بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی:پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-2-5- 8  مطالعات اتصالات نیمه صلب

انجام مطالعات وبررسی اتصالات نیمه صلب به روشهای زیر انجام می شود :

الف)مطالعات  بصورت آزمایشگاهی:

در زمینه اتصالات خورجینی مطالعات آزمایشگاهی انجام شده است که از آن می توان به آزمایشات مقدم وکرمی ، طاعونی وفرجودی وآقاکوچک وحسین خانی نام برد که در مطالعات آزمایشگاهی مقدم وکرمی ازشش نمونه استفاده شده است که نمونه ها شامل یک ستون کوتاه ،دوتیرکوتاه که از کنار ستون می گذرد و نبشی درهردوطرف ستون می باشند ستونها از دوپروفیل INP160 با طول 700 میلی متر با فاصله 200 میلی متراز یکدیگرکه توسط ورقهای10میلی متری بهم متصل شده اند و کلیه نبشی ها 10*100*100 می باشند .

در این آزمایش یک بار عمودی نقطه ای در انتهای تیر وارد می شود که باعث لنگر وبرش در اتصال  می شود و ستونها نیز در جای خود توسط یک میله قوی تثبیت شده است.در این آزمایش چرخش تیر وستون در مرکز اتصال وتغییرمکانهای نقاط نبشی اندازه گیری می شود.

ب) مطالعات بصورت مدل سازی :

1) بررسی تحلیلی که در آن از روش اجزاء محدود استفاده می شود ومدل اجزاء بکاررفته مدل چهاروجهی بیست گره ای می باشد. نیروهای اعمال شده توسط نیروی جانبی روی اتصال بوسیله نیروی برشی در وسط دهانه تیراعمال می گردد. در این مدل نیروی برشی 50Kips در نظر گرفته شده وهمچنین تنش تسلیم نبشی وتیر 60Ksi در نظرگرفته می شود و فرض می شود کلیه مصالح رفتارالاستیک – پلاستیک داشته باشند.

2) بررسی آنالیزی که درآن جهت آنالیز خطی از برنامه SAP90 که با المان SHELL مدل سازی گردیده وجهت آنالیز غیر خطی از برنامه ABAQUS استفاده شده است که هم حالت غیرخطی مصالح وهم حالت غیرخطی هندسی رادارا می باشد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92