پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان …

ابراهیم پور، ح؛ خلیلی، ح؛ حبیبیان، س؛ سعادتمند، م (۱۳۹۰). “بررسی رابطهی بین ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا وسیما (با تاکید بر مدل هاکمن و اولدهام)”. پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شمارهی ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص۹۰-۱۲۴٫
ابیلی، خ؛ شاطری، ک؛ یوزباشی، ع ؛ فرجی ده سرخی، ح (۱۳۸۷). “رفتار شهروندی سازمانی، ویژگی ها، ابعاد، متغیرهای پیش شرط و پیامدها”، اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی، تهران: http://www.civilica.com/paper-NCOCBO1دانشکدهی مدیریت دانشگاه تهران، بهمن ۱۳۸۷٫
اسماعیلی، ک (۱۳۸۰). “تعهد سازمانی”، مجله تدبیر، خرداد ۱۳۸۰، شماره ۱۱۲، صص ۶۶-۶۹٫
امامی، م (۱۳۸۷).” تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن”، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پرتابل جامع علوم انسانی، مجله راهبرد، صص ۱۲۷ – ۱۴۴٫
انصاری، م؛ میر احمدی، م.ر؛ ذبیح زاده، ک (۱۳۸۹). “بررسی روابط بین استرس شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی”، فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال چهارم، شمارهی۱۳، صص ۱۵۳- ۱۶۶٫
آزاد مرز آبادی، ا (۱۳۸۷). “بررسی ارتباط بین نظام ارزشی نوجوانان و هویت ملی آنان”، مجله مطالعات ملی، تابستان ۱۳۸۷، شمارهی ۳۴، صص ۱۱۳- ۱۳۲٫
براتی، ه؛ عریضی، ح (۱۳۸۸). “رابطه تعهد و مرکزیت کار با توجه به متغیرهای تعدیل کننده سلامت روان شناختی و سازگاری با بازنشستگی و تاثیر آماده سازی کارکنان برای بازنشستگی در بهبود تعهد و سلامت روانشناختی آنان”. فصلنامه سلامت کار ایران، دوره ۶، شماره۴، زمستان ۱۳۸۸٫
بلبلی، م؛ بهرامی، م.ا؛ منتظرالفرج، ر؛ دهقانی تفتی، ع (۱۳۹۳). “بررسی ارتباط بین درجه تحقق سازمان یادگیرنده و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد”. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، شماره ۱، دوره ۱، خرداد ۱۳۹۳، صص ۲۰-۲۷٫
بهارلو، م؛ بشلیده، ک؛ هاشمی شیخ شبانی، ا؛ نعامی، ع (۱۳۹۳). “بررسی رابطه الگوی تبادل رهبر، عضو و رفتار شهروندی سازمانی، نقش توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی”. مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، دورهی ۱۲، شماره ۱، صص۱- ۱۹٫
بهروان، ح ؛ سعیدی، ر (۱۳۸۸). “عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز” نمونه مورد مطالعه: اداره مرکزی استان خراسان رضوی، شهر مشهد، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال ششم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صص ۱۸۱ – ۱۹۹٫
بیگی نیا، ع؛ سرداری، ا؛ عاشوری زاده، ع (۱۳۹۲). “رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان: شرکت آلومینیم المهدی استان هرمزگان”، مجله پژوهش های مدیریت در ایران، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۲، صص ۱۹- ۴۲٫
پالانت، ج (۱۳۸۹). “تحلیل داده های علوم رفتاری برنامه هایspss(چاپ اول)، ترجمه: رضایی اکبر، تبریز: نشر فروزش، ویرایش سوم.
پورسلطانی زرندی، ح ؛ امیرجی نقندر، ر (۱۳۹۲). ” ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد در سال ۱۳۹۰”، مجله مدیریت ورزشی، بهار ۱۳۹۲، شماره ۱۶، صص ۱۲۷- ۱۴۸٫
پوریانی، م. ح (۱۳۸۷). “تحلیل جامعه شناختی نظام ارزشی دین اسلام”، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم اسلامی، سال سوم، شماره ۱۲، پاییز ۱۳۸۷، صص ۵۵- ۷۴٫
توسلی، غ (۱۳۷۳). “جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ”، فرهنگ توسعه، شماره ۱۵، سال سوم، آذر و دی ماه ۱۳۷۳٫
توکلی، ز؛ عابدی، م؛ صالح نیا، م (۱۳۸۸). “بررسی تاثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی”. مجله چشم انداز مدیریت، شمارهی ۳۳، صص ۱۰۵-۱۲۴٫
جوادی، م؛ جعفری، م (۱۳۹۲). “رابطهی تعهد سازمانی و بهره وری در کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”. مدیریت اطلاعات سلامت، دورهی دهم، شماره هفتم، ویژه نامهی چالش های سیاسی- اقتصادی در مدیریت سلامت، صص ۱۰۴۴-۱۰۵۰٫
حاج کریمی، ع.ع ؛ طبرسا، غ.ع؛ رحیمی، ف (۱۳۸۷). ” بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی”، فصلنامه اندیشه مدیریت، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۷، صص ۱۰۳- ۱۲۴٫
حبیبی، م؛ خدابخشی کولایی، آ؛ رشیدی حر، ج ؛ غریب وند، ح (۱۳۹۲). مطالعه رابطه نظام های ارزشی و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر ایذه، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۲، صص ۴۶ – ۶۵٫
حسنی کاخکی، ا ؛ قلی پور، آ (۱۳۸۶).” رفتار شهروندی سازمانی: گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری”، فصلنامهی پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۴۵، دوره ۱۲، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۱۵- ۱۴۵٫
حسنی، م ؛ فتاحی، و (۱۳۹۴). “رابطهی ساختاری محوریت کار و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه ایلام”، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی: مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
حسنی، م ؛ فتاحی، و (۱۳۹۴). “بررسی رابطهی مولفه های ارزش های فردی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام”، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی: مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران.
حسینی قادیکلایی،م؛ محمدیان ساروی، م؛ ابو، ح (۱۳۹۱). “بررسی رابطهی بین ادراک برابری با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین دبیران آموزش و پرورش شهرستان سواد کوه”.فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره ۲۵، بهار ۱۳۹۱٫
حیدری تفرشی، غ؛ دریابگیان، آ (۱۳۹۰). “تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان

