بررسی نقش عوامل موثر در ساختار بهینه سازی سرمایه و تاثیر آن بر …

نمودار ۴-۲: نرمال بودن باقیمانده های آزمون رگرسیون
۴-۶- خلاصه فصل:
پس از اندازهگیری و جمعآوری متغیرهای تحقیق که شامل ساختار سرمایه، سودآوری، بازده داراییها، اندازه شرکت و غیره به عنوان متغیرهای مستقل؛ وابسته و کنترل با استفاده از نرم افزار spss سعی در یافتن رابطه بین متغیرها شدیم و سپس به توصیف نمونه و متغیرهای تحقیق از لحاظ نوع صنعت وگرایشهای مرکزی متغیرها پرداختیم. سپس با استفاده از آزمون کولمرگروف- اسمیرنوف مشخص گردید که دادهها نرمال نیستند و با استفاده از روش لگاریتمی و سایر روشهای موجود در متن برای نرمال کردن متغیرهای تحقیق و آزمون دوباره کولمرگروف-اسمیرنوف مشخص شد که دادهها نرمال شدند. سپس با انجام سایرآزمونهای پیش فرض شامل ثبات واریانس، استقلال خطی بین متغیرها، آزمون ضریب تعیین و دوربین- واتسون را انجام داده و در نهایت به برآورد مدل و تحلیل روابط بین متغیرها و آزمون فرضیات پرداختیم.
فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادها
 

۵-۱- مقدمه:

در فصول قبل، کلیات موضوع پژوهش، زیرساخت نظری، روش پژوهش و یافتههای حاصل از آن به تفصیل شرح داده شد. در این فصل موضوع پژوهش یکبار دیگر بیان شده، سپس نتایج حاصل از پژوهش به اختصار توضیح داده میشود. موضوع پژوهش تبیین رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی میباشد، نمونه انتخاب شده از جامعه مورد مطالعه،‌ شامل ۷۵ شرکت فعال تولیدی استان آذربایجان شرقی است که یک دوره شش ساله را بر اساس صورتهای مالی شرکت ها درسالهای ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ شامل میشود.
این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است که برای آزمون آن ها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
۵-۲- خلاصه یافتههای تحقیق :
در این پژوهش نتایجی را پیرامون یکی از بحثانگیزترین مباحث حسابداری(ساختار سرمایه) و سودآوری فراهم ساختیم. پژوهش حاضر در پی این موضوع، (تاثیر سودآوری، بازده دارییها، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سود به فروش بر ساختار سرمایه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تیلور و النجار ،۲۰۰۸)میباشد.
در این پژوهش دادههای استخراج شده از منابع معتبر، که در فصل سه به آنها اشاره شد، با استفاده از آزمونهای توصیف متغیرها، توصیف دادهها، تحلیلهای پیش فرض شامل نرمال بودن تک تک متغیرها، آزمون استقلال خطی متغیرها، آزمون ضریب تعیین و آماره دوربین- واتسون و برآورد مدل و تحلیل آزمون فرضیات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از مدل تیلور و النجار(۲۰۰۸)، و برای آزمون فرضیههای فرعی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. که در آن ضمن پذیرش فرضیه های فرعی پژوهش و تایید تلویحی فرضیه اصلی و مقایسه مختصر آن با مبانی و پژوهشات انجام شده مطابق مبانی نظری پژوهش سودآوری به عنوان یکی از ویژگیهای ساختار سرمایه مورد توجه سرمایهگذاران میباشد که باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری شد و نشان دهنده یک رابطه مثبت بین سودآوری و ساختار سرمایه است.
در این فصل ضمن بیان فرضیهها و نتایج حاصل از آزمونهای آن ها به بحث و بررسی و مقایسه نتایج و نتیجهگیری و اظهار نظر کلی درباره آن ها میپردازیم.
۵-۳- نتیجهگیری پیرامون فرضیات تحقیق :
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان- ...

س اکتبر 13 , 2020
سازمان های نوآور به واسطه ارضای نیاز های روز مشتریان و ارائه ی محصولات و خدمات جدیدی که رقبا هنوز به مشتریان پیشنهاد نکرده اند ، در مرکز توجه قرار می گیرند و نظر مشتریان را به خود جلب می کنند ،از این رو همراه سازمان باقی می مانند و […]