پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان …

ابراهیم پور، ح؛ خلیلی، ح؛ حبیبیان، س؛ سعادتمند، م (۱۳۹۰). “بررسی رابطهی بین ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا وسیما (با تاکید بر مدل هاکمن و اولدهام)”. پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شمارهی ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص۹۰-۱۲۴٫
ابیلی، خ؛ شاطری، ک؛ یوزباشی، ع ؛ فرجی ده سرخی، ح (۱۳۸۷). “رفتار شهروندی سازمانی، ویژگی ها، ابعاد، متغیرهای پیش شرط و پیامدها”، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، تهران: http://www.civilica.com/paper-NCOCBO1دانشکدهی مدیریت دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۸۷٫
اسماعیلی، ک (۱۳۸۰). “تعهد سازمانی”، مجله تدبیر، خرداد ۱۳۸۰، شماره ۱۱۲، صص ۶۶-۶۹٫
امامی، م (۱۳۸۷).” تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن”، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتابل جامع علوم انسانی، مجله راهبرد، صص ۱۲۷ – ۱۴۴٫
انصاری، م؛ میر احمدی، م.ر؛ ذبیح زاده، ک (۱۳۸۹). “بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی”، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شمارهی۱۳، صص ۱۵۳- ۱۶۶٫
آزاد مرز آبادی، ا (۱۳۸۷). “بررسی ارتباط بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان”، مجله مطالعات ملی، تابستان ۱۳۸۷، شمارهی ۳۴، صص ۱۱۳- ۱۳۲٫
براتی، ه؛ عریضی، ح (۱۳۸۸). “رابطه تعهد و مرکزیت کار با توجه به متغیرهای تعدیل کننده سلامت روان شناختی و سازگاری با بازنشستگی و تاثیر آماده سازی کارکنان برای بازنشستگی در بهبود تعهد و سلامت روانشناختی آنان”. فصلنامه سلامت کار ایران، دوره ۶، شماره۴، زمستان ۱۳۸۸٫
بلبلی، م؛ بهرامی، م.ا؛ منتظرالفرج، ر؛ دهقانی تفتی، ع (۱۳۹۳). “بررسی ارتباط بین درجه تحقق سازمان یادگیرنده و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد”. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، شماره ۱، دوره ۱، خرداد ۱۳۹۳، صص ۲۰-۲۷٫
بهارلو، م؛ بشلیده، ک؛ هاشمی شیخ شبانی، ا؛ نعامی، ع (۱۳۹۳). “بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر، عضو و رفتار شهروندی سازمانی، نقش توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی”. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دورهی ۱۲، شماره ۱، صص۱- ۱۹٫
بهروان، ح ؛ سعیدی، ر (۱۳۸۸). “عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز” نمونه مورد مطالعه: اداره مرکزی استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال ششم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صص ۱۸۱ – ۱۹۹٫
بیگی نیا، ع؛ سرداری، ا؛ عاشوری زاده، ع (۱۳۹۲). “رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان: شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان”، مجله پژوهش های مدیریت در ایران، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، صص ۱۹- ۴۲٫
پالانت، ج (۱۳۸۹). “تحلیل داده های علوم رفتاری برنامه هایspss(چاپ اول)، ترجمه: رضایی اکبر، تبریز: نشر فروزش، ویرایش سوم.
پورسلطانی زرندی، ح ؛ امیرجی نقندر، ر (۱۳۹۲). ” ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال ۱۳۹۰”، مجله مدیریت ورزشی، بهار ۱۳۹۲، شماره ۱۶، صص ۱۲۷- ۱۴۸٫
پوریانی، م. ح (۱۳۸۷). “تحلیل جامعه شناختی نظام ارزشی دین اسلام”، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اسلامی، سال سوم، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۸۷، صص ۵۵- ۷۴٫
توسلی، غ (۱۳۷۳). “جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ”، فرهنگ توسعه، شماره ۱۵، سال سوم، آذر و دی ماه ۱۳۷۳٫
توکلی، ز؛ عابدی، م؛ صالح نیا، م (۱۳۸۸). “بررسی تاثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی”. مجله چشم انداز مدیریت، شمارهی ۳۳، صص ۱۰۵-۱۲۴٫
جوادی، م؛ جعفری، م (۱۳۹۲). “رابطهی تعهد سازمانی و بهره وری در کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”. مدیریت اطلاعات سلامت، دورهی دهم، شماره هفتم، ویژه نامهی چالش های سیاسی- اقتصادی در مدیریت سلامت، صص ۱۰۴۴-۱۰۵۰٫
حاج کریمی، ع.ع ؛ طبرسا، غ.ع؛ رحیمی، ف (۱۳۸۷). ” بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی”، فصلنامه اندیشه مدیریت، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۰۳- ۱۲۴٫
