بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-3-2-13 ارزیابی رفتارلرزه ای قابهای فولادی با اتصالات نیمه صلب ومهاربندی زانویی با استفاده ار روش پوشاور(Navari,2011)

این تحقیق توسط فرزان ناموری وپیام زرفام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ودانشگاه شریف در سال 2011 صورت گرفته است. امروزه استفاده از یک سیستم مهاربندی سازه ای به نام مهاربندی زانویی توجه بسیاری از کارشناسان ومتخصصان را به خود جلب کرده است واز طرف دیگر تحلیلهای استاتیکی غیرخطی در برآورد عملکرد سازه ها در هنگام زلزله نیز خیلی مورد توجه بوده است که یکی از این روشها روش پوشاور می باشد .از آنجایی که صحت روش پوشاور برای قابهای فولادی نیمه صلب با مهاربندی زانویی ثابت شده است ولی این مقاله سعی بربررسی مجدد آن دارد. به همین منظور چهار سازه با ارتفاعات مختلف 5 تا 20 طبقه مورد ارزیابی قرارگرفته که طبق شاخص AIS طراحی شده اند.در این تحقیق برای قابهای مذکور از مقادیر مختلف سختی در اتصالات استفاده شده است .پارامترهای موردنیاز جهت توصیف عملکرد اتصالات نیمه صلب در این تحقیق شامل سختی اولیه ، سختی ثانویه ومقدار لهیدگی ستونها می باشد که توسط داده های آزمایشگاهی وبررسی های تحلیلی برروی اتصالات نیمه صلب به دست می آید .در این بررسی از مجموعه ای از 15 زلزله که از زمین لرزه های کالیفورنیا انتخاب شده است استفاده شده است .در این مقاله بارمردهkg/m2600 وبار زنده kg/m2200 لحاظ گردیده وهمچنین جرم بصورت بار مرده +20% بارزنده وبطور مساوی بین طبقات تقسیم شده است وسیستم مقاومت جانبی سیستم مهاربندی زانویی می باشد . بعداز القای بارقابها با 100% سختی اتصالات ودر نظرگرفتن اثرp- Δ-  مورد بررسی قرارگرفته وسپس برپایه AIS طراحی می گردند وپس از ارزیابی صحت ودقت تحلیل پوشاور نتایج حاصل از این تحلیل با روش تحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه گردید .

نتایج:

  • برش پایه قابها با کاهش سختی اتصال افزایش وتورق قابها با کاهش سختی اتصال کاهش می یابد.
  • براساس کاهش برش پایه وافزایش تورق قابهای فولادی نیمه صلب با مهاربندی زانویی در مقایسه با قابهای فولادی با اتصال صلب می توان گفت که استفاده از اتصالات نیمه صلب در آن قابها باعث رفتار غیرخطی بهتری با کنترل جابه جایی قاب در سطح مجاز می شود.
  • در تحلیل قابها در سازه های 5 تا 20 طبقه نتایج حاصل از روش پوشاور نشان می دهد که رانش طبقات بیشتر از جابه جایی ماکزیمم طبقات می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92