بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع -پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای

تکه هایی از متن :

چکیده

در فصل پیش، کلیاتی در خصوص خرابی‌های مشاهده شده در مخازن و فلسفه­های شکل گرفته در دستورات آیین‌نامه‌ها برای تحلیل دینامیکی مخازن ارائه شد. در این فصل پاسخ مخازن ذخیره مایع جداسازی شده مورد بررسی قرار می گیرد. برای اینکار، ابتدا مدل اجزای محدود برای سه مخزن با نسبت هندسی متوسط، کوتاه و بلند ایجاد شده و فرضیات حاکم برآن تشریح می‌شود.

سپسبا اعمال رکورهای مختلف زلزله، تحلیل‌های وابسته به زماننیز برای هر دو مدل عددی جداسازی شده و معمولی انجام می شود و نتایج حاصل از این تحلیلها، در قالب نمودارهای تاریخچه زمانی پارامترهای طراحی با هم مقایسه می شوند. این پارامترها عبارتند از لنگر خمشی، نیروی برشی و ارتفاع آزاد مایع.

 

3-1- مقدمه

هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی عملکرد لرزه‌ای مخازن ذخیره مایع مجهز به جداسازهای لرزه‌ای می‌باشد. برای اینکار از مدل عددی استفاده خواهد شد. به این ترتیب، ابتدا مدل عددی مورد استفاده و استراتژی مدلسازی اجزای محدود معرفی می‌گردد. سپس مدل عددی مذکور در مقایسه با نتایج حاصل از اندازه‌گیریهای آزمایشگاهی کالیبره شده و در مرحله نهایی، با استفاده از مدل عددی صحت سنجی شده و انتخاب نمونه‌هایی از مخازن با ابعاد هندسی معمول و انجام مطالعات پارامتریک، به بررسی اثرات ناشی از بکارگیری جداسازهای لرزه‌ای در کاهش و یا افزایش پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره مایع پرداخته می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداساز های لرزه ای

Author: 92