حبیبی، م؛ خدابخشی کولایی، آ؛ رشیدی حر، ج ؛ غریب وند، ح (۱۳۹۲). مطالعه رابطه نظام های ارزشی و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر ایذه، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۲، صص ۴۶ – ۶۵٫
حسنی کاخکی، ا ؛ قلی پور، آ (۱۳۸۶).” رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری”، فصلنامهی پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۵، دوره ۱۲، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۱۵- ۱۴۵٫
حسنی، م ؛ فتاحی، و (۱۳۹۴). “رابطهی ساختاری محوریت کار و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ایلام”، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی: مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
حسنی، م ؛ فتاحی، و (۱۳۹۴). “بررسی رابطهی مولفه های ارزش های فردی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام”، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی: مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
حسینی قادیکلایی،م؛ محمدیان ساروی، م؛ ابو، ح (۱۳۹۱). “بررسی رابطهی بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان سواد کوه”.فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره ۲۵، بهار ۱۳۹۱٫
حیدری تفرشی، غ؛ دریابگیان، آ (۱۳۹۰). “تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یک شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان”. فصلنامهی تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره سوم، شماره یک،(مسلسل۹)، پاییز ۱۳۹۰، صص ۳۱-۴۴٫
خالصی، ن؛ شمس، ل؛ یگانه، س؛ جعفری پویان، ا؛ نصیری، ط؛ ر، نرگس ؛ مرادی، ط (۱۳۹۱). “ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره ۶، شماره ۶، بهمن و اسفند ۱۳۹۱، صص ۴۱۲- ۴۲۲٫
خالصی، ن؛ قادری، ا؛ خوشگام، م؛ برهانی نژاد، ح.ر؛ طرسکی، م (۱۳۸۹). “رابطهی رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۸۸”. مجله مدیریت سلامت، زمستان۱۳۸۹، دورهی۱۳، شمارهی ۴۲،صص ۷۵-۸۲٫
خرازی، ک؛ واعظی، م ؛جبلی سینکی، ع (۱۳۹۱). “رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی یک شرکت بیمه”، مجله پژوهشنامه بیمه، تابستان ۱۳۹۱، شماره ۱۰۶، صص ۱۵۹- ۱۷۹٫
خنیفر، ح، جندقی؛ غ.ر، جندقی؛ شریعتی، ف ؛ زروندی، ن (۱۳۸۸). “بررسی نقش ارتباطی شنود موثر و تعهد سازمانی”. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)”، سال اول، شماره ۳، تابستان ۱۳۸۸، صص ۱۴۷ – ۱۷۰٫
داریاپور، ز (۱۳۸۶). “ساختار ارزشی و مناسبات نسلی”، مجله جوانان و مناسبات نسلی، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۶،صص ۱- ۲۳٫
دلاور، ع (۱۳۹۰). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ویراست چهارم، تهران: نشر ویرایش.
رابینز، پ (۱۹۹۶). “رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی (۱۳۸۶). تهران: انتشارات دفتر پژوهش ها فرهنگی، چاپ دوازدهم.
رجب بیگی، م؛ امینی، م (۱۳۸۴). “نقش تعهد سازمانی در توسعه منابع انسانی مطالعه موردی وزارت کشور”. مجله تحول اداری، بهار ۱۳۸۴، شماره ۴۸، صص ۱۵۷- ۱۶۶٫
رضایی، ل ؛ ساعتچی، م (۱۳۸۷). “رابطه بین نگرش به عوامل انسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران”. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۳۷، صص ۱۲۹ – ۱۴۶٫
رنجبریان، ب (۱۳۷۵). تعهد سازمانی، مجلهی دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره های ۲ و ۱۲، صص ۴۱- ۵۷٫
زارع، ح (۱۳۸۳). “نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان”، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، تابستان و پاییز ۱۳۸۳، شماره ۶، دوره ۲، صص ۱۵۱- ۱۶۹٫
زارعی متین، ح ؛ احمدی، ف (۱۳۸۸). “نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندی سازمانی”، مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، بهار ۱۳۸۸، شماره ۴۱، صص ۲۲- ۴۳٫

مدیر سایت

Next Post

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ...

س اکتبر 13 , 2020
مقیمی،.م (۱۳۸۵). “بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان های دولتی، مجلهی فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شمارهی ۱۳، صص ۱۷۱ – ۱۹۳٫مقیمی،.م (۱۳۸۴). “رفتار شهروندی سازمانی از تئوری تا عمل”. سال سوم، شمارهی۱۱، صص۱۹-۴۸٫ملک اخلاق، ا؛ گنجی نیا، ح؛ موسوی،.م (۱۳۸۹). “رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی […]