بررسی تاثیر دوازده جلسه تمرین تداومی رکاب زدن همراه با دو فشار …

متغیرهای تحقیق:
متغیر های مستقل:
دوازده جلسه تمرین رکاب زدن زیر بیشینه همرا با انسداد
متغیرهای وابسته:
۱- حداکثر اکسیژن مصرفی
۲- وات حداکثر
۳-مدت زمان رسیدن به خستگی
۴- اوج، میانگین و حداقل توان بی هوازی
ابزار جمع آوری داده ها
دستگاه ضربان سنج پلار[۶۷] ساخت کشور فنلاند جهت اندازه گیری ضربان قلب
دستگاه سنجش فشار خون رییستر[۶۸]ساخت کشور آلمان جهت اندازه گیری فشار خون
دوچرخه توان ثابت ساخت کشور آلمان جهت انجام پروتکل رکاب زدن
ترازو و قد سنج سکا[۶۹] ساخت کشور آلمان جهت اندازه گیری قد و وزن آزمودنی ها
چرخ کارسنج مونارک بیهوازی ساخت کشور سوئیس جهت سنجش توان بی هوازی
روش اجرایی
پیش آزمون: به فاصله ۴۸ ساعت پیش از شروع فرآیند پژوهش یک جلسه آشنایی با پروتکل ها و روند اجرایی در محل اجرای پروتکل برای آزمودنی ها تشکیل شد و در همان جلسه رضایت نامه و پرسشنامه سلامت بین آزمودنی ها توزیع و توسط آنها تکمیل گردید. درهمان جلسه با استفاده از آزمون آستراند بر روی دوچرخه Wmaxو آزمودنی ها بر آورد شد. به فاصله ۲۴ساعت بعد از آن شاخص های عملکرد بی هوازی آزمودنیها با استفاده از آزمون وینگیت بر آورد شد.۲۴ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرین برای بررسی اثر سازگاری تمرین، آزمودنی ها در روشی مشابه با پیش آزمون برآورد شد، ۴۸ ساعت پس از اجرای آخرین جلسه تمرین برای بررسی اثر سازگاری تمرین شاخص های عملکرد بیهوازی آنها برآورد گردید.
پروتکل تمرین
قبل از شروع پروتکل برای اطمینان از اجرایی بودن تمرین و پیشگیری از آسیب آزمودنی ها فشار های مختلف تمرین جهت مطالعه راهنما توسط محقق بررسی شد.
آزمودنیهای گروه های تمرین با انسداد به مدت ۲ هفته، هر هفته ۶ جلسه و در مجموع ۱۲ جلسه تمرین رکاب زدن را انجام دادند. ابتدا یک ران بند فشاری طراحی شد که در قسمت فوقانی هر پا بسته میشد(تصویر۱-۳). هر ران بند شامل یک کیسه پنوماتیک در بخش داخلی بود که به یک دستگاه فشار سنج دستی متصل بود هر دوگروه به منظور گرم کردن پنج دقیقه با شدت ۵۰٪, Wmax رکاب میزدند سپس تمرین اصلی آغاز میشد که محقق رانبندها را با فشار های متفاوت mmHg90 و mmHg180 دور بخش پروگزیمال ران گروهای انسدادی میبست. هر جلسه تمرین شامل ۳۰ دقیقه رکاب زدن با شدت ۶۵ درصد WmaXبرای گروه mmHg90 و۱۵ دقیفه دقیقه رکاب زدن با شدت ۶۵ درصد برای گروه mmHg180 بود.شش روز اول آزمودنی ها با شدت ۶۵ درصد Wmax فعالیت کردند بعد از یک روز استراحت شش روز دوم با شدت ۷۰ درصد Wmax، به فعالیت پرداختند. مجموع زمان انسداد جریان خون عضلات پا در حدود۱۵ و ۳۰ دقیقه(۵ دقیقه ابتدایی تمرین ران بندها بسته نمیشد) بود. میزان فشار وارد پای انسدادی ، میزان درک سختی و ضربان قلب در تمام طول تمرین برای اطمینان از سلامت و ایمنی آزمودنی ها بررسی گردید.
نحوهی تعیین Wmax و
جهت تعیینWmax ، آزمودنی ها ابتدا به مدت ۶ دقیقه گرم کردند، آزمودنی ها جهت انجام پروتکل اصلی با مقاومت ۱۰۰ وات شروع به رکاب زدن کردند، سپس به ازای هر دو دقیقه ۲۵ وات به بار کار افزوده شد، تا هنگامی که فرد به حالت واماندگی برسد. با این آزمون Wmaxتعیین شد، به این صورت که یک مرحله قبل از واماندگی به عنوان Wmax آزمودنی ثبت گردید.
=
نحوهی تعیین شاخصهای عملکرد بیهوازی
از آزمون وینگیت[۷۰] برای اندازه گیری عملکرد بی هوازی استفاده شد و با استفاده از آن توان حداکثر، حداقل و متوسط به دست می‌آمد.
پس آزمونپس از انجام پیش آزمون و پروتکل تمرینی در شرایطی مشابه شرایط پیش آزمون، از گروه نمونه پس آزمون به عمل آمد.
روش تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش ازروش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین وانحراف استاندارد دادهها استفاده شد و از آمار استنباطی برای مقایسه گروه ها با هم استفاده شده است. برای مقایسه میانگین های درون گروهی از روش آماری تحلیل واریانس در سطح معنا داری (P<0.05) استفاده شد و برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شده است. تمامی عملیات آماری با استفاده از رایانه انجام گردید.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزا۲۰SPSS و برای رسم نمودار ها از نرم افزار Exell 2010استفادهشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
پژوهش حاضر با بررسی مقایسه تاثیر دوازده جلسه تمرین تداومی رکاب زدن همراه با دو فشار متفاوت انسداد موضعی عروق بر عملکرد هوازی و بی هوازی دانشجویان مرد فعال انجام پذیرفت. برای دستیابی به هدف اصلی فوق، مجموعه ای از اهداف جزیی به همراه فرضیه هایی برای پژوهشگر مطرح بود. داده های حاصل از این پژوهش در این فصل توصیف و تحلیل خواهد شد.
در ابتدا نتایج آمار توصیفی ارایه می شود و در ادامه یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری گزارش و بررسی می شود که بر اساس این یافته ها می توان فرضیه های پژوهش را بررسی نمود.
جهت استفاده از روش آماری مناسب در تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شد تا طبیعی بودن توزیع داده‌ها در مراحل مختلف پژوهش بررسی شود. توزیع داده‌ها در مراحل مختلف پژوهش طبیعی بود با توجه به

