تحقیق دانشگاهی – بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام در سال …

۲-۲-۶-۲ خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۲-۶-۳ تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………….۴۰
۲-۲-۶-۴ ویژگی های سازمان و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲-۶-۵ وضعیت نقش و تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۲-۶-۶ عوامل موثر دیگر در افزایش تعهد سازمانی از دیدگاه استیرز و پورتر (۱۹۸۳)…………………………….۴۱
۲-۲-۷ دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی……………………………………………………………………………….۴۲
۲-۲-۷-۱ دیدگاه ریچرز………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۲-۲-۷-۲ دیدگاه بکر و بیلینگس…………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۲-۸ راهکارهایی برای افزایش تعهد در سازمان………………………………………………………………………………………….۴۴
۲-۳ رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۲-۳-۱ تعریف شهروندی…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۲-۳-۲ دیدگاه های نظریه پردازان درباره مفهوم رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………..۵۱
۲-۳-۲-۱ دیدگاه چستر بارنارد در رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………۵۱
۲-۳-۲-۲ دیدگاه کاتز و کاهن در رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………….۵۱
۲-۳-۲-۳ دیدگاه اسمیت………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۲-۳-۲-۴ دیدگاه گراهام…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۲-۳-۲-۵ دیدگاه کوپمن………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۳-۲-۶ دیدگاه پودساکف و همکاران………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۳-۲-۷ دیدگاه اسپکتور و فوکس……………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۲-۳-۳ رفتار شهروندی سازمانی و همبسته های آن در سازمان……………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۳-۱ رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۳-۳-۲ نقش عدالت سازمانی در بروز رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………..۵۷
۲-۳-۳-۳ فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۳-۳-۴ ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………۵۷
۲-۳-۳-۵ جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………….۵۸
۲-۳-۳-۶ سن و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۳-۳-۷ تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………..۵۸
۲-۳-۳-۸ سبک رهبری و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۳-۳-۹ رابطه ارتباط فرافردی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………….۶۰
۲-۳-۳-۱۰ دینداری و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۳-۳-۱۱ ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی……………………………………………………………..۶۱
۲-۳-۳-۱۲ رابطهی سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………….۶۲
۲-۳-۳-۱۳ نقش رهبری تحولی در رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………….۶۲
۲-۳-۳-۱۴ رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمند سازی کارکنان……………………………………………………………۶۴
۲-۳-۳-۱۵ دینداری و تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۲-۳-۴ دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….۶۴

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مدیر سایت

Next Post

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ...

س اکتبر 13 , 2020
قدرت [۳۶]: عبارت است از موقعیت اجتماعی و وجههی کنترل یا تسلط بر دیگران یا سرمایه.موفقیت[۳۷]: عبارت است از موفقیت فردی در اثبات شایستگی با توجه به معیارهای اجتماعی.لذت گرایی[۳۸]: عبارت است از لذت و کامروایی حسی خویشتن.برانگیختگی (انگیزش)[۳۹]:عبارت است از هیجان و تازگی و چالش در زندگی.خوداتکایی(خود رهبری)[۴۰]: عبارت است […]