بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان …

۲-۳-۴-۱ رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایز بین رفتارهایی در نقش و فرانقش………………………………….۶۴
۲-۳-۴-۲ تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۳-۵ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۳-۵-۱ ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………….۶۵
۲-۳-۵-۲ ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………..۶۵
۲-۳-۶ عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………۶۶
۲-۳-۷ مولفه های رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۲-۳-۷-۱ آداب اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۳-۷-۲ وجدان کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۳-۷-۳ نوع دوستی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۲-۳-۷-۴ جوانمردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-۳-۷-۵ نزاکت (احترام و تکریم)…………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۲-۳-۸ پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-۴ ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۴-۱ مفهوم ارزش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۴-۲ نظریهی ساختار ارزشی شوارتز…………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۲-۴-۳ ارزش های سطح فردی شوارتز (۱۹۹۶)…………………………………………………………………………………………….۷۸
۲-۴-۴ساختار روابط ارزش…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۲-۴-۵ فرایند ارتباط دهنده ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۲-۴-۶ماهیت و طبیعت ارزش ها………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۲-۵ مفهوم محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-۵-۱ پیشینهی تحقیق و مبانی بنیادی مفهوم محوریت کار………………………………………………………………………۸۷
۲-۵-۲ پیشینه و سابقهی محوریت کار………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۲-۵-۳ پیامدها و عواقب محوریت کار…………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۲-۵-۳-۱ رضایت شغلی………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۲-۵-۳-۲ ساعات کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۲-۵-۳-۳ تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۲-۵-۳-۴ درگیری کاری…………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۲-۵-۴ نظریهی محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۲-۵-۵ محوریت کار و ارتباط آن با سلامت فردی…………………………………………………………………………………………۹۴
۲-۵-۵-۱ سطح فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۲-۵-۵-۲ سطح اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۲-۵-۶ محوریت کار در تناسبات جنسیتی…………………………………………………………………………………………………….۹۶
۲-۶ تحقیقات انجام شده در داخل ………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۲-۷ تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۲-۸ خلاصهی فصل دوم در قالب مدل مفهومی………………………………………………………………………………………….۱۰۴

مدیر سایت

Next Post

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ...

س اکتبر 13 , 2020
قدرت [۳۶]: عبارت است از موقعیت اجتماعی و وجههی کنترل یا تسلط بر دیگران یا سرمایه.موفقیت[۳۷]: عبارت است از موفقیت فردی در اثبات شایستگی با توجه به معیارهای اجتماعی.لذت گرایی[۳۸]: عبارت است از لذت و کامروایی حسی خویشتن.برانگیختگی (انگیزش)[۳۹]:عبارت است از هیجان و تازگی و چالش در زندگی.خوداتکایی(خود رهبری)[۴۰]: عبارت است […]