حتما بخوانید :   مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یک شرکت نیمه خصوصی در استان هرمزگان”. فصلنامهی تحقیقات مدیریت آموزشی، دوره سوم، شماره یک،(مسلسل۹)، پاییز ۱۳۹۰، صص ۳۱-۴۴٫
خالصی، ن؛ شمس، ل؛ یگانه، س؛ جعفری پویان، ا؛ نصیری، ط؛ ر، نرگس ؛ مرادی، ط (۱۳۹۱). “ارتباط سلامت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، دوره ۶، شماره ۶، بهمن و اسفند ۱۳۹۱، صص ۴۱۲- ۴۲۲٫
خالصی، ن؛ قادری، ا؛ خوشگام، م؛ برهانی نژاد، ح.ر؛ طرسکی، م (۱۳۸۹). “رابطهی رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان در مراکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران: ۱۳۸۸”. مجله مدیریت سلامت، زمستان۱۳۸۹، دورهی۱۳، شمارهی ۴۲،صص ۷۵-۸۲٫
خرازی، ک؛ واعظی، م ؛جبلی سینکی، ع (۱۳۹۱). “رابطه سرمایه اجتماعی با گرایش به رفتار شهروندی سازمانی در دفتر مرکزی یک شرکت بیمه”، مجله پژوهشنامه بیمه، تابستان ۱۳۹۱، شماره ۱۰۶، صص ۱۵۹- ۱۷۹٫
خنیفر، ح، جندقی؛ غ.ر، جندقی؛ شریعتی، ف ؛ زروندی، ن (۱۳۸۸). “بررسی نقش ارتباطی شنود موثر و تعهد سازمانی”. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)”، سال اول، شماره ۳، تابستان ۱۳۸۸، صص ۱۴۷ – ۱۷۰٫
داریاپور، ز (۱۳۸۶). “ساختار ارزشی و مناسبات نسلی”، مجله جوانان و مناسبات نسلی، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۶،صص ۱- ۲۳٫
دلاور، ع (۱۳۹۰). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، ویراست چهارم، تهران: نشر ویرایش.
رابینز، پ (۱۹۹۶). “رفتار سازمانی، مفاهیم، نظریه ها و کاربردها، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی (۱۳۸۶). تهران: انتشارات دفتر پژوهش ها فرهنگی، چاپ دوازدهم.
رجب بیگی، م؛ امینی، م (۱۳۸۴). “نقش تعهد سازمانی در توسعه منابع انسانی مطالعه موردی وزارت کشور”. مجله تحول اداری، بهار ۱۳۸۴، شماره ۴۸، صص ۱۵۷- ۱۶۶٫
رضایی، ل ؛ ساعتچی، م (۱۳۸۷). “رابطه بین نگرش به عوامل انسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی در کارکنان کارخانجات مخابراتی ایران”. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۳۷، صص ۱۲۹ – ۱۴۶٫
رنجبریان، ب (۱۳۷۵). تعهد سازمانی، مجلهی دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، شماره های ۲ و ۱۲، صص ۴۱- ۵۷٫
زارع، ح (۱۳۸۳). “نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان”، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، تابستان و پاییز ۱۳۸۳، شماره ۶، دوره ۲، صص ۱۵۱- ۱۶۹٫
زارعی متین، ح ؛ احمدی، ف (۱۳۸۸). “نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندی سازمانی”، مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، بهار ۱۳۸۸، شماره ۴۱، صص ۲۲- ۴۳٫

مدیر سایت

Next Post

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ...

سه اکتبر 13 , 2020
ابراهیم پور، ح؛ خلیلی، ح؛ حبیبیان، س؛ سعادتمند، م (۱۳۹۰). “بررسی رابطهی بین ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا وسیما (با تاکید بر مدل هاکمن و اولدهام)”. پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شمارهی ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص۹۰-۱۲۴٫ابیلی، خ؛ شاطری، ک؛ یوزباشی، ع ؛ […]