بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-3-2-6 پارامترهای تقریبی برای بررسی رفتار پیچشی سازه های فولادی با اتصالات نیمه صلب خورجینی (Tehranizadeh,2005)

این تحقیق توسط آقای تهرانی زاده[1] در دانشگاه امیر کبیر تهران صورت گرفته است.

در این مقاله با ایجاد ارتعاش ناشی از یک محرک خارجی برروی مدلهای سازه های فولادی چهار طبقه در ایران به منظور بررسی رفتار دینامیکی وپیچشی اتصالات نیمه صلب خورجینی انجام گرفت ونتایج این آزمون به صورت طیف شتاب طبقه وپاسخ جابه جایی سازه برای سه مورد مختلف از بارهای ثقلی مورد بررسی قرارگرفت انگاه ویژگیهای دینامیک سازه از جمله فرکانس های طبیعی ، اشکال مد، نسبت میرایی ومرکز صلبیت طبقات براساس سختی فرض شده بدست آمده وبا ویژگیهای مدل ریاضی مقایسه گردیده ودر نهایت پارامترهای لازم که شامل فرکانس جانبی ، نسبت خروج از مرکزیت، ابعاد نسبت پلان وسختی اتصال به منظور تاثیر آنها بر پاسخ دینامیکی بدست آمد. همانگونه که مستحضرید یک نوع خاص از اتصال نیمه صلب تیر به ستون به نام اتصال خورجینی در طول 50سال اخیر توسط مهندسان ایرانی به دلیل سادگی ومزایای اقتصادی اش توسعه یافته به گونه ای که در این اتصالات یک جفت تیر از چندین ستون عبور کرده واز طریق نبشی به دو طرف ستون متصل می شود این اتصالات نه تنها باعث صرفه جویی در زمان نصب وهزینه کار می شود بلکه محدودیتهای در دسترس بودن وهزینه ی مقاطع نورد شده در کشور را کاهش می دهد. تجربه زلزله سالیان گذشته در ایران بویژه زلزله منجیل که در 20ژوئن 1990 رخ داد نشانگر رفتار ضعیف اتصالات خورجینی می باشد واین نکته را متذکر می شود که اکثر سازه های فولادی به خاطر گسیختگی مفاصلشان از هم گسیخته می شوند. نتیجه مطالعات نشان می دهد که مدل سازی این نوع اتصال که کاربرد زیادی دارد از طریق اتصالات نیمه صلب قدیمی امکان پذیر نیست وبرای برآورده کردن رفتار دینامیکی این اتصالات یک مدل خاص طراحی گردید که موضوع این تحقیق می باشد که براین اساس یک مدل سازه ی فولادی چهاطبقه با اتصال خورجینی وسقفهای بنایی قوس تخت طراحی وساخته شد وتوسط دو محرک هارمونیک ارتعاشات خارجی در آزمایشگاه موسسه بین المللی مهندسی زلزله مورد آزمایش قرارگرفتند .در این مقاله برای طراحی مدل فوق دوآیتم در نظر گرفته شده 1-ضریب اندازه 2-جزئیات طبقه که برای کنترل ضریب اندازه مورد نیاز است .در این آزمون از مهاربندیهای x برای افزایش صلبیت هر طبقه بکاررفته است ودر خصوص طراحی مقاطع اتصال مثل نبشی ها برپایه هندسه وابعاد اتصال صورت گرفته است .

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92