پژوهش – برّرسی و تحلیل عوامل فروپاشی جوامع از منظر امام علی (علیه السلام) با تأکید …

Last of collapse Issues such as: Poverty, The dive was threatened, The appropriation of public funds and Unequal distribution of resources Among these factors. At the end of each season Factors have raised a consolidation. As factors in four areas The decline and fall of societies, helps prevent Like: Follow the leader, National unity, Awareness and Insight, Protection of the treasury and Commonwealth.
Keywords: Fall, Decline, CollapseCommunities, Imam Ali, Nahj
پ
Quran va Hadith University
Úlūm – e Hadīth Presented for A Thesis
Nah-al-Balaghe Master degree in
Title
A Study and analysis of the mayor factors of dissolution of scocieties according to Imam Alis views in Nahj-al-Balagheh
Supervisor
Mostafa delshad tehrani
By
Abbas khorshidi fard
Month and year
Dec- 2013
. علیقلی، محمّد مهدی، نهج البلاغه از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، تهران، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، ۱۳۷۹، ص ۴۷٫ ↑
. ابن‌منظور، محمّد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق، ج ۷، ص ۲۷۲٫ ↑
. فراهیدى، خلیل بن أحمد، کتاب العین، چاپ دوم، قم، هجرت،‏ ‏۱۴۰۹ق‏، ج ۳، ص ۱۸٫ ↑
. شریف رضى، محمّد بن حسین، نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، هجرت، قم، ۱۴۱۴ق، خطبه ۳٫ ↑
. راغب أصفهانى، حسین بن محمّد، مفردات ألفاظ القرآن‏، تصحیح صفوان عدنان داوودى‏، بیروت، دارالقلم‏، ۱۴۱۲ق‏، ص ۲۴۲٫ ↑
. قرشى بنابى، على اکبر، مفردات نهج البلاغه، تصحیح محمّد حسن بکائی، تهران، مؤسّسۀ فرهنگی نشر قبله، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۲۸۴٫ ↑
. نهج البلاغه، خطبه ۱۰۹٫ ↑
. ابن‌منظور، پیشین، ج ۱۱، ص ۳۱۳٫ ↑
. راغب اصفهانی، پیشین، ج ۱ ص ۳۸۷٫ ↑
. قرشى بنابى، على اکبر، مفردات نهج البلاغه، تصحیح محمّد حسن بکائی، تهران، مؤسّسۀ فرهنگی نشر قبله، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۵۰۶٫ ↑
. نهج البلاغه، حکمت ۲۴۴٫ ↑
. راغب أصفهانى، پیشین، ص ۴۱۴٫ ↑
. ابن‌منظور، پیشین، ج ۷، ص ۳۱۶؛ فراهیدی، پیشین، ج ۵، ص ۷۱٫ ↑
. قرشى بنابى، پیشین، ص ۳۹٫ ↑
. نهج البلاغه، حکمت ۴۰۵٫ ↑
. راغب اصفهانی، پیشین، ص ۸۳۲٫ ↑
. ابن‌منظور، پیشین، ج ۷، ص ۴۲۱؛ الطّریحی، فخرالدّین، مجمع البحرین، تحقیق احمد الحسینی، الطبعه الثّالثه، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۵ش. ج ۴، ص ۲۷۹٫ ↑
. ابن‌منظور، پیشین، ج۷، ص۲۱۸٫ ↑
. همان، ص ۲۱۶٫ ↑
. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۷، ج ۱، ذیل واژه «جامه». ↑
. سالوادور گینر ص ۵۸، به نقل از برزگر کلیشمی، ولی‌الله، جامعه از دیدگاه نهج البلاغه، بی‌جا، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۲، صص ۲۲-۲۳٫ ↑
. برزگر کلیشمی، پیشین، ص ۲۴٫ ↑
. راسخ، کرامت الله، فرهنگ جامع جامعه‌شناسی و علوم انسانی، جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، ۱۳۹۱، ج ۱، ص ۳۴۹٫ ↑
. عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ هفدهم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۱، ص ۳۸۳٫ ↑
. مطهّری، مرتضی، جامعه و تاریخ، چاپ چهارم، تهران، صدرا، ۱۳۷۲، ص ۱۸٫ ↑
. همان، ص۱۹٫ ↑
. راغب اصفهانی، پیشین، ص۸۶٫ ↑
. طریحی، پیشین، ج‏۶، ص۱۱٫ ↑

مدیر سایت

Next Post

مقاله دانشگاهی - تاثیر جریان‌های هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی بر یکپارچگی اتحادیه اروپا؛ با تاکید بر اسپانیا۹۴- ...

س اکتبر 13 , 2020
به منظور تشریح و تبیین چارچوب نظری پژوهش به بررسی نظریاتی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت، جدایی‌طلبی و رویکرد سازه‌انگاری به هویت‌طلبی و جدایی‌طلبی می‌پردازیم:۲-۱٫ روند توسعه و ماهیت حق تعیین سرنوشتبا حدود چهار قرن رویه عملی درخصوص اصل تعیین سرنوشت باید گفت که این ایده به هیچ وجه […]