بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای-پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

4-2- روش  المان محدود[1]

در روش المان محدود، زمین اصولاً به صورت پیوسته مدل می شود و نا پیوستگی ها می تواند جداگانه مدل شود. محیط مسئله به تعداد محدودی المان تقسیم می شود که در نقاط گرهی به هم متصل هستند. هر المان محدود است یعنی هندسه مشخص و اندازه محدودی دارد. رابطه تنش کرنش زمین با یک قانون رفتاری مناسب بیان می­شود.­ تنش، کرنش و تغییر شکل با تغییر در شرایط زمین به وجود می­آید. این تغییرات برای مثال در اثر فرایند تونل­زنی به وجود می آید. تنش، کرنش و تغییر شکل ایجاد شده در یک المان بر رفتار المان مجاورش تأثیر دارد. رابطه پیچیده بین المان های متصل به هم، رابطه پیچیده ریاضی را ایجاد می­کند. سیستم معادلاتی مقادیر مجهول را به مقادیر معلوم مرتبط می­کند بر حسب یک ماتریس سختی عمومی بیان می شود. برای مثال رابطه نیرو های گرهی بر حسب تغییر مکان ها به این ترتیب در سراسر شبکه اجزاء محدود تحلیل می شود.

محاسن: شرایط پیچیده زیرزمینی و مشخصات تونل می­تواند تحلیل شود. توانایی روش اجزاء محدود شامل شبیه سازی قوانین رفتاری پیچیده و ناهمگنی، اثر پیشروی تونل و مشخصات وابسته به زمان روش های ساخت است.

معایب: حل مسئله پیچیده ریاضی به حافظه زیاد کامپیوتر نیاز دارد. همچنین شرایط مرزی خارجی مدل اجزاء محدود باید تعریف شود و به منظور جلوگیری از اثر مرز ها بر آنالیز تنش کرنش، باید مرزها به قدر کافی از مدل دور باشند و در نتیجه مدل بزرگی احتیاج است که نیاز به کامپیوتری با ظرفیت بالا دارد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92