بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

3-4-1- روش هاي طبقه بندي

اين روش ها كاملاً بر پايه مشاهدات آماري خرابي هاي ناشي از زلزله هاي گذشته قرار دارند و معمولاً براي انواع مختلف سازه ها، توابع آسيب پذيري حاصل از اين روش ها، رابطه اي بين درصد خرابي و يكي از معيارهاي شدت حركت زمين در حين زلزله، شتاب، سرعت يا جابجايي حداكثر زمين يا طيف پاسخ را بيان مي كنند. ذكر اين نكته لازم است كه اين روابط تجربي تنها براي يك سازه متوسط در دسته سازه هاي مورد مطالعه كاربرد دارند و پاسخ شان به شدت مشخصي از حركت زمين تخمين زده مي شود. بنابراين اين روابط نمي توانند براي يك سازه خاص اعمال شوند.

مراحل به دست آوردن توابع آسيب پذيري در اين دسته از روش ها، شامل سه گام اساسي زير   مي باشد:

1- بازرسي و برآورد خسارات ناشي از زلزله هاي گذشته به وسيله پردازش آماري داده هاي مربوط به انواع متداول سازه ها، كيفيت ساخت و ساز، شرايط خاك و شرايط محلي و سطوح خرابي شناسايي شده.

2- تعيين پارامتر شدت ميانگين لرزش زمين در منطقه مورد مطالعه براي زلزله هايي كه تهيه داده هاي آسيب سازه اي و نيز پردازش آماري اين داده ها براي زلزله هاي مذكور در گام قبلي صورت گرفته است.

3- تركيب داده هاي آسيب سازه اي و شدت زمين لرزه متناظر با آنها به منظور توليد توابع
آسيب پذيري براي اين منظور، رابطه اي بين خسارات ناشي از زمين لرزه براي عناصر در معرض ريسك موجود در منطقه و پارامترهاي ثبت شده حركت زمين برقرار مي شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

Author: 92