک ۹۴
۵-۴-۱مشکلات فراروی بکارگیری فناوری اطلاعات در شهرستان دورود ۹۴
۵-۴-۲ مشکلات اساسی بکار گیری فناوری اطلاعات در بخش صنعت با تکیه بر مبحث بازاریابی در استان لرستان ۹۴
۵-۴-۳ پیشنهادات مدیران و صاحبان واحدهای صنعتی کوچک شهرستان دورود در رابطه با فناوری اطلاعات: ۹۶
۵-۵پیشنهاداتی عملی جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک در بین صنایع کوچک ۹۶
۵-۶پیشنهاد جهت تحقیقات آتی ۹۷
۵-۷ محدودیت های تحقیق ۹۷
منابع و مآخذ ۹۸
فهرست منابع ۹۹
پیوست ۱۰۴
فهرست جداول
جدول ۲-۱ تعریف کمیسیون اتحادیه اروپایی از بنگاه های کوچک و متوسط ۱۳
جدول ۲-۲: انواع سرمایه گذاری تکنولوژی اطلاعات(لوکاس ۱۹۹۳) ۸
جدول۲-۳: محدودیتهای تجارت الکترونیکی (ای. توربن و دیگران، ۱۳۸۶، ۲۱۷ الی ۲۲۷) ۳۲
جدول ۳-۱: توزیع فراوانی و درصد شرکت های شهرک صنعتی شهرستان دورود برحسب نوع فعالیت آنها ۴۶
جدول ۳-۲: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(شرکت ها) ۵۴
جدول ۳-۳: آمارهی آلفای کرونباخ جهت ارزیابی پایایی پرسشنامه ها(کارشناسان خبره) ۵۴
جدول ۴-۱توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها بر حسب نوع آنها ۵۹
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده از فناوری اطلاعات ۶۰
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی و درصد شرکت ها برحسب استفاده آنها ازاینترنت به منظور خریدمواد اولیه ۶۰
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب داشتن وب سایت ۶۱
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی و درصد شرکت ها بر حسب استفاده آنها از اینترنت به منظور فروش محصولات ۶۱
جدول۴-۶ توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۶۳
جدول ۴-۷ توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و سود صنایع ۶۵
جدول۴-۸ توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی مؤلفه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و رقابت پذیری ۶۷
جدول۴-۹شاخص های گرایش به مرکز وپراکندگی سؤالات رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۶۹
جدول ۴-۱۰شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وسود صنایع ۷۰
جدول۴-۱۱شاخص های گرایش به مرکزوپراکندگی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات ورقابت پذیری ۷۱
جدول۴-۱۲ آمار توصیفی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۷۴
جدول۴-۱۳ آزمون t رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و فروش محصولات ۷۴

مدیر سایت

Next Post

جستجوی مقالات فارسی - تاثیر میزان کاربرد فناوری اطلاعات در موفقیت بازاریابی صنایع کوچک و چالشهای ...

س اکتبر 13 , 2020
۲-۲-۴-۲ سیستم بازاریابی و فروشIT شرکتها را قادر به استفاده از استراتژیها و مدلهای مختلف بازاریابی و فروش میکند. حتی بدون ارتباطات الکترونیکی با مشتریها IT، اثر قابل توجهی بر فعالیتهای فروش، حداقل در سطح نگهداری اطلاعات مشتری یا سفارشات دارد. یکی از رایجترین سیستمهای نگهداری اطلاعات مشتری pos[9] است که […]