دسترسی متن کامل – تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- …

توزیع جغرافیایی مجاری‌ها در رومانی
پیشنهادهایی برای خودمختار سرزمینی مجاری‌ها
زکلی
زکلی لند
پارتیوم
سایر پیشنهادها برای سازمان‌های منطقه‌گرا
ترنسیلوانیا
دوبروجا
بنت
سازمان‌های سیاسی: اتحادیه دموکراتیک مجاری‌ها در رومانی، تقاضا برای خودمختاری مجاری‌ها بخشی از برنامه‌‌شان از سال ۱۹۹۳ بوده است. حزب مدنی مجار (رومانی) با اتحادیه دموکراتیک مجاری‌ها در رومانی تفاهم‌نامه‌ای در مورد همکاری و حمایت مشترک از خودمختاری مجاری‌ها امضا کرد. حزب مردم مجار ترنسیلوانیا که پیشنهاد ایجاد پارلمان و دولت ترنسیلوانیا را مطرح کرده و از خودمختاری زکلر در زکلی لند حمایت می‌‌کند. همچنین از خودمختاری سرزمینی برای پارتیوم حمایت می‌کند. اتحادیه ترنسیلوانیا-بنت، حزبی منطقه‌گراست که توسط سابین گرمن رهبری می‌شود.
سازمان‌های هوادار: شورای ملی زکلر، شورای ملی مجاری‌های ترنسیلوانیا، اتحادیه طرفدار اروپا، سازمان غیردولتی منطقه‌گرای رومانیایی-مجاری. پرووینسیا، گروهی از نخبگان منطقه‌ای کردن رومانی. کارزار خودمختاری برای ترنسیلوانیا که خواستار خودمختاری برای ترنسیلوانیا است. اتحادیه دموکراتیک ترنسیلوانیا که یک سازمان غیردولتی منطقه‌گراست و حامی فعال کارزار «خودمختاری برای ترنسیلوانیا» است. اتحادیه بنت که سازمان غیردولتی منطقه‌گراست.
فدراسیون روسیه
دریای سیاه روسیه
کریمه
گروه قومی: اوکراینی‌ها، تاتارهای کریمه
کشور پیشنهادی: اتحاد دوباره کریمه (و سواستوپول) با اوکراین
سازمان سیاسی: دولت اوکراین
سازمان شبه‌نظامی: نیروهای مسلح اوکراین
قفقاز شمالی روسیه
چچن
گروه قومی: چچنی
سازمان شبه‌نظامی: جدایی‌طلبان چچنی
کشور پیشنهادی: جمهوری چچنی ایچکریا (۹۹-۱۹۹۱)
داغستان؛ چچن‌اینگوش
گروه مذهبی: سنی
حزب سیاسی: مجلس شورا
سازمان شبه‌نظامی: جبهه قفقاز
کشور پیشنهادی: امارات قفقاز (مدعی جانشینی جمهوری کوهستانی قفقاز شمالی در ۱۹-۱۹۱۷، امارات قفقاز شمالی در ۲۰-۱۹۱۹ و ایچکریا)
سر کیسستان
گروه قومی: سر کیسستان
جنبش: ملی‌گرایی سر کیسستان، کنگره سر کیسستان؛ ابتکارعمل جوانان سر کیسستان؛ آدیگه دگی
کشور پیشنهادی: سر کیسستان شامل تمام مناطقی که به لحاظ تاریخی در سر کیسستان قرار دارند و یا قومیت سر کیسستان در آن ساکن هستند.
کراچی‌بالکار
گروه قومی: بالکار، کراچی
جنبش: سازمان‌های ملی‌گرای مختلف در کاباردینو-بالکاریا و کراچی-چرکسیا
اهداف: در درجه اول، ایجاد خودمختاری برای کراچی و بالکاریا به جای جمهوری‌های دوقومی که در آن باید قدرت را با روسی‌ها و سر کیسستان تقسیم کنند (تقسیم کارباردینو-بالکاریا و کراچی-چرکسیا به واحدهای کوچک‌تر که برای ملی‌‌گراهای سرکیسستان نیز مطلوب به نظر می‌رسد). سپس یکپارچه‌سازی واحدهای کراچی و بالکار از حمایت برخی از ملی‌‌گرایان قرار دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر سود آوری ...

س اکتبر 13 , 2020
۵-۴-۱-یشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق ۱۰۱۵-۴-۲-پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۱۵-۵-محدودیتهای تحقیق ۱۰۲پیوستها ۱۰۴منابع و مآخذ ۱۱۴منابع و ماخذ فارسی ۱۱۵منابع و مآخذ انگلیسی ۱۱۸چکیده انگلیسی(Abstract) 121فهرست جداولعنوان صفحه۳-۱-جدول لیست شرکتهای نمونه آماری ۶۹۴-۱-جدول لیست شرکتهای مورد مطالعه ۷۷۴-۲- جدول شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغییرهای تحقیق ۷۹۴-۳-جدول آزمون کولموگورف- […]