بررسی غیر ارتجاعی ساختمان های فولادی با سیستم بادبند دروازه ای تحت تاثیر نیروی زلزله :پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٢٧٢– بارگذاری سازه

بارگذاری ثقلی بر مبنا ی آیین نامه ٥١۹ انجام شده است. بارهای مرده و زنده وارده و طرح اعضا در تمامی مدل‌ها یکسان در نظر گرفته شده است. بار وزن واحد کف های طبقات و بام مطابق جزئیات رایج در کارهای ساختمانی در نظر گرفته می شود. جهت پرهیز از طولانی شدن از ذکر جزئیات بارگذاری صرفنظر کرده و تنها عدد های نهایی که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرند ذکر می شود.

بارهای مرده و زنده طبقات به ترتیب  ² kg/m٤١٠ و ²kg/m  ٢٠٠ و برای بام به ترتیب ²kg/m ٣٦٠ و ²kg/m ١٥٠  در نظر گرفته شده است.  بار دیوارهای کناری بصورت تقریبی  kg/m ٦٠٠ می باشد. همچنین جهت  تیر ریزی در شکل 2-5 مشخص است و با توجه به جهت تیرچه ریزی قاب مورد نظر بارگذاری می شود.

مقدار ضریب رفتار هر یک از سیستم های مهاربندی طبق آیین نامه در نظر گرفته می شود. در غیاب تحقیقات صورت گرفته روی ضریب رفتار بادبند دروازه  مقدار آن ٥/٥ در نظر گرفته می شود. بنابر این برای یک پهنه با خطر نسبی زیاد و ضریب اهمیت برابر ١ و نوع زمین IV با ضریب بازتاب ٧٥/٢ ضریب زلزله برای هر قاب با سیستم مهاربندی بدست می آید. ]15[

جدول2-2 – ضریب رفتار و ضریب زلزله برای جهت های متعامد

هم محور دروازه ای  
٦ ٥/٥ R
١٣٧٥/٠ ١٥/٠ C

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

Author: 92