بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

3-4- نتیجه ­گیری

مقایسه ای از مقادیر جابجائی ها و نیروهای سیستم نگهداری تونل حاصل از اعتبار سنجی در حالت های مختلف در جدول (3-1) نشان داده شده است که با توجه به این مقایسه می توان به نتایجی که یونس زرد و همکاران رسیده­اند اشاره کرد.

لنگر خمشی KNm/m نیری برشی KN/m نیروی محوری KN/m جابجائی افقی mm جابجائی  قائم mm جابجائی  کل mm فاصله تونل ها از هم m ارتفاع آب از سطح زمین m
83/288 67/174- 88/871- 12/80 72/127- 30/80 70/6 9
69/294 75/196- 90/926- 47/84 90/128- 62/84 20/4 9
91/298 42/180 87/994 17/77 35/119- 32/77 70/6 18

جدول (3-1) مقایسه مقادیر نیرو ها و جابجائی های سیستم نگهداری تونل در حالت های مختلف

 

 

همانطور که از جدول (3-1) ملاحظه می­کنید با کاهش فاصله تونل های دوقلو مترو مقدار جابجائی ها  با اعمال بار دینامیکی زلزله، افزایش پیدا می کند و مقدار نیرو های داخلی سیستم نگهداری تونل مترو نیز با اعمال بار دینامیکی زلزله، افزایش یافته و ضریب اطمینان کاهش می یابد و در فضای بین تونل ها تمرکز تنش بوجود می آید.

و همچنین مقدار جابجائی ها با اعمال بار دینامیکی زلزله و کاهش سطح آب زیرزمینی، کاهش می یابد، زیرا مقدار فشار آب حفره ای در اثر پایین آمدن سطح آب، کاهش می یابد و تنش مؤثر نسبت به حالت قبل از افت سطح آب، افزایش خواهد یافت و سختی خاک، کمتر کاهش می یابد. بنابراین جابجائی نیز که بعد از استهلاک چنین فشار آبی رخ می­دهد کاهش می یابد اما مقدار نیرو های سیستم نگهداری تونل مترو با اعمال بار دینامیکی زلزله و افزایش عمق سطح ایستابی، افزایش یافته و ضریب اطمینان کاهش می­یابد، زیرا وجود آب کمتر در بالا و اطراف تونل باعث می­شود که نیروهای دینامیکی بیشتری به سیستم نگهداری تونل وارد شود و خود آب مقدار از فشار وارده را کم می کند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92