بررسی تفاوت نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي:دانلود پایان نامه

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

5-2 نتیجه گیری

مهمترین نتایج بدست آمده از این تحقیق عبارت است از:

  • نتایج حاصل از نشست در تحلیل عددی و روابط تئوریک نزدیک است
  • نتایج آزمایشات بارگذاری بر مبنای دستورالعمل FHWA ، بر روی ریز شمع ها برای حالت های تخریبی و غیر تخریبی به همراه نتایج مربوطه در فصل 4 ارائه شد. نتایج آزمایش ها نشان میدهد که ریز شمع ها بر مبنای دستورالعمل FHWA قابلیت تحمل بارهای وارده با ضریب اطمینان کافی را داشته است. لذا، نتایج آزمایشات طراحی ها را بطور کامل تأیید میکند.
  • به منظور بررسی طول ریز شمع، طول های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی های صورت گرفته، مشاهده شد که اثر طول ریز شمع در نشست قابل توجه می باشد و با افزایش طول شمع می توان تغییر مکان ناشی از نشست را کم کرد.
  • به منظور بررسی اثر تعداد ریز شمع، تعداد مختلف ریز شمع مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد که اثر تعداد ریز شمع در نشست قابل توجه می باشد و با افزایش تعداد ریزشمع تغییر مکان ناشی از نشست به طور قابل ملاحظه ای کم می شود.
  • مشاهده شد که زاویه ی ریز شمع در نتایج موثر است. بدین ترتیب که بهترین حالت قرار گیری ریز شمع برای کنترل تغییر مکان ناشی از نشست تحت بار ثقلی، زاویه ی 90 درجه می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

Author: 92