مقاله دانشگاهی – بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه …

۲

تعهد سازمانی

**۳۱/۰

۱

۳

محوریت کار

**۲۷/۰

**۳۹/۰

۱

۴

رفتار شهروندی

**۶۴/۰

**۴۴/۰

**۴۲/۰

۱

*p<0/05, **p<0/01
جدول ۴-۲ مشخص میسازد که بین رفتار شهروندی سازمانیبا ارزشهای فردی (۶۴/۰r=) با سطح معنی داری (۰۰۰/۰)، رابطه مثبت و معنیداری در سطح (۰۱/۰) وجود دارد.
بین رفتار شهروندی سازمانی با تعهد سازمانی (۴۴/۰r=) با سطح معنی داری (۰۰۰/۰)، رابطه مثبت و معنیداری در سطح (۰۱/۰) وجود دارد.
همچنین، رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با محوریت کار (۴۲/۰r=) با سطح معنیداری (۰۰۰/۰)، در سطح (۰۱/۰) معنیدار بود که جهت این رابطه مثبت است.
رابطه محوریت کار با ارزشهای فردی (۲۷/۰r=) با سطح معنیداری (۰۰۰/۰) در سطح (۰۱/۰) مثبت و معنی دار است. در این راستا، رابطه محوریت کار با تعهد سازمانی نیز (۳۹/۰r=) در سطح (۰۱/۰) مثبت و معنیدار است.
بعلاوه، رابطه بین تعهد سازمانی و ارزشهای فردی (۳۱/۰r=) با سطح معنیداری (۰۰۰/۰) در سطح (۰۱/۰) معنیدار و مثبت است.
همچنین، بالاترین ضریب همبستگی به رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با ارزشهای فردی (۶۴/۰r=) مربوط می شود و محوریت کار با ارزشهای فردی (۲۷/۰r=) کمترین ضریب همبستگی را دارا هستند.
۴-۶ پیش بینی کنندههای رفتار شهروندی سازمانی
برای پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان الگوی مفهومی پیشنهاد شده از طریق الگوی معادلات ساختاری به روش LISREL project بررسی شد. مدل معادلات ساختاری یک فن نیرومند تحلیل چند متغیری با متغیرهای نهفته است که مدل یابی علّی و تحلیل ساختار کوواریانس نیز نامیده می شود، که تحولات روش شناسی قابل توجهی در علوم رفتاری به دنبال داشته است (بنتلر، ۱۹۸۰، به نقل از هومن، ۱۳۹۰) و در تحلیل های همبستگی، آزمایشی و غیر آزمایشی کاربرد دارد. در مدل لیزرل شاخصهای کلی وجود دارد که برازش کلی مدل را نشان می دهند و باید تفسیر گردند (کارشکی، ۱۳۹۱). در پژوهش فعلی از شاخص های زیر برای بررسی برازش مدل معادلات ساختاری استفاده شد. این شاخص ها عبارتند از: X2/d.f. که مقادیر کمتر از ۳ قابل پذیرش هستند، شاخص نیکویی برازش[۲۲۳] (GFI) که مقادیر بیشتر از ۹۰/۰ نشانگر برازش مناسب مدل هستند، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته[۲۲۴] (AGFI) که مقادیر بیشتر از ۹۰/۰ قابل قبول هستند، مجذور میانگین مربعات خطای تقریب[۲۲۵] (RMSEA) که مقادیر کمتر از ۰۸/۰ نشانگر برازش مناسب مدل هستند،شاخص برازش تطبیقی[۲۲۶] (CFI) که مقادیر بیشتر از ۹۰/۰ نشانگر برازش مناسب مدل هستند، در شاخص برازش هجار شده (NFI) و شاخص برازش هنجار نشده (NNFI) نیز مقادیر بالاتر از ۹۰/۰ نشانه برازش مناسب مدل هستند (کارشکی، ۱۳۹۱).
در پژوهش حاضر، ارزشهای فردی، تعهد سازمانی ومحوریت کارمتغیرهای درونزای[۲۲۷] مدل هستند و رفتار شهروندی سازمانیمتغیر برونزای[۲۲۸] مدل است.
شکل ۴-۱: مدل رفتار شهروندی سازمانی خروجی لیزرل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت

Next Post

پژوهش دانشگاهی - بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان ...

س اکتبر 13 , 2020
ابراهیم پور، ح؛ خلیلی، ح؛ حبیبیان، س؛ سعادتمند، م (۱۳۹۰). “بررسی رابطهی بین ویژگی های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی در مرکز آموزش صدا وسیما (با تاکید بر مدل هاکمن و اولدهام)”. پژوهشنامه مدیریت تحول، سال سوم، شمارهی ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص۹۰-۱۲۴٫ابیلی، خ؛ شاطری، ک؛ یوزباشی، ع ؛ […]