پایان نامه ارشد: تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در بهبود نگرش …

اکتبر 20, 2018 Off By 92
پایان نامه  

حال از فرمول و قواعد و قضایا استفاده کرده با کمک داده ها و شکلی که رسم کرده اید یا معادله ای که ساخته اید مجهول را پیدا کنید. برای قسمتهای جزئی مسئله این عمل را تکرار نمائید.

  در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

 

پایان نامه فرمت ورد بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان

پایان نامه بهبود نگرش ها 

مهارت حل مساله :

 http://prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/part1[6308233].PDF

مثال برای مرحله دوم و سوم: معلم فرضی دانش آموزان را با طرح پرسشهایی به ترتیب زیر به طرح و اجرای نقشه راغب می سازد: از چه راه های می توان به حل مسئله ارائه شده پرداخت؟ چگونه با بهره گرفتن از چوب کبریت حل مسئله را آسان می کنید؟ آیا می توان الگوی داده شده را تغییر داد؟ دانش آموزان برای حل این مسئله راهبردهایی به کار می برند که به آنها دست ورزی می گویند.

حاصل دست ورزی دانش آموزان بصورت نمودار نشان داده می شود. از میان اشکال، شکل شماره 4 پاسخ مطلوب است.

4- مرور و امتحان کردن جواب (ارزیابی نتایج)

آیا می توانید نتیجه را وارسی کنید، با توجه به فرمول و قضایا و داده ها، درستی نتایج را بررسی کنید؟ آیا گامهای قبلی به درستی طی شده؟ آیا همه مجهولات را پیدا کرده اید؟ آیا پاسخها کامل هستند؟ آیا می توان نتیجه را از راهی دیگر به دست آورد؟

مثال: معلم فرضی در این مرحله دانش آموزان را برای بازنگری فرایند حل مسئله دعوت می کند. از دانش آموزان می پرسد: آیا راه دیگری هست که بتوانید از محوطه های هم اندازه با حذف کمترین جزء از شکل را نشان دهید؟ دانش آموزان ابتدا بصورت مرحله به مرحله، راه حلهایی را که در نظر گرفته اند بررسی می کنند. افزون بر فعالیتهایی که انجام می شود، معلم برای افزایش فعالیت ذهنی یادگیرندگان دو موقعیت دیگر را هم آماده می کند. معلم می پرسد، با حذف 2 و 3 جزء شکل محوطه به چه صورتی درمی آید (پولیا 1945، به نقل از آرام 1376).

آقازاده (1377) در مقاله ای پیرامون آموزش ریاضی راهبردهایی که برای هر کدام از مراحل حل مسئله (در طرح جورج پولیا) پیشنهاد می شوند را شامل مجموعه فعالیتهایی می داند که کار حل مسئله را برای یادگیرندگان آسان می کند و آنها عبارتند از:

راهبردهای مرحله نخست

1- دست کاری یا دست ورزی  کردن موقعیت مسئله

2- تعبیر و تفسیر مشکل

3- تعیین یا مشخص کردن واژگان کلیدی

4- رسم نمودار

5- تعریف مجدد مسئله به زبان دانش آموزان

6- طرح کردن سوالات مربوط

7- تعیین مطلوب مسئله و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به آن

8- تعیین اطلاعاتی که برای حل مسئله چندان مهم نیست.

9- در نظر گرفتن تعبیر و تفسیرهای جانشین

راهبردهای مرحله دوم و سوم:

1- دست ورزی کردن

2- گردآوری و سازماندهی اطلاعات

3- به کار بردن الگوها

4- گزینش و استفاده از رابطه ها

5- الگوسازی و استفاده از نمودارها

6- استفاده از مسئله ساده تر

7- استفاده از دلیل و منطق

8- استفاده از نمودار جریانی (روند نما)

راهبردهای مرحله چهارم:

1- ارتباط دادن جواب مسئله با صورت مسئله

2- تعریف مجدد مسئله و پاسخ به آن

3- تعیین یا تبیین مدلل بودن پاسخ مسئله

4- تشریح پاسخ مسئله

5- بازنگری فرایند حل مسئله

6- تأمل به منظور یافتن شیوه های دیگر حل مسئله

7- تعمیم دادن راه حلها