بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه …

مقیمی،.م (۱۳۸۵). “بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان های دولتی، مجلهی فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شمارهی ۱۳، صص ۱۷۱ – ۱۹۳٫
مقیمی،.م (۱۳۸۴). “رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل”. سال سوم، شمارهی۱۱، صص۱۹-۴۸٫
ملک اخلاق، ا؛ گنجی نیا، ح؛ موسوی،.م (۱۳۸۹). “رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان. مطالعه موردی (گمرکات استان گیلان)”. دو ماهنامه توسعهی مهندسی، شهریور ۱۳۸۹٫
موسوی،م (۱۳۹۲). “رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان”. مطالعهی موردی (گمرکات استان گیلان).
میرسپاسی، ن؛ معمارزاده، غ.ر؛ قنبری ارباستان، م (۱۳۸۹). “بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان شهرداری”. مطالعه موردی منطقه (۱). سال یازدهم، شماره ۱۰۰٫
میرکمالی،م؛ حیات، ع.ا؛ نوروزی، ع؛ جراحی، ن (۱۳۸۸). “بررسی رابطه بین توانمندسازی روان شناختی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان دانشگاه تهران”. مجله دانشور رفتار، شماره ۳۹، صص ۱۵-۳۰٫
نجات،ا.ر؛ کوثر نشان، م.ر؛ میرزاده، ا (۱۳۸۸). “تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: آژانس های مسافرتی شهر تهران)”. بررسی های بازرگانی، شماره ۳۵، خرداد و تیر ماه ۱۳۸۸، صص۷۲-۸۴٫
نعامی، ع؛ شکرکن، ح (۱۳۸۵). “بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی در کارکنان یک سازمان صنعتی شهر اهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، شماره ۱، صص ۷۹- ۹۲٫
وارث،م؛ رستگار، ع؛ زراعت کار، س ؛ رفعتی آلاشتی، ک (۱۳۸۸). “رابطه ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی (مطالعه موردی: صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران)”، نشریه مدیریت دولتی، دوره ۱، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صص ۱۳۵- ۱۵۴٫
هومن، ح. ع (۱۳۹۰). “مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل”، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران.
هویدا، ر؛ نادری، ن (۱۳۸۸). “بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان”. پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی- پژوهشی، سال نهم، شمارهی۳۳، نیمهی اول ۱۳۸۸، صص ۱۰۳-۱۱۸٫
یعقوبی، م؛ کریمی، س؛ جوادی، م؛ حسن زاده، ا (۱۳۸۹). “بررسی رابطه بین استرس شغلی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی در بین مدیران پرستاری”. مجله علمی دانشکدهی پرستاری و مامایی همدان، دوره هجدهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، شماره مسلسل۳۳٫
منابع انگلیسی
Adams, G. A; Prescher, J; Beehr, T. A., & Lepisto, L (2002). “Applying work- role attachment theory to retirement decision- making”.
Allen, N.J., & Meyer, J. P (1996). “Affective continuance and normative commitment to the organization an examination of construct validity”, Journal of vocational behavior, Vol 49(3), pp: 252- 276.
Alper, E (2007).” Increasing organizational citizenship behavior of Turkish academicians: Mediating role of trust in supervisor on the relationship between organizational justice and citizenship behaviors”, Journal of Managerial Psychology, Vol 22, issue3, pp: 257- 270.
Ang, S;VanDyne, L., & Begley, Th. M (2003). “The employement relationships of foreign workers versus local employees: a field study of organizational justic, job satisfaction, performance and OCB”, Journal of organizational Behavior, Vol24,issue5,August 2003, pp: 561 – 583.
Arvey, R.D; Harpaz, I., Liao, H. (1996).” Work centrality and post-award work behavior oflottery winners”. The Journal of Psychology,Vol 138,pp: 404-420.
Bardi, A., & Schwartz, H. Sh (2003). “Values and Behavior: strength and structure of relations”, Vol 29(10), pp: 1207- 1220.
Barnard, C. I (1938).” The functions of the Executive”, Cambridge, Massachusetts: Harvard university press1954, page: xvi + 334.
Bateman, Th. S., & Organ, D. W (1983).” Job satisfaction and the good soldier: The relationship
 

مدیر سایت

Next Post

جستجوی مقالات فارسی - بررسی تاثیر دوازده جلسه تمرین تداومی رکاب زدن همراه با دو فشار متفاوت انسداد ...

س اکتبر 13 , 2020
اجرای وهله‌های تکراری فعالیت با دوره‌های ریکاوری (فعال یا غیرفعال) در بین وهله‌ها، پس از یک دوره تمرین سبب تغییرات فیزیولوژیکی شده که در بهبود عملکرد مؤثر است. میزان پاسخ به تمرین تناوبی به شدت، مدت، تعداد تکرار و دوره‌های ریکاوری بین وهله‌های فعالیت بستگی دارد. جنس ، سن، ژنتیک […]