بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-6-5-5- نتیجه گیری

  • میزان تشدید شتاب پاسخ زمین با افزایش ضخامت خاک از روی سنگ بستر افزایش یافته و بیشترین میزان تشدید شتاب در محل تونل است.
  • ماسهجهای متراکم و یا خاک های رسی سفت تحت زلزله های با فرکانس های بالا بیشتر تحریک شده ولی خاک های نرم با زلزله های با فرکانس پایین بیشتر تحریک می شوند. این پدیده شبه رزونانس را به دلیل نزدیکی فرکانس اصلی مدل خاکی با فرکانس اصلی زلزله می توان توجیه کرد.
  • نوع و ضخامت خاک در مسائل اندرکنش خاک و سازه بسیار اهمیت دارد. هر چه عمق خاک کمتر باشد سرعت موج برشی و مدول برشی نیز کمتر خواهد بود. در نتیجه اثر اندرکنش خاک و سازه در تحلیل بیشتر می گردد.
  • با توجه به نمودارها، تنش ها تقریباً در تمام نقاط طول محیط تونل تشدید یافته اند. به طوری که تنش روی محیط تونل تا 18 برابر و تنش برشی حداکثر  تا 6 برابر افزایش یافته است. نکته جالب توجه اینکه، مقادیر حاکثر تشدید، در محدوده پایین تونل می باشند.
  • با افزایش ارتفاع خاک از سنگ بستر تنش ها در اطراف تونل بیشتر از زیر تونل تشدید می شوند. (عاشق آبادی و رهگذر، 1389)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

Author: 92