بررسی نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

1-1-1-  روش آرین امیرامجدی[1] در انتخاب تقاطع غیر همسطح

در این پژوهش در مرحله­ي اول پس از انتخاب نرم­افزار مورد نظر AIMSUN تمامی تقاطع­هاي غیرهمسطح لوزي، تک­نقطه­اي، جهتی، شبدري کامل و نیمه شبدري با رعایت پوسته­اي مشخص در نرم­افزار مذکور مدل می­شوند.در ادامه تقاطع­هاي مدل شده تحت چند سناریوی ترافیکی مختلف براي احجام ترافیکی مختلف قرار گرفته و هر تقاطع غیرهمسطح در نرم­افزار شبیه­سازی شده است و پس از کالیبراسیون نرم­افزار که با توجه به داده­هاي میدانی در بزرگراه نیایش بدست آمده است خروجی­هاي نرم­افزار استخراج می­گردد.پارامترهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند و در معادلات وارد می­شوند عبارت اند از حجم ترافیکی، میزان تولید آلاینده­هاي هوا، میزان مصرف سوخت، زمان سفر،هزینه ساخت و ایمنی.در ادامه و با استفاده از خروجی­هاي نرم­افزار AIMSUN براي پارامترهاي مذکور معادله­اي بر حسب میزان حجم گردش به چپ­ها که نقش تعیین کننده­اي را در عملکرد تقاطع­هاي غیرهمسطح دارند بدست می­آید. در مرحله آخر تمامی پارامترها به هزینه ریالی تبدیل شده و در نتیجه خروجی معادلات براي هر تقاطع هزینه­ي آن تقاطع می­باشد که در نتیجه تقاطعی که هزینه کمتري دارد را می­توان بعنوان تقاطع غیرهمسطح انتخابی معرفی کرد. ]3[

برای وزن­دهی پارامتر­ها با استفاده از پرسشنامه­هاي تهیه شده و با بهره­گیري از کارشناسان و متخصصان حمل و نقل و ترافیک و نیز اساتید دانشگاهی و با استفاده از روش AHP به وزن­دهی پارامترهاي اشاره شده ،پرداخته شده است و پس از وارد کردن ماتریس­ها در نرم­افزار expertchoice11 و تحلیل آنها توسط نرم­افزار، با میانگین­گیري هندسی وزن­هاي نهایی پارامترهاي آلودگی، مصرف سوخت، زمان سفر، فضاي مورد نیاز، هزینه ساخت بدست آمده­اند.

پس از بدست آوردن وزن پارامترها برای نوشتن معادله­ي هزینه کلی،هر کدام از پارامترهاي آلودگی ، زمان سفر ، سوخت ، فضاي مورد نیاز ، هزینه ساخت در وزن­هاي بدست آمده از نرم­افزار Expert choice 11 ضرب شده است.در نتیجه تا این مرحله سعی شده بنابر اهمیت هر کدام از پارامترهاي مورد بحث وزن آنها اعمال شود. در گام بعدي جهت همسان­سازي واحد این پارامترها برای جمع کردن آنها با هم ،تمام پارامترها را در هزینه­های محاسبه شده از روش­های مختلف ضرب شدند و در نتیجه در این مرحله می­توان براي هر کدام از5 نوع تقاطع غیرهمسطح ، پارامترهاي تبدیل شده به هزینه را با هم جمع نمود.

در نتیجه 5 معادله­ي اصلی براي هزینه­ي کل پنج نوع تقاطع غیرهمسطح حاصل می­شود که در آن متوسط حجم گردش به چپ تقاطع مورد مطالعه ، تعداد تصادفات موجود در تقاطع ، مساحت و فضاي موجود براي احداث تقاطع غیرهمسطح و منطقه­ي مورد نظر در شهر تهران جهت احداث تقاطع غیرهمسطح ورودي معادله می باشند. در نهایت این 5 معادله با وارد کردن پارامترهاي فوق الذکر به 5 هزینه کلی براي تقاطع­هاي تک­نقطه­اي – لوزی – جهتی – شبدری کامل و نیمه­شبدری می­رسد. تقاطعی که کمترین میزان هزینه را دارا باشد به عنوان تقاطع بهینه و منتخب معرفی می گردد.

با عنایت به بحث­هاي صورت گرفته و نتایج حاصله از معادلات،نتایج ذیل از این تحقیق حاصل می­شود:

1)با افزایش وزن آلودگی هوا، تقاطع جهتی و شبدري به ترتیب داراي اولویت­هاي بالا می­باشند. همچنین تقاطع­هاي لوزي و تک­نقطه­اي داراي کمترین اولویت انتخاب می­باشند. ]3[

2) همانطور که نمودارها نشان می دهند به علت وجود چراغ در تقاطع­هاي لوزي و تک­نقطه­اي و همچنین تداخل بالا در حرکات گردش به چپ و مستقیم، این تقاطع­ها داراي بیشترین زمان تأخیر و آلودگی هستند و در نتیجه با افزایش میزان اهمیت زمان سفر و آلودگی هوا در انتخاب نوع تقاطع غیرهمسطح، این تقاطع­ها از اولویت انتخاب کمتري برخوردار می­باشند. ]3[

3) در این تحقیق براي اولین بار شاخصی کلی براي انتخاب نوع بهینه تقاطع غیر­همسطح بر اساس پارامترهاي ترافیکی، آلودگی هوا، هزینه ساخت، مصرف سوخت و ایمنی بصورت یکجا در یک معادله حضور داشتند. ]3[

 

عنوان روش معایب سال
Watteleworth & Ingram عضوی از تقاطع که تحت تاثیر حجم ماکزیمم بوده و شرایط بحرانی­تری دارد شناسایی می­شود و در مرحله بعدی افزایش ظرفیت می­یابد تا مدل مناسب نتیجه شود. خطی بودن مدل مورد استفاده جهت انتخاب تقاطع بین میزان منفعت کاربران و ظرفیت تقاطع 1972
Mullinazzi & Satterly مقایسه از طریق سطح سرویس، ایمنی،انعطاف­پذیری طول و تعداد خطوط مناطق همگذری،زمان سفر و فاکتورهای اجتماعی در نظر گرفتن عددی دلخواه برای هر معیار 1973
Smith & Garber براساس پارامترهای ایمنی و نحوه­ی عملکرد تقاطع­های لوزی و تک­نقطه­ای با هم مقایسه شده­اند. کاربرد محدود در مورد دو تقاطع لوزی و تک­نقطه­ای 1977
  Liu &  Zhou استفاده از روش AHP جهت انتخاب بهترین تقاطع غیرهمسطح روش AHP برای پارامترهای وابسته به یکدیگر مناسب نمی­باشد 2009
سید کمال سید حسین ارائه­ی الگوریتمی جهت انتخاب نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح در نظر نگرفتن پارامترهای مختلف 1387
شهاب حسن­پور اولویت­بندی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع تقاطع­های غیرهمسطح استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ارائه نکردن الگوریتم برای انتخاب تقاطع 1390
میثم رازی ارزيابي پيكربندي كلي چپگردها در تقاطع­های غيرهمسطح به روش تحلیل سلسله مراتبی بررسی یک نوع خاص از تقاطع­های غیرهمسطح(جهتی) 1390
آرین امیر­امجدی استفاده از پارامترهای مختلف و بکار بردن روش AHP روش AHP برای پارامترهای وابسته به یکدیگر مناسب نمی­باشد 1390

 

  • جدول 1-1 مروری بر پژوهش­های گذشته

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92