بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه :دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه هایی از متن :

5-1 نتایج

 

کنترل رمپ، یکی از موثرترین استراتژی‌های مدیریت بزرگراه است. زمان زیادی است که این استراتژی مزایای زیادی در مواردی مانند افزایش خروجی در گلوگاه‌ها، کاهش زمان سفر، بهبود در قابلیت اطمینان به زمان سفر، کاهش تعداد تصادفات و همچنین کاهش آلودگی وسایل نقلیه ایجاد کرده است. به طور کلی، کنترل رمپ شامل دو محدودیت درحال رقابت با هم است: ظرفیت بزرگراه و صف رمپ. کنترل رمپ بین زمان انتظار وسایل نقلیه و صف در رمپ‌های ورودی تعادل ایجاد می‌کند. با این حال، اجرا و ارزیابی کنترل رمپ نشان می‌دهد که این دو محدودیت با توجه به فرض نادرست ثابت بودن ظرفیت و برآورد نادرست طول صف نمی‌توانند موفق عمل کنند.

 

در این پایان نامه، دو روش بهبود یافته برای برطرف کردن این مشکلات در بحث ظرفیت پیشنهاد شده است. روش بهبود یافته برای برآورد ظرفیت ارائه شده است که ظرفیت متغیر بزرگراه را بر اساس شرایط حاکم محاسبه می‌کند، به ویژه هنگامی که شرایط تراکم ترافیکی ایجاد می‌شود. در روش اول، یک برآورد ساده از ظرفیت لحظه‌ای ارائه شده است که به طور کلی برای کنترل لحظه‌ای و عملکردهای مربوط مناسب است. این روش برای پرداختن به کاستی‌های ظرفیت که به طور متداول ثابت در نظر گرفته شده است، مناسب است. به طور خاص، با استفاده از داده‌های واقعی از 40 ایستگاه شناساگر در طول دوره‌ی آزمایش نشان می‌دهد که، هنگامی که یک بخش از بزرگراه متراکم نیست، ظرفیت در تابع احتمال تجمعی 95% برابر با ظرفیت بدست آمده به صورت نظری است. هنگامی که تراکم شروع می‌شود، استفاده از ظرفیت عملی متغیر با زمان توصیه شده است. این موضوع با روش میانگین متحرک بر اساس ترافیک لحظه‌ای محاسبه شده است. روش ترکیبی روی استراتژی کنترل ZONE طبقه بندی شده (SZM) از طریق نرم افزار میکرو شبیه ساز مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج در دو نمونه مقطع بزرگراه، پیشرفت‌های قابل توجهی را با به کارگیری ظرفیت متغیر نشان می‌دهد. به عنوان مثال، مجموع زمان سفر و تاخیر سیستم بزرگراه به ترتیب به اندازه‌ی 4.34% و 6.27% کاهش می‌یابد. در حالی که سرعت متوسط سیستم به اندازه‌ی 4.79% و تعداد توقف‌ها به میزان 9.45% کاهش می‌یابد.

 

روش دوم یک استراتژی پیشنهادی جدید برای کنترل رمپ است با محدود کردن احتمال که نقاط ضعف متداول به خاطر ثابت در نظر گرفتن ظرفیت را، در نظر می‌گیرد. این موضوع در اینجا ابتدا با مطالعه تابع چگالی احتمال برای ظرفیت در شرایط متفاوت جریان در طول دوره‌ی آزمایش برای داده‌های شناساگر 5 دقیقه‌ای در دو گلوگاه دریک مقطع از بزرگراه انجام شده است. دریافتیم که توزیع ظرفیت لحظه‌ای در محدوده‌ی سطح اشغال و تراکم به صورت توزیع احتمال نرمال است. بر اساس این یافته‌ها، یک استراتژی جدید کنترل رمپ با محدود کردن احتمال پیشنهاد شده است. در این روش، مقدار ظرفیت بر اساس شرایط لحظه‌ای ترافیک و احتمال قابل قبول در سطح ریسک تعیین شده توسط مهندسان ترافیک به صورت پویا تغییر می‌کند. یک راه حل برای این نوع برنامه‌های محدودیت احتمال کلی است و باید با فلسفه‌های متفاوت کنترل کاربردی شود. برای ارزیابی بهره‌وری محدودیت ظرفیت تصادفی پویا، یک متدلوژی برای الگوریتم ZONE در بزرگراه نیایش به کار گرفته شد و از طریق شبیه سازی میکروسکوپیک آزمایش شد. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که الگوریتم جدید بسیار موثر است؛ زیرا محدودیت ظرفیت تصادفی پویا وقتی که بزرگراه متراکم نیست، وسایل نقلیه بیشتری را از رمپ به سیستم بزرگراه، آزاد می‌کند. این در حالی است که، زمانی که بزرگراه متراکم است، حفظ شرایط جریان روان با نگه داشتن بیشتر وسایل نقلیه در رمپ‌ها انجام می‌شود. همچنین ارزیابی نتایج نشان می‌دهد که درجه تغییر بهبود سیستم به سطح ریسک قابل قبول تعیین شده وابسته است. بر اساس مقایسه نتایج در سطح ریسک‌های متفاوت، در می‌یابیم که سطح ریسک 15% برای افزایش مزایای سیستم قابل قبول است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

Author: 92