بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

4-4-2- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی

تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی روشی است تحلیلی براي تعیین بازتاب ها در هر مقطع زمانی (در مدت وقوع زلزله در سازه)، وقتی که سازه پل در تراز پایه تحت تأثیر شتاب هاي ناشی از زلزله (شتاب نگاشت) قرار می گیرد. دراین روش بازتاب هاي دینامیکی سازه بصورت تابعی از زمان محاسبه می گردد. از این روش می توان براي تحلیل خطی ارتجاعی و یا تحلیل غیرخطی سازه ها استفاده نمود.

پاسخ مدل سازه تحت تحریک شتاب زمین براساس حداقل سه شتاب نگاشت محاسبه شود چنانچه کم تر از هفت شتاب نگاشت برای تحلیل انتخاب شود باید بیشینه ی اثر آن ها برای کنترل تغییرشکل ها و نیروهای داخلی منظور شود، چنانچه از هفت شتاب نگاشت یا بیش تر استفاده شود می توان مقدار متوسط اثر آن ها را برای کنترل تغییرشکل ها و نیروهای داخلی در نظر گرفت (دستورالعمل بهسازي لرز ها ي ساختمان هاي موجود،1385).

شتابنگاشت ها باید براساس استاندارد 2800 ایران به روش زیر مقیاس شوند:

1) در صورتیکه شتاب نگاشت ها مربوط به زلزله هاي واقعی اتفاق افتاده در مناطق دیگر باشند، باید حتی المقدور سعی شود ویژگی هاي زمین شناسی، تکتونیکی، لرزه شناسی و بخصوص مشخصات لایه

هاي خاك در محل شتاب نگاشت با محل احداث پل مورد نظر مشابهت داشته باشند.

2) مدت زمان حرکت شدید در شتاب نگاشت ها باید زمانی حداقل برابر 10 ثانیه و یا 3 برابر زمان تناوب اصلی سازه مورد نظر، هر کدام که بیشتر است، باشد.

3) زوج شتاب نگاشت هاي انتخاب شده باید به روش زیر به مقیاس درآورده شوند:

الف-کلیه شتاب نگاشت ها به مقدار حداکثر خود مقیاس شوند.  بدین معنی که حداکثر شتاب همه آنها برابر با شتاب ثقل g گردد. عملیات فوق بر روی کلیه شتاب نگاشت های انتخابی توسط نرم افزار Seismo signal انجام می شود.

ب- طیف پاسخ شتاب هریک از زوج شتاب نگاشت هاي مقیاس شده با منظور کردن نسبت میرایی 5 درصد تعیین گردد.

پ- طیف هاي پاسخ هر زوج شتاب نگاشت با استفاده از روش جذر مجموع مربعات با یکدیگر ترکیب شده و یک طیف ترکیبی واحد براي هر زوج ساخته شود.

ت- طیف هاي پاسخ ترکیبی پنج زوج شتاب نگاشت، متوسط گیري شده و در محدوده زمان هاي تناوب 0.2T و1.5T با طیف طرح استاندارد مقایسه می گردد. ضریب مقیاس آنچنان تعیین شود که در این محدوده مقادیر متوسط ها در هیچ حالت کمتر از 4/1برابر مقدار نظیر آن در طیف استاندارد نباشد. T زمان تناوب اصلی سازه می باشد.

ث- ضریب مقیاس تعیین شده، در نسبت شتاب مبنای طرح A=0.3 و همچنین در ضریب اهمیت ساختمان I=1.3 ضرب شود وچون تحلیل خطی باشد در ضریب  ضرب شود و سپس درکلیه شتاب نگاشت هاي مقیاس شده در بند (الف) ضرب شود و در تحلیل دینامیکی مورد استفاده قرار گیرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92