بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP:دانلود پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

تکه هایی از متن :

6-2- خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

از آنجا که مصالح اصلی تشکیل دهنده پل ها بتن است، بنابراین به برنامه ای نیاز است که بتواند خصوصیات رفتاری بتن را به خوبی دارا بوده در بارگذاری لرزه ای نیز رفتار این ماده را به خوبی مدل نماید. لذا نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS با 6.10.1 vesion جهت مدل سازی و تحلیل استفاده شد. مدل سازی بتن در این نرم افزار به صورت بتن پلاستیک آسیب دیده انجام شد. همچنین از پوشش CFRP به صورت عرضی استفاده شده است تا شکل پذیری ستون در نتیجه قابلیت جذب انرژی افزایش یابد.

در ابتدا به صحت سنجی مدل پرداخته شد که نزدیکی نتایج آزمایشگاهی و مدل سازی نشان از قابل قبول بودن نتایج دارد. در ادامه به مدل سازی قاب های بتن آرمه پل مورد مطالعه تحت اثر بار ثقلی، آب، باد و خاک و زلزله به روش های یاد شده در فصول قبل و تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی آنها پرداخته شد، و معیارهای پذیرش آنها مورد بررسی قرار گرفت، سپس ستون ها با چند لایهCFRP دورپیچی و عملکرد آنها بررسی شد و جدول ها و نمودارها نتایج زیر را بدست می دهند:

  • در بخش 3-3 نقطه عملکرد قاب 1 تحت زلزله منجیل (سطح خطر2)، 2/3 سانتی متر و از تحلیل دینامیکی غیر خطی حداکثر تغییر مکان قاب 1، 82/4 سانتی متر بدست آمد، چون حداکثر تغییر مکان از نقطه عملکرد قاب بیشتر بوده است نشان می دهدکه قاب مورد نظر نیاز به بهسازی دارد. با تعمیم آن به کل پل می توان نتیجه گرفت که باید پل مورد نظر بهسازی شود.

 

  • مقایسه نیروی زلزله با نیروی باد، همچنین تغییر مکان های یاداشت شده در جدول (5-2) با جدول5-7نشان می دهد نیروی حداکثر زلزله 9/39 برابر حداکثر نیروی باد و حداکثر تغییر مکان زلزله 9/58 برابر حداکثر تغییر مکان باد می باشد، بنابراین می توان گفت که اثر باد در مقایسه با زلزله ناچیز است.
  • در جداول 5-5و 6-5 برش پایه قبل و بهد از بهسازی ذکر شده است که نشان می دهد با افزایش تعداد لایه های CFRP برش پایه ستون ها به طور متوسط 4/14% افزایش یافته است.
  • با توجه به نمودارهای زمان – جابجایی و جداول 5-1 تا 5-4، باچسباندن لایه های CFRP می توان حداکثر جابجایی ستون ها را بین 72/1% تا 4/22% کاهش داد، این کاهش به دلیل محصوریت ستون ها با CFRP و افزایش سختی سازه است که در نهایت موجب کاهش جابجایی می شود.
  • افزودن لایه های CFRP میزان انرژی جذب شده و اتلاف انرژی سازه را به طور میانگین 7/11% افزایش داده که نشان از افزایش میزان شکل پذیری دارد.
  • میانگین اختلاف نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیر خطی، 52/8% می باشد، که نشان می دهد پاسخ دو روش اختلاف قابل قبولی دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

Author: 92