بررسی جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-11-3. تأثير پوزولانها بر مقاومت فشاري بتن

بر اساس تحقیقات و آزمایشات انجام گرفته شده پوزولانها در آزمایشات فشاری دارای رفتار یکسانی  می باشند بطوریکه با اضافه کردن مقداری مشخص از هر پوزولان در مخلوط، حداکثر مقاومت فشاری بدست می آید و بعد از آن با افزایش درصد پوزولان در مخلوط، مقدار مقاومت افت می کند[44]. بطور مثال آزمایشات انجام شده بر روی نوعی پومیس نشان داد که شاخص فعالیت مقاومت  برای اختلاطهای شامل10 درصد، 20 درصد و 30 درصد جایگزین سیمان بیشتر از 75 درصد می باشد و این امر ملزومات مورد نظر آیین نامه ASTM را شامل می شود و مناسب تشخیص داده می شود. ولی برای درصدهای بالاتر جایگزینی این شاخص کمتر از 75 درصد است و پیشنهاد نمی گردد و مناسبترین درصد جایگزینی را 20 درصد اعلام میکند[45].  تحقیقات نشان می دهند که پوزولانها با ایجاد تأخیر در زمان گیرش، گرمای هیدراسیون واکنشهای سیمان را کاهش می دهند[26]. نتایج بدست آمده از فعالیت پوزولانی پوزولانهای طبیعی، نشان می دهد که مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده از این پوزولانها مستقیماً متناسب با افزایش نسبت سیلیس و نسبت معکوس با   Fe2O3دارد و افزایش نسبت K2O  و MgO فعالیت پوزولانی راکاهش می دهند و مهمترین اجزاء پوزولان سیلیس است و آن می تواند سهمی در فعالیت پوزولانی در شکل بلوری و غیر بلوری فراهم کند[46].

2-11-4. سيمان پرتلند پوزولاني

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور استفاده از پوزولان در سيمان و بتن، دو استاندارد 3433 [27] با عنوان «ويژگيهاي سيمان پرتلند پوزولاني» و 3432 [28] با عنوان «ويژگيهاي پوزولانهاي طبيعي» را تصويب كرده است.

استاندارد 3433 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سيمان پرتلند پوزولاني را اينگونه بيان     مي كند: «سيمان پرتلند پوزولاني، مخلوطي است از حداكثر 15 درصد پوزولان طبيعي و دست كم 85 درصد كلينكر با سيمان پرتلند با نرمي مشخص كه در مجاورت آب به صورت جسم چسبنده اي در كارهاي ساختماني مصرف مي شود».

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

Author: 92