بررسی تزریق و حفاری سد مخزنی حوضیان:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

 

3-4-3- روش های تزریق          

-روش بالابه پایین: زمانی که عمق گمانه های حفاری شده تاحدود3مترباشدازاین روش استفاده می شود(5).

-روش پایین به بالا: زمانی که گمانه هادرعمق های عمیق ترحفاری شوند،طول گمانه هارا به قطعات 3تا5متری تقسیم میکنند وتزریق راقطعه به قطعه از پایین به بالا انجام می دهند،درسدحوضیان ازاین روش استفاده شده است.      

3-4-4- مصالح يا مواد تزريق

-سيمان: كيفيت سيمان بايد با استاندارد خواسته شده منطبق باشد.درسدحوضیان باتوجه به شرایط محیطی ونوع درزه هاازسیمان بسیار ریزدانه نوع2و1استفاده شده است(2).

-بنتونيت: بايد از بنتونيت تخليص شده و فعال به صورت پودر و با كيفيت تأييد شده كه داراي حد رواني بيش از 400% است و 90% اجزاي آن ريزتر از 08/0 ميليمتر مي باشد (29)، استفاده گردد‌(25و2).

-رس:  بايد از رس با حد خميري و رواني تعيين شده كه بيش از 90% اجزاء آن ريزتر از 08/0 ميليمتر باشد استفاده كرد . رس را بايد از منابع قرضه اي كه ذخيره آن حداقل 120% مقدار لازم براي پروژه باشد‌، تهيه نمود‌(25و2).

-ماسه: ماسه‌اي كه در سوسپانسيونهاي تزريق و يا ملات مصرف مي شود بايستي با منحني هاي دانه بندي شده منطبق و عاري از كانيهاي مضر باشد(2) .

-مواد مضاف يا افزودني: مواد پلاستيسيته و از جمله هوا يا ديگر مواد مضاف براي سوسپانسيونهاي تزريق بايد به نسبتهايي كه قبلاً شرح داده شده به آميزه تزريق اضافه شود . براي اين كار مواد پودري به صورت وزني و مايعات به صورت حجمي تعيين مي شوند(2و1) .

-آب: آب مصرفي در سوسپانسيونهاي تزريق بايد تميز ، بدون مواد معلق يا ديگر مواد مضر مانند پساب فاضلاب ، روغن ، اسيد ، قليايي ها يا مواد آلي باشد(2و1) .

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

Author: 92