بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

4-1-   مقدمه

هدف از بررسی کیفی بهره وری تعیین عوامل موثر بر بهره وری (عواملی که باعث تاثیر مثبت و یا منفی بر بهره وری منابع انسانی) می باشد تا بر اساس داده های به دست آمده از پرسشنامه با بکارگیری روش های مناسب، میزان تاثیر هر یک از عوامل تعیین گردند. در ادامه تعیین جامعه آماری، طراحی پرسشنامه، روایی پرسشنامه، روش های آماری به کار گرفته شده برای تجزیه و تحلیل داده ها و نرم افزار مورد استفاده شرح داده می شود. پس از انتخاب جامعه آماری مناسب و طراحی پرسشنامه بر اساس روش تحقیق ذکر شده، پرسشنامه ها میان جامعه آماری توزیع گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها،
داده های بدست آمده پردازش و کدگذاری گردیدند. سپس به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و نتایج بدست آمده از آنها پرداخته می شود. در ادامه تعیین جامعه آماری، طراحی پرسشنامه، روایی پرسشنامه، روش های آماری به کار گرفته شده برای تجزیه و تحلیل داده ها و نرم افزار مورد استفاده شرح داده
می شود.

  • جامعه آماری

جامعه آماری مناسبی باید قبل از توزیع پرسشنامه ها انتخاب شود، که ضمن آنکه نمونه های انتخاب شده معرف کل جامعه آماری باشند، پاسخ های به دست آمده نیز قابل اعتماد و معتبر باشند، تا تاثیر هر یک از عوامل بر بهره وری منابع انسانی در کارگاه های ساخت و ساز شهری کشور مشخص باشد. جامعه آماری برای توزیع پرسشنامه و مشخصاً از میان کارفرمایان و شرکت های مشاور و پیمانکاران صنعت ساخت و ساز شهری کشور که گروه های اصلی درگیر در پروژه های ساخت و ساز شهری هستند، انتخاب شده است. درصد بیشتری به پیمانکاران اختصاص یافته تا به نوعی وزن این گروه در میان پاسخ دهندگان بیشتر از دو گروه دیگر باشد. در انتخاب شرکت ها از شرکت های معتبر و بزرگ صاحب تجربه استفاده شده است .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Author: 92