بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها-پایان نامه ارشد

آگوست 21, 2016 Off By 92
پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

2-6-1-2- نحوه استقرار بار عادی روی عرشه پل

نحوه استقرار فرضی کامیون ها روی عرشه پل بدین صورت است که در امتداد طول پل، همواره یک کامیون در هر دهانه قرار داده می شود و در امتداد عرض، حداکثر تعداد کامیون به تعداد خطوط عبوری محاسباتی محدود شده یعنی در این امتداد، بار عادی یک خط عبور محاسباتی را اشغال می کند. حداقل فاصله محور به محور نزدیک ترین چرخ های دو کامیون 1 متر و حداقل فاصله محور چرخ از لبه پیاده رو 5/0 متر در نظر گرفته می شود.

 

2-6-1-3- ضریب کاهش به مناسب همزمانی بارها

در مورد پل های عریض در صورتی که به منظور حصول شرایط بحرانی، خطوط متعددی بارگذاری شوند، باید یک ضریب کاهش مربوط به احتمال همزمانی بارها به شرح جدول (2-1) در نیروهای داخلی اعمال گردد:

 

جدول (2-1) : ضریب کاهش نیروهای داخلی به علت عدم همزمانی بارها

چگونگی بارگذاری ضریب کاهش
بارگذاری یک یا دو خط عبور 1
بارگذاری سه خط عبور 9/0
بارگذاری چهار خط عبور و بیشتر 75/0

 

2-6-2- بار نوع دوم

این بار معادل 80 کیلونیوتن است که سطح اثر آن مربعی به ابعاد 30 سانتی متر فرض می شود و موقعیت آن در محدوده سواره رو متغیر است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها