بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی:دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

2-2  مبانی نظری تحقیق

2-2-1  اتصالات[1] (دکتر فریبرز وهمکاران,1379):

ساختمان سیستم پیچیده ای می باشد که اعضای سازه ای آن مثل تیر وستون واعضای غیرسازه ای از قبیل نازک کاری ،کف سازی وتیغه بندی به وسیله انواع مختلف اتصالات به یکدیگر متصل می شوند .اتصالات تیر به ستون مجموعه ای از نیروهای داخلی را منتقل می کنند.در اتصالات قابهای ساختمانی معمولاً تغییرشکلهای محوری ، برشی وپیچشی در مقایسه با تغییرشکل خمشی ناچیز بوده وبرای مقاصد طراحی از این تغییرشکل هاصرف نظر می شود. بنابراین منحنی لنگر- دوران مناسبترین وسیله برای نشان دادن رفتاراتصال می باشد ورابطه میان لنگر وارد براتصال وتغییر زاویه بین تیر وستون را به واسطه تغییرشکل ناحیه اتصال نشان می دهد .

2-2- 2   طبقه بندی اتصالات فولادی (دکترفریبرز وهمکاران1379-ایمان کیانی وهمکاران,1389):

اتصالات را بطور کلی براساس سه معیار مقاومت ، سختی وشکل پذیری طبقه بندی می نمایند.

2-2-2-1  طبقه بندی اتصالات از نظرسختی

الف) اتصالات گیردار(صلب)[1]:

اتصالاتی هستند که بطورکامل لنگر را بین تیر وستون انتقال می دهند ودر هنگام انتقال لنگر زاویه نسبی بین تیر وستون تغییر نمی کند، به عبارت دیگر درجه گیرداری (صلبیت)آن بیش از 90%  می باشد .

ب) اتصالات مفصلی[2]:

اتصالاتی هستند که مقاومتی در برابر لنگر وارده نشان نداده وآزادانه دوران می کنند .این اتصال برای انتقال نیروی برشی طرح می گردد وفرض می شود هیچگونه لنگر خمشی در اتصال ظاهر نمی شود ومعمولاً درجه گیرداری آن کمتر از 20% می باشد .

ج) اتصالات نیمه صلب:

اتصالاتی هستند که سختی آنها بین دو حالت گیردارومفصلی قراردارد وبخشی از لنگر را انتقال می دهند وبه عبارت دیگردرجه صلبیت آن بین 20% تا90% می باشد .

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

Author: 92