بررسی سیستم بادبند دروازه ای :پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

٣-٤-٢-٢-آناليز تاريخچه زماني غير خطي[1] RHA

آناليز تاريخچه زماني غير خطي كه يكي از روش هاي آناليز ديناميكي غير خطي مي باشد روشي پيچيده و در عين حال دقيق ترين روش براي ارزيابي نيازهاي غير الاستيك سازه تحت اثر شتاب نگاشت هاي حركت زمين است.

به منظور تعيين عملكرد محتمل سازه تحت يك زلزله مشخص، نتايج به دست آمده از اين آناليز مي تواند به طور مستقيم با اطلاعات به دست آمده از آزمايشات بر روي نمونه هاي مولفه هاي سازه اي مقايسه شوند. در آناليز تاريخچه زماني، آثار مودهاي بالاتر و تغييرات در الگوي بار اينرسي به علت نرم شدگي سازه در خلال زلزله به طور خودكار درنظر گرفته مي شود.

در اين روش به طور مستقيم تغيير مكان كلي حداكثر كه توسط يك شتاب نگاشت مشخص به سازه اعمال مي شود، تعيين شده و احتياجي به تخمين زدن اين پارامتر نياز بر پايه روابط تجربي – تئوريك نمي باشد.

اين آناليز به تغييراتي نظير تغيير خصوصيات شتاب نگاشت و رفتار سخت شدگي غير خطي المان هاي مورد استفاده بسيار حساس مي باشد. به عنوان مثال دو ركورد كه با استفاده از يك طيف پاسخ مقياس شده اند، ممكن است در پيش بيني توزيع و مقدار رفتار غير الاستيك سازه با هم تفاوت هاي قابل توجهي داشته باشند. به همين علت براي كاهش پراكندگي نتايج و برآورد صحيح نياز هاي لرزه اي لازم است آناليز هاي تاريخچه زماني متعددي انجام شود. معمولا آيين نامه هاي ساختمان مقرر مي دارند كه در صورت استفاده از ٣ ركورد بيشينه پاسخ ها و در صورت استفاده از ٧ ركورد، مقدار ميانگين نتايج ملاك عمل قرار گيرند. البته نوعا تعداد بسيار بيشتري ركورد براي تعيين عملكرد سيستم نياز است.

در روش تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی، روش انتگرال گیری گام به گام، پاسخ سیستم در یک سری متوالی گام های کوتاه زمانی Δt محاسبه می گردد که به منظور سهولت محاسبات به فواصل مساوی اختیار می شوند. شرط تعادل دینامیکی سیستم در ابتدا و انتهای هر فاصله زمانی اعمال گردیده و حرکت سیستم در طی هر نمو زمانی به طور تقریبی بر اساس یک مکانیزم فرضی برای پاسخ ارزیابی می شود (عموما فقدان تعادل که ممکن است در طول فاصله زمانی بوجود آید، نادیده گرفته می شود) طبیعت غیرخطی سیستم از طریق محاسبه خواص جدید، متناسب با وضعیت تغییر شکل یافته آن در شروع هر گام زمانی جدید لحاظ می شود. با محاسبه سرعت و جابجایی در پایان هر گام محاسباتی و استفاده از آن ها به عنوان شرایط اولیه برای گام بعدی، پاسخ کامل بدست می آید. بنابراین، پاسخ یک سیستم غیر خطی در طول هر گام زمانی با پاسخ برای یک سیستم خطی با خواصی که در شروع آن فاصله زمانی تعیین شده است، محاسبه می شود. در پایان هر گام زمانی خواص سیستم همچون سختی و میرایی اصلاح می شود تا با وضعیت تغییر شکل  و تنش در زمان جاری مطابقت داشته باشد. در نتیجه تحلیل غیر خطی سازه با کمک دنباله ای از سیستم های خطی که به صورت متوالی تغییر می یابند، تقریب زده می شود.
اگر براي بهسازي لرزه‌اي سازه ها بخواهيد از آناليز ديناميكي غير خطي استفاده نمائيد، مطابق آئين نامه FEMA356 از تركيب بار ثقلي معرفي شده در اين آئين نامه مي‌بايست استفاده نمائيد، مبحث ٦ جایي در اين مقوله ندارد.

برای اعمال تاریخچه زمانی طبق بند ٢-٤-٣-١ آیین نامه ٢٨٠٠  باید هر شتاب نگاشت را پس از مقیاس کردن بصورت همزمان در دو جهت عمود بر یکدیگر و در امتدادهای اصلی سازه به آن اعمال کنیم و بازتاب های سازه به صورت تابعی از زمان تعیین می گردد. بازتاب نهایی سازه در هر لحظه زمانی برابر با حداکثر بازتاب های بدست آمده از تحلیل با سه شتاب نگاشت مورد نظر می باشد. از روش آناليز ديناميكي غير خطي براي ارزيابي آسيب‌پذيري سازه ها استفاده مي‌شود، با توجه به قابليت هاي بسيار اين روش، منحني رفتاري چرخه‌اي (هيسترزيس) براي هر المان تحت هر تلاشي (خمش – برش – نيروي محوري و…) قابل ترسيم و بررسي مي‌باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

Author: 92