بهره وری منابع انسانی در پروژه های ساخت و ساز شهری:دانلود پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها

مهمترین مزیتی که در این تحقیق ارائه شده است، کاهش تاثیر سلایق فردی در انتخاب عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بوده است. این شرایط و مزیت بر اساس انتخاب عوامل در قالب و استاندارد PMBOK 2012 بوده است.

با تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه های اول با بکارگیری دو روش شاخص اهمیت نسبی و روش فازی، مشخص گردید نتایج به دست آمده از هر دو روش دارای پایایی بالایی هستند.

مدل فازی این قابلیت را ارائه می کند تا ضمن استفاده از عبارات زبانی و کیفی، اطلاعات دقیق تری را از شرایط موجود به دست آوریم. همچنین مشکلات ناشی از وجود شرایط بین مرزی در قرار داشتن عوامل در بین این سطوح را تا حد زیادی پوشش می دهد.

همچنین در پایان هر یک از 4 بخش سئوالات پرسشنامه از مخاطب خواسته می شد، نظر شخصی خود را درباره هر دسته از سئوالات به صورت 5 جوابی لیکرت بیان کند. نتایج حاصل نشان داد که در مجموع نظرات مخاطبین نسبت به تعیین عوامل موجود در پرسشنامه بالا بوده است که بیانگر تعیین
درست عوامل در این تحقیق بوده است.

بر اساس روش فازی 5 عامل برتر از هر 4 گروه به شرح زیر می باشند:

الف) برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی:

  • استفاده از اطلاعات تاریخی(تجربیات و مستندات) کارهای گذشته در پروژه های مشابه قبلی.
  • پیش بینی برنامه های آموزشی جهت دستیابی به گواهینامه ها (مدارک) لازم جهت پیشرفت پروژه.
  • شناسایی مهارت ها و قابلیت های مورد نیاز بر اساس ساختار شکست کار(WBS 1)
    (تقسیم کار های پروژه به اجزا و فعالیت های کوچکتر و قابل مدیریت تر).
  • بررسی رزومه کارهای قبلی نیروها.
  • ایمنی و بهداشت نیروی کار در محیط کار.

ب) تشکیل تیم پروژه:

1- استخدام نیروی کار چند مهارته.

2- کمبود نیروی کار ماهر به دلیل بالا بودن هزینه دوره های آموزشی.

3- شناسایی نقاط ضعف و قوت انتصاب نیرو ها، در پروژه های مشابه رقیب.

4- ملزم نشدن و عدم حمایت شرکت ها از سوی نهاد های دولتی جهت استفاده از کارگران ماهر.

  • زمانبندی اندوخته برای مواقع احتیاط.

ج) توسعه تیم پروژه:

1- میزان بازخورد و موفقیت فنی و تخصصی بر اساس اهداف از پیش تعیین شده.

2- بررسی عملکرد بر اساس نتیجه محوری.

3- نحوه برخورد عوامل پیمانکار و کارفرما با نیروها.

4- بهبود فرهنگ کار تیمی.

  • پایین بودن تخصص و مهارت نیروی کار.

د) مدیریت تیم پروژه:

1- عدم ارتباط مناسب بین دفتر فنی و کارگاه.

2- ارزشیابی عملکرد اعضای تیم.

3- عدم برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب.

4- تعامل سازنده و متقابل کارفرما، مشاور و پیمانکار.

5-روش اجرای نامناسب.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92