بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

تکه هایی از متن :

 مقايسه رفتار مهاربندی های مقاوم در برابر کمانش با مهاربندهای متداول

مقايسه‌ای بين رفتار سازه‌های دارای مهاربندی معمولی با در نظرگرفتن مقاومت پس‌کمانش و مهاربندی‌های مقاوم در برابر کمانش توسط آقایان بهروز عسگریان[1] و ناصر امیر حصاری[2]مورد مطالعه قرار گرفته‌است. مقایسه رفتار مهاربند معمولی و مهاربند مقاوم در برابر کمانش با در نظرگرفتن يک هندسه مشخص و مهاربندی‌های مختلف شامل مهاربندیX ، تک فشاری، سازه‌های ۴ تا ۱۲ طبقه در دو حالت مدل شده‌اند و تحليل بار فزاينده برروی آنها انجام گرفته‌است. با توجه به تحليل‌های صورت گرفته،  منحنی برش پايه -تغيير مکان بام هر دو نوع مدل بايکديگر مقايسه، مشخص گرديد مهاربندهای مقاوم در برابرکمانش ظرفيت بيشتری نسبت به مهاربندهای معمولی دارا هستند.[30]

رفتار غيرالاستيك مهاربندها

رفتار غيرالاستيك مهاربندها تا حد زيادي تابع لاغري آنها است، رفتار مهاربندهايي عادي در كشش و فشار متفاوت است و مقاومت آنها در فشار نسبت به كشش كمتر است. با بزرگتر شدن نسبت لاغري مقاومت فشاري محوري كاهش مي‌يابد و منحني‌هاي رفتار سيكلیک لاغرتر مي‌شوند. بطور كلي اثرات نامطلوب كمانش مهاربندها را مي‌توان به شرح زير خلاصه كرد: [30]

1-هنگامي كه عضو مهاربندهاي تحت فشار به كمانش افتد، ناگهان درصد زيادی از بار محوري آن به عضو بادبندي كششي منتقل مي‌شود. اين امر مي‌تواند سبب شود كه تنش در اين عضو بيشتر از حد مجاز شود.

2-به علت تغييرمكان جانبي عضو تحت فشار، چرخش انتهائي اعضا زياد شده و اين امر ميتواند باعث فروريختگي اتصال شود.[31]

[1] استاديار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

[2] کارشناس ارشد زلزله دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

Author: 92