بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

4-4- روش تحلیل دینامیکی پل ها

در این روش ها نیروي جانبی زلزله با استفاده از بازتاب دینامیکی که سازه پل در اثر حرکت زمین ناشی از زلزله از خود نشان می دهد، تعیین می گردد.

اثرات حرکت زمین ممکن است به یکی از صورت هاي طیف بازتاب شتاب یا تاریخچه زمانی تغییرات شتاب مشخص شود و روش هاي دینامیکی شامل روش تحلیل طیفی و روش تحلیل تاریخچه زمانی خواهند بود که در روش تحلیل طیفی براي طیف بازتاب شتاب می توان از طیف طرح استاندارد استفاده نمود.

 

4-4-1- روش تحلیل دینامیکی طیفی (با استفاده از تحلیل مدها)

در این روش تحلیل دینامیکی با فرض رفتار ارتجاعی خطی سازه و با استفاده از حداکثر بازتاب کلیه مدهاي نوسانی سازه که در بازتاب کل سازه اثر قابل توجهی دارند انجام می گیرد. حداکثر بازتاب در هر مد با توجه به زمان تناوب آن مد از طیف طرح به دست می آید. سپس بازتاب کلی سازه از ترکیب آماري بازتاب هاي حداکثر هر مد تخمین زده می شود.

 

4-4-1-1- طیف هاي طرح

طیف هاي طرح به یکی از دو روش زیر تعیین می شود:

الف- طیف طرح استاندارد

این طیف، که منعکس کننده اثر حرکت زمین براي زلزله طرح در آئین نامه است، از حاصل ضرب مقدار ضریب بازتاب سازه (B) در مقدار شتاب مبناي طرح (A)، ضریب اهمیت (I) و عکس ضریب رفتار( ) بدست می آید. در تعیین این طیف نسبت میرائی 5 درصد در نظر گرفته شده است.

ب- طیف طرح ویژه ساختگاه

این طیف با استفاده از مشخصات زلزله هاي منطقه ساختگاه و با توجه به ویژگی هاي زمین شناسی، تکتونیکی، لرزه شناسی، میزان ریسک و مشخصات خاك در لایه هاي مختلف ساختگاه و با بکارگیري نسبت میرائی 5 درصد تعیین می گردد. در صورتی که نوع پل و سطح زلزله مورد نظر نسبت میرائی متفاوتی را ایجاب کند، می توان آنرا مبناي تهیه طیف قرار داد. مقادیر محاسبه شده این طیف باید در ضریب اهمیت (I) وعکس ضریب رفتار ( ) ضرب گردد. در هر صورت مقادیر طیف طرح ویژه ساختگاه را نباید کمتر از دو سوم مقادیر طیف طرح استاندارد در نظر گرفت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92