بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام …

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۴ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۴-۱ اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۴-۲ اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۵فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۶کاربردهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۱-۷تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۱-۷-۱ رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۱-۷-۲ ارزشهای فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۷-۳ تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱
۱-۷-۴ محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۸ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۸-۱ رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۸-۲ ارزشهای فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲
۱-۸-۳ تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
۱-۸-۴ محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۲-۲ تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۲-۲-۱ فرآیند تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۲-۲-۲ دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………….۳۰
۲-۲-۲-۱ دیدگاه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۲-۲-۲-۲ دیدگاه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۳ ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۴ دیدگاه تک بعدی درباره مفهوم تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۲-۵ مدل های چند بعدی تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۲-۵-۱ مدل ارایلی و چتمن……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۲-۵-۲ مدل می یر و آلن……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۵-۳ مدل مایر و شورمن…………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۵-۴ مدل آنجل و پری……………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲-۵-۵ مدل بالفور و وکسلر………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۲-۶ عوامل موثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۲-۶-۱ ویژگی های شخصی موثر بر تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………۳۸

مدیر سایت

Next Post

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ...

س اکتبر 13 , 2020
قدرت [۳۶]: عبارت است از موقعیت اجتماعی و وجههی کنترل یا تسلط بر دیگران یا سرمایه.موفقیت[۳۷]: عبارت است از موفقیت فردی در اثبات شایستگی با توجه به معیارهای اجتماعی.لذت گرایی[۳۸]: عبارت است از لذت و کامروایی حسی خویشتن.برانگیختگی (انگیزش)[۳۹]:عبارت است از هیجان و تازگی و چالش در زندگی.خوداتکایی(خود رهبری)[۴۰]: عبارت است […]