سامانه پژوهشی – بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت- قسمت ۲۱

ابن حنبل، احمد، مسند، بیروت: داراحیاء التراب العربی، ۱۹۹۱م، چاپ اول.
ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، بیروت: دارالفکر، ۱۹۸۸م. چاپ دوم.
ابن سعد، محمد، الطبقات، بیروت: دارصادر، بی تا.
ابن شبه نمیری، عمر بن شبه، تاریخ المدینه، ترجمه حسین صابری، قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیتb، بی تا.
ابن طاووس، ابوالقاسم علی بن مولی، الطرائف، قم: خیام، ۱۴۰۰هـ.ق.
ابن عبادین، محمد امین، حاشیه رد مختار، بیروت: دارالفکر العربی، بی تا.
ابن عبدالبر، ابوعمر یوسف، الاستیعاب، تحقیق محمد بن علی بنجاوی، مصر: نهضه، بی تا.
ابن عبدالله، احمد بن محمد، العقد الفرید، بیروت: دار مکتبه الهلال، ۱۹۸۶م.
ابن عبدالوهاب، محمد، رساله فی الرد علی الرافضه، قم: مؤسسه فرهنگی و اطلاع رسانی، ۱۳۸۷هـ.ق.
ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسین، تاریخ دمشق، دمشق: دارالبشیر، بی تا.
ابن عساکر، محمد بن علی، التکمیل و الاتمام، بیروت: دارالفکر المعاصر، ۱۴۱۸هـ.ق.
ابن فارس، احمد، معجم مقیاس اللغه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، بی تا.
ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، المعارف، تحقیق دکتر ثروت عکاشه، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب، ۱۹۹۲م.، چاپ ششم.
ابن کثیر، ابوالغداء، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دارالکفر، ۱۹۸۶م.
ابن کثیر، ابوالفداء، البدایه و النهایه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۹۳م.
ابن کثیر، ابوالفداء، تفسیر ابن کثیر، بیروت: دارالفکر، ۱۹۸۶م.
ابن مسکویه رازی، ابوعلی، تجارب الأمم، تهران: سروش، ۱۳۶۶هـ.ق.
ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق منتجب علی شیری، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۸هـ.ق.، چاپ اول.
ابن ندیم، ابوفرج محمد بن اسحاق، الفهرست، تحقیق منتجب مینوی، تهران: مسرونی، ۱۹۷۳م. چاپ دوم.
ابن هشام، عبدالملک، السیره النبویه، بیروت: داراحیاء التراث العربی بی تا.
ابوریه، محمود، اضواء علی السنه المحمدیه، بیروت: دارالکتب الاسلامیه، بی تا.
ابوزهره، محمد، تاریخ المذاهب، بیروت: دارالفکر العربی، ۱۹۶۷م.
اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه، بیروت: دارالاضواء، ۱۹۸۵م.، چاپ دوم.
اسدعلی‌زاده، اکبر، چالش‌های فکری و سیاسی وهابیت، قاهره: مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما، ۱۳۸۶هـ.ق.
امین، احمد، زعماء الاصلاح فی عصر الجدید، قاهره: مکتبه النهضه المصریه، ۱۹۶۵م.
امین، سعد، تاریخ الدوله السعودیه من محمد بن سعود عبدالعزیز، ریاض: وزاره الشؤون الاسلامیه و الدعوه و الارشاد، ۱۴۱۸هـ.ق.
امین، محسن، کشف الارتیاب، قم: دارالکتب الاسلامیه، بی تا.
امینی، عبدالحسین، الغدیر، قم: مؤسسه میراث نبوت، ۱۴۲۸هـ.ق.
اند، ورنر، جامعه شیعه نخاوله در مدینه منوره، ترجمه رسول جعفریان، تهران، بی تا، بی نا.
آل ابوطامی، احمد بن حجر، العقائد السلفیه، قطر: دارالکتب القطریه، بی تا.
بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان، قم: مؤسسه بعثه، بی تا.
بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، دمشق: مطبعه الهندی، ۱۹۷۶م.
بدوی، عبدالرحمن، موسوعه المستشرقین، بیروت: مؤسسه العربیه للدراسات و النشر، ۲۰۱۳م.
بستانی، بطرس، دائره المعارف بستانی، بیروت: دارالمعرفه، بی تا.
بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت: مؤسسه الاعلمی، بی تا.
بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، تحقیق رضوان محمد رضوان، بیروت: دارالکتب العلمیه، ۱۹۷۸م.
بوطی، محمد سعید رمضان، السلفیه مرحله زمینه، بیروت: دارالفکر المعاصر، بی تا.
بیهقی، ابوالفضل محمد، السنن الکبری، بیروت: دارالفکر، بی تا.
پیشوائی، مهدی، سیره پیشوایان، قم: مؤسسه امام صادقg، ۱۳۸۹هـ.ق.
ثقفی، ابراهیم بن محمد، الغارات، محقق عبدالزهراء حسینی، قم: دارالکتاب الاسلامی، بی تا.
الجابری، علی حسین، الفکر السلفی، قم: داراحیاء الأحیاء، ۱۴۰۹هـ.ق.
جاحظ، ابوعثمان، رسائل جاحظ، بیروت: مکتبه الهلال، ۱۹۹۱م.، چاپ دوم.

مدیر سایت

Next Post

فایل دانشگاهی - بررسی مشترکات اعتقادی و سیاسی بنی امیه و وهابیت- قسمت ۲۳

س اکتبر 13 , 2020
شهرستانی، عبدالکریم، الملل و النحل، بیروت: مؤسسه ناصر للثقافه، ۱۹۸۱م.شیبانی، محمد بن حسین، السیر الکبیر، بیروت: داراحیاء العربی، بی تا.صابونی، ابی عثمان اسماعیل، عقیده السلف و اصحاب الجدید، قاهره: دار المنهاج، ۱۴۳۳هـ.ق.صنعانی، عبدالرزاق ابن همام، المصنف، تحقیق شیخ حبیب الرحمن الأعظمی، هند: مجلس علمی، ۱۳۹۰هـ.ق.طاووس، ابوالقاسم رضی الدین، الملاحم و الفتن، نجف الأشرف: الحیدریه، ۱۳۶۸هـ.ق.طباطبایی، […]