دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان …

یکی از تاثیرات مهم ارزش ها، تاثیر بر روی تعهد سازمانی است (حبیبی و همکاران، ۱۳۹۲). تعهد سازمانی که میزان نسبی همانند سازی شخصی با سازمانی خاص و یا دلبستگی به آن سازمان است که می تواند حداقل بوسیلهی سه عامل: اعتقاد و پذیرش اهداف و ارزش های سازمان، تلاش برای موفقیت سازمان و تمایل به حفظ عضویت و باقی ماندن در سازمان مشخص شود (عسگری و همکاران، ۱۳۸۳). فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد. تعهد سازمانی عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنندهی خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل برآورد شده است. کارکنانی که دارای تعهد سازمانی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند (اسماعیلی، ۱۳۸۰؛ به نقل از سیدی، ۱۳۹۳).
محوریت کار یکی از نشانه های تعهد سازمانی است (براتی و عریضی، ۱۳۸۸). کارکنان برای کمک به سازمان خودشان و مشارکت در رفتارهای شهروندی، ابتدا انها باید روی شغل و کارشان متمرکز شوند. محوریت کار در زندگی شخصی انگیزه هایی برای افراد بمنظور فراتر رفتن از الزامات رسمی شغل و مشارکت در رفتارهای فرانقش فراهم می کند (مانهایم و همکاران، ۱۹۹۷). محوریت کار قادر است که مهارت ها و دانش شخصی را برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار دهد. یک شخص برای چیزی که برایش باارزش است کار می کند، با شغل درگیر می شود و سرانجام از مزایای سازمان بهره مند می شود (اکانوک، ۲۰۰۸). محوریت کار یک شاخص مهم از تلاش کارکنان است که می تواند مفهوم رفتار شهروندی را پیش بینی کند (اکانو و کراباتی، ۲۰۱۳).
هرچه بیشتر مردم در کارشان درگیر می شوند تصویر آنها از خودشان نیز ارتباط بیشتری با کارشان می گیرد. وقتی که افراد خود را درگیر کارشان می کنند، احساس رضایت و خشنودی را نیز از تکمیل کارهای شغلیشان می گیرند (وروم، ۱۹۶۲؛ به نقل از کاستک، ۲۰۱۲). سطوح و میزان بالایی از محوریت کار باعث درگیری زیاد در آن کار می شود. زیرا اگر فردی باور داشته باشد که کار بخش مهمی از زندگی اش را تشکیل می دهد می تواند این نتیجه را نیز بگیرد که آن کار خاص نیز از اهمیت بالایی برخوردار است (پاولی و همکاران،۱۹۹۴).
فصل سوم
روششناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه
تحقیق فرایندی علمی و روشی منظم و منطقی برای حل مسائل است، در حوزه علوم تربیتی وسیله ای برای درک و شناخت بهتر افراد، شکوفایی استعدادها، و یافتن شرایطی که در آن فرد به بهترین شکل موجبات رشد و تعالی را بیابد. از این رو شایسته است از روشهای پژوهش علمی که ابزارها و تدابیر سودمندی برای وصول به حقیقت و کشف ابعاد و ماهیت مشکلات و پدیده ها هستند بهره گرفته شود. انتخاب روش تحقیق در پژوهش های آموزشی بستگی به موضوع، اهداف و ماهیت تحقیق دارد.
تحقیق عبارت از فعالیت های حقیقت یابی و حقیقت جویی است که در زمینهی خاص و با رعایت قواعد و روشهای خاص، توسط پژوهشگر به انجام می رسد (عباسزاده، ۱۳۸۰: ۱۳۳).
۳-۲جامعه آماری
هر تحقیق علمی شامل مجموعه ای از عملیاتی است که بر روی موضوع یا موضوع های آن که آزمودنی های تحقیق نام دارد به انجام می رسد. بعبارت دیگر تحقیق علمی بطور عمومی شامل آزمایش یا تجربه بر روی آزمودنی های خود می باشد که بر اساس فرضیه های مربوطه در مورد آنها انجام داده می شود. نمونه انتخاب شده برای آزمون را نمونه آماری و جایی که نمونه از آنجا انتخاب شده است و یا جایی که نتایج اصل از تحقیق در آنجا مورد تعمیم قرار داده می شود جامعه آماری نام دارد (عباسزاده، ۱۳۸۰). بعبارت دیگر، نمونه، گروهی از اعضای یک جامعهی تعریف شده است که اطلاعات موردنیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می شود و جامعه مجموعهی اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود (دلاور، ۱۳۹۰: ص۸۹).
جامعه آماری عبارت از مجموعه ای از افراد یا اجزاء و عوامل مختلف می باشد که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند. جامعهی آماری در این پژوهش، کارکنان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی ۱۳۹۴- ۱۳۹۳ می باشد که حجم آن شامل ۴۰۰ نفر می باشد.
۳-۳ روش نمونه گیری و حجم نمونه
در این تحقیق از آنجایی که جامعه به خرده گروه هایی به نام طبقه تقسیم شده است و سپس نمونه هایی مستقل از هر طبقه انتخاب شده، از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. نمونه گیری تصادفی طبقه ای فرایندی است که از طریق آن به زیرگروه های واقعی یا به طبقه های انتخاب شده بعنوان بخشی از آنچه در جامعه وجود دارد، دست می یابد. از آنجایی که قبل از هر گونه انتخابی، جامعه پژوهش به طبقه های مختلف تقسیم می شود و سپس نمونه بصورت تصادفی از طبقه برگزیده می شود روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای هیچگونه انحرافی از اصل تصادفی بودن ندارد (دلاور، ۱۳۹۰: ۹۵-۹۶). از آنجایی که جامعهی آماری (دانشگاه ایلام) شامل ۷ دانشکده (دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی،دانشکدهی الهیات و معارف اسلامی، دانشکدهی پیراپزشکی، دانشکدهی علوم پایه، دانشکدهی فنی- مهندسی، دانشکدهی کشاورزی، و دانشکدهی نفت و گاز) می باشد و بصورت طبقات مختلف است از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است.
نمونه آماری نیز بخشی از همان جامعه آماری است که بر اساس شرایط معینی انتخاب می شود. (عباسزاده، ۱۳۸۰:ص۱۶۸). برای تعیین حجم نمونه با توجه به حجم جامعه که ۴۰۰نفر می باشد، از جدول مورگان استفاده شده و با توجه به این جدول حجم نمونه آماری ۱۹۶ نفر از کار