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نتایج آزمون مذکور، برای آزمون فرضیه‌ها، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.
آمار توصیفی
در این بخش ابتدا داده‌های توصیفی مرتبط با ضربان قلب(جدول ۱-۴) و میزان درک سختی در هر هفته (جدول ۲-۴) و تغییرات آن در هر روز(نمودار ۱-۴) برای آزمودنی‌های دو گروه تجربی در حین تمرین ارایه شده است. سپس نتایج متغیر ناظر(جدول ۳-۴) و میانگین وزن آزمودنی‌ها در ابتدا و انتهای پروتکل(جدول ۴-۴) ارایه گردید.
جدول ۱-۴- میانگین ضربان قلب دو گروه حین تمرین رکاب زدن(ضربه در دقیقه)

مدیر سایت

Next Post

مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه ...

س اکتبر 13 , 2020
جدول ۴-۱۱: ارزیابی سهم هر یک از متغیر های پیشبین در مدل………………………………………….۴۷چکیدۀ لاتین ۷۵فصل اول«کلیات پژوهش»۱-۱ مقدمهکاربرد هیجانها در تعلیم و تربیت و برنامههای یادگیری اجتماعی و ورزشی، امری اجتناب ناپذیر است، زیرا در قرن حاضر علاوه بر توجه به رشد شناختی و آموزشی و مهارتی، میبایست به رشد هیجانی […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
هفته اول