بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

1-7-4- نتایج کلی آزمایش ها

پس از مطالعه و بررسی کلیه نتایج حاصل از آزمایش ها بر مدول هاي با اعضاي به قطرهاي 3 ، 2 و  5/1 اینچ می توان نتیجه گرفت:

 

1- افزایش میزان سفت شدگی پیچ ها تا حد مناسب (در حدود N.m 160 براي مدول هاي مورد بحث) صلبیّت مدول را افزایش داده، اما افزایش سفت شدگی بیش از این حد در پیچ ها با توجه به خواص رفتاري  غلاف ها، جوش و ادوات اتصال در مجموعه نمونه هاي آزمایش شده موجب کاهش صلبیّت مدول گردیده است.

 

2- افزایش میزان سفت شدگی پیچ ها تا حد مناسب (در N.m 160 براي مدول هاي مورد بحث) موجب کاهش طول موثر کمانش اعضاي فشاري و در نتیجه افزایش ظرفیت باربري مدول ها گردیده، اما سفت شدگی بیش از این حد در پیچ ها، با توجه به ویژگی هاي رفتاري اتصال، موجب کاهش ظرفیت    باربري مدول ها شده است.

 

3- منحنی کلیه نمودارهاي نیرو – تغییرمکان در مراحل اولیه بارگذاري غیرخطی بوده است و شیب اولیه قدري کوچکتر از شیب ثانویه در مرحله افزایش بار مشاهده گردیده است. به نظر می رسد این پاسخ غیرخطی از رفتار غیرخطی اتصالات و تغییر شکل ها و جابه جایی هاي موضعی و ناکاملی هاي اولیه اعضاي نمونه ها ناشی گردیده باشد.

 

4- ظرفیت باربري جوش در اتصالات اعضاي لوله اي به قطعات مخروطی انتهایی در برخی موارد از ظرفیت باربري فشاري اعضاي مدول هاي مورد بحث کوچکتر بوده است که با توجه به آنکه اعضاي آزمایش شده از روش هاي متداول ساخت در کارخانه سازنده اختیار گردیده اند، رفع این نقیصه در روند طرح و ساخت قطعات و اجزاي اتصال این گونه سازه ها ضروري می باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها