بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی-دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

3-4-2- روش هاي بازرسي و امتيازدهي

در اين روش ها با توجه به شرايط لرزه خيزي و شرايط ساخت و ساز براساس مشاهدات خرابي در زلزله هاي گذشته، فرم هاي امتياز دهي ويژه اي تهيه مي شوند. بازرسان ساختمان و يا انواع ديگر سازه ها، با استفاده از اين فرم ها به هر يك از عوامل مؤثر بر آسيب پذيري لرزه اي سازه از قبيل وضعيت كاربري و اهميت سازه، سيستم باربر قائم، سيستم لرزه بر جانبي، كيفيت اتصالات، شكل پذيري اعضا، نحوه ساخت، شرايط محل ساختمان، وضعيت پي و … امتيازاتي اختصاص مي دهند. با جمع زدن امتيازات مي توان تشخيص داد كه سازه مورد نظر آسيب پذير است يا خير، در صورتي كه توسط اين روش مشخص شود كه سازه آسيب پذير است و احتياج به ترميم و بهسازي دارد از روش هاي دقيق تر ارزيابي آسيب پذيري استفاده مي شود. بنابراين به كمك روش هاي امتياز دهي مي توان نوعي غربال كردن انجام داد و با صرف تلاش نسبتاً كمي سازه هاي با ريسك كمتر را از محدوده ي سازه هاي مورد مطالعه حذف نمود [35].

3-4-3- روش هاي تحليلي ارزيابي آسيب پذيري

روش هاي تحليلي ارزيابي آسيب پذيري بر اساس انجام تحليل مدل هاي رياضي سازه بنا شده است. با اعمال زلزله هاي متفاوت با شدت هاي متفاوت به سازه و انجام تحليل روي مدل رياضي سازه، مقادير مختلف آسيب كه همان شاخص هاي آسيب هستند محاسبه مي شوند. اين روش نسبت به طبقه بندي و امتيازدهي دقيق تر و هزينه برتر مي باشد هر زمان پس از انجام روش هاي تجربي نياز به اطلاعات بيشتري در مورد آسيب پذيري سازه باشد از اين روش استفاده            مي گردد [30].

 3-4-4- روش هاي آزمايشگاهي ارزيابي آسيب پذيري

در اين روش پاسخ لرزه اي مدلي از سازه يا جز سازه اي توسط آزمايش هاي سيكليك استاتيكي، ديناميكي و يا شبه ديناميكي تعيين مي گردد. به علت هزينه ي بالاي روش هاي آزمايشگاهي، ارزيابي آسيب پذيري خصوصاً براي مدل هاي هم مقياس تنها براي سازه هاي خاص و ارزيابي صحت نتايج حاصل از روش هاي ارزيابي آسيب پذيري خصوصاً روش هاي تحليلي، استفاده
مي گردد همين طور يكي از منابع كاليبره كردن مدل هاي استفاده شده در روش هاي تحليل آسيب پذيري استفاده از نتايج روش هاي آزمايشگاهي مي باشد [34].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92