تحقیق دانشگاهی – بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت- قسمت ۲۲

جرداق، جورج، الامام علیg، صوت العداله الانسانیه، بیروت: داراندلس، ۲۰۱۰م.
جوهری، ابونصر اسماعیل، صحاح اللغه، تحقیق، احمد عبدالغفور عطار، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۹۸۷م.، چاپ چهارم.
منابع و مأخذ
حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله، کشف الظنون، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
حاکم، ابوعبدالله محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۹۹۰م.
حتی، فیلیپ، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰٫
حرالعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تهران: مکتبه الاسلامیه، ۱۳۷۹هـ.ق.
حسن، حسن ابراهیم، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: جاویدان، ۱۳۷۶٫
حسین عاملی، محسن امین، کشف الارتیاب، با کوشش سید ابراهیم سید علوی، تهران، ۱۳۶۷هـ.ق.بی نا.
حسین، طه، علی و فرزندان، ترجمه احمد آرام، تهران: کانون نشر پژوهش‌های اسلامی، بی تا.
حسینی قزوینی، سید محمد حسن، فرقه وهابی، ترجمه علی دوانی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۶هـ.ق.
حلبی، ابوالفرج نور الدین علی، السیره الحلبیه، بیروت: المکتبه الاسلامیه، بی تا.
حمیدی، سید جعفر، تاریخ اورشلیم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۴هـ.ق.
حویزی، محمد بن علی جمعه، نورالثقلین، قم: مؤسسه اسماعیلیان، بی تا.
خرمشاهی، بهاء الدین، دانش نامه قرآن و قرآن پژوهشی، تهران: دوستان و ناهید، ۱۳۷۷هـ.ق.، چاپ اول.
خوارزمی، موفق بن احمد، المناقب، قم: جامعه مدرسین، ۱۴۱۱هـ.ق.
دحلان، احمد بن زینی، الدررالسنیه فی الرد علی الوهابیه، استانبول: مکتبه ایشق ۱۳۹۶هـ.ق.
دحلان، احمد بن زینی، فتنه وهابیت، ترجمه همایون همتی، تهران: نشر مشعر، ۱۸۸۶م.
دمشقی، ابوالفلاح، شذرات الذهب، دمشق: دار ابن کثیر، ۱۹۸۶م.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چاپ دوم.
دینوری، ابوحنیفه، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی، ۱۳۹۰، چاپ هشتم.
ذهبی، شمس الدین محمد، تاریخ اسلام، بیروت: دارالکتب العربیه، بی تا.
ذهبی، شمس الدین محمد، سیراعلام النبلاء، مؤسسه رساله، چاپ هفتم، بی جا.
ذهبی، شمس الدین محمد، میزان الاعتدال، تحقیق محمد رضوان عرقسوسی، بیروت: دارالرساله العالمیه، بی تا.
رازی، فخرالدین، التفسیر الکبیر، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، بی تا.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ترجمه غلامرضا حسینی، تهران: کتاب، ۱۴۰۴هـ.ق.، چاپ دوم.
رضوانی، علی اصغر، سلفی گری، قم: جمکران، ۱۳۸۷٫
رضوانی، علی اصغر، وهابیت را بیشتر بشناسیم، قم: جمکران، بی تا.
رضوی، سید مرتضی، ما فی الوهابیین و حاضرهم، بیروت: الارشاد، بی تا.
رفیق، احمد، تاریخ عمومی، استانبول: ۱۳۲۸هـ.ق.، بی نا.
زکی ابراهیم، محمد، السیاده العربیه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۶۵م.
زنیدی، عبدالرحمن بن زید، السلفیه و قضایا العصر، ریاض: دار اشبیلیا، بی تا.
زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، بیروت: دارالجبل، ۱۹۸۲م.
سبحانی تبریزی، جعفر، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، قم: انتشارات سعادت، بی تا.
سعید، ناصر، تاریخ آل سعود، ریاض، بی تا، بی نا.
سیروان، عبدالعزیز عزالدین، العقیده للامام احمد بن حنبل، رمشق: دائره المعارف بزرگ اسلامی، ۱۹۸۸م.
سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، بیروت: المکتبه العصریه، ۱۴۰۸هـ.ق.
سیوطی، عبدالرحمن، الدر المنثور، بیروت: دارالفکر، ۱۹۸۳م، چاپ اول.
سیوطی، عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء، بیروت: دارالفکر، بی تا.
شافعی، محمد بن ادریس، الأم، بیروت: دار المعرفه، بی تا.
شکری، محمود، تاریخ نجد آلوسی، تحقیق محمد بهجت اثری، قاهره: مکتبه الثقافه الدینیه، بی تا.
شمس شاهی، محمد بن یوسف، سبل الهدی، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی تا.

مدیر سایت

Next Post

بررسی نقش ارزشها، محوریت کار، تعهدسازمانی بر روی رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه ایلام ...

س اکتبر 13 , 2020
فصل اول: کلیات پژوهش۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………۷۱-۴ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۱-۴-۱ اهداف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۱-۴-۲ اهداف ویژه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۱-۵فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸۱-۶کاربردهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸۱-۷تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹۱-۷-۱ رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۱-۷-۲ ارزشهای فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۱-۷-۳ تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۱-۷-۴ محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۱-۸ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۱-۸-۱ رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۱-۸-۲ ارزشهای فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲۱-۸-۳ تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴۱-۸-۴ محوریت کار………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶۲-۲ […]