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

کنان هستند.
۳-۴ ابزارهای اندازه گیری
در پژوهش های علوم رفتاری از ابزارهای مختلفی همچون پرسشنامه، مصاحبه و غیره جهت اندازه گیری متغیرها استفاده می شود. انتخاب نوع ابزار اندازه گیری بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و آزمودنی ها دارد. بنابراین انتخاب ابزار اندازه گیری مناسب یکی از مهمترین مراحل روش علمی پژوهش است که می تواند محقق را در جمع آوری اطلاعات کمک نماید. پرسشنامه معمولترین و متداولترین وسیله جمع آوری اطلاعات در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی می باشد از این رو پرسشنامه در تحقیقات علوم انسانی حائز اهمیت زیادی است در این پژوهش ابزار اصلی گردآوری داده ها بر اساس متغیرهای تحقیق، پرسشنامه می باشد. در این تحقیق از چهار نوع پرسشنامهی بسته پاسخ استفاده شده است. این پرسشنامه های بسته پاسخ که در نظر عموم بویژه دانشجویان به پرسشنامه های تستی نیز معروف اند عبارت است از پرسشنامه هایی که سوالات و پاسخ آنها به نحوی ارائه شده است که از پاسخگو انتظار می رود با قرار دادن علامتی و با صرف کمترین وقت و انرژی پاسخ خود را مشخص نمایند. از معروفترین پرسشنامه های چنددرجه ای یعنی پرسشنامه های پنج درجه ای که به سوالات از نوع لیکرت معروف است استفاده شده است.
۳-۴-۱ مقیاس ارزشهای فردی
پرسشنامهی ارزشهای فردی در سال ۲۰۰۶ توسط شوارتز ساخته شده، شامل ۵۱ سوال می باشد. این پرسشنامه ۱۰ نوع ارزش سطح فردی را مورد سنجش قرار می دهد. ارزشهایی که مورد اندازه گیری قرار می گیرند عبارتند از: جهان گرایی، قدرت، خیرخواهی، امنیت، همنوائی، خوداتکائی، لذتگرایی، موفقیت، برانگیختگی و سنت. برای نمره گذاری از درجاتی که شرکت کنندگان برای هر ارزش منظور داشتند، استفاده شده است.
جدول ۳-۱ : توزیع سوالات ارزش های فردی

مدیر سایت

Next Post

مقاله دانشگاهی - بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ...

س اکتبر 13 , 2020
۲ تعهد سازمانی **۳۱/۰ ۱ ۳ محوریت کار **۲۷/۰ **۳۹/۰ ۱ ۴ رفتار شهروندی **۶۴/۰ **۴۴/۰ **۴۲/۰ ۱ *p<0/05, **p<0/01جدول ۴-۲ مشخص میسازد که بین رفتار شهروندی سازمانیبا ارزشهای فردی (۶۴/۰r=) با سطح معنی داری (۰۰۰/۰)، رابطه مثبت و معنیداری در سطح (۰۱/۰) وجود دارد.بین رفتار شهروندی سازمانی با تعهد […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
شمارهی سوالات تعداد سوالات زیرمولفه های ارزش های فردی
۵۰، ۲۷، ۲۳، ۲۱، ۱ ۵ سوال جهان گرایی
۳۸، ۱۹، ۱۷، ۸، ۲ ۵ سوال قدرت