بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-1مقدمه:

مدیریت بهينه منابع آب تجديد شونده و توسعه پایدار در کشورهایی ­چون ایران که با کمبود منابع آبی دست به گریبان­اند، لازم و ملزوم یکدیگرند. این کشورها در راستای افق­ توسعه پایدار باید ضمن استحصال منابع كافي آب تجديد شونده براي تأمين نيازهاي بخش هاي رقابتي مختلف تمهيداتي نيز در جهت جلوگيري از چالشهايي چون خطر تخریب منابع آبی و اکوسیستم فراهم گردد. ایران در منطقه نیمه­خشک كه وارث يك رژيم اقليمي وآب و هوايي يا توزيع ناهمگن زمانی -مکانی بارش و رواناب مي باشد، نظردست اندركاران وگروه هاي ذينفع در اين زمينه را به چگونگي انتقال بین حوضه­اي آب را معطوف ساخته است.

برنامه‌ريزي، طراحي و مديريت سامانه‌هاي منابع آب براي تحقق اهداف توسعه پايدار در يک منطقه، مشارکت همگاني راطلب مي نمايد. لذا مطالعه تأثيرات سامانه هاي منابع آب درتغييرات اقتصادي، اجتماعي و همچنين محيط زيست قابل ارزيابي مي باشند [1]. تحليل‌هاي اقتصادي و زيست محيطي نه تنها بايد مرحله توسعه، بهره‌برداري و نگهداري سيستم را در نظر بگيرند، بلکه بايد احتمال نياز به جايگزين‌سازي آن را نيز مطالعه نمايد. دراين بخش ماهيت تنش‌هاي آبي و نحوه برخورد با آن، چالش‌ها و فرصت‌ها، در جهت بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي منابع آب به همراه سير تحولات تهيه مدل‌هاي بهره‌برداري براي چند حوزه آبريز کشور را مورد بررسي قرار مي دهد. [2]

این تحقیق بر آن است تا روش های انتقال آب از سرچشمه های رودخانه سیمره به سد سیمره  را براساس روند فزآينده تقاضاي آب در حوضه مقصد را تجزيه وتحليل كند با تصور این که ابتدا باید كليه راه­هاي مدیریت تقاضا در نظرگرفته شود. چه بسا اگر کمبود آبی را بتوان با مدیریت تقاضا و با هزینه­هاي معقول حل نمود، به انتقال آب بین ­حوضه­اي نیازي نخواهد بود. زیرا سامانه­هاي انتقال از طرح­هاي پرهزینه و با تبعات منفي در توسعه پايدار منابع آب به شمار می­آید و علاوه بر تحميل هزینه­های كلان تبعات مخرب بر منابع آب مبدأ و مقصد وارد می­کند.

يكي از شيوه هاي مؤثر در صيانت از منابع، ارزیابی زیست­محیطی طرح­ها بر اساس قوانین حفاظتي بوده كه ميتواند با انحاء گوناگون درتحكيم وتضمين توسعه پایدار منابع آبی کشور تاثير گذار باشد. [3]

شاخص­ها و معیارهاي اصول توسعه بعنوان چارچوبي براي سنجش پايداري آنها بشمار مي رود كه يكي از مؤلفه هاي تعيين كننده براي حوضه­هاي مبدأ و مقصد سودمندي اين منابع مي باشد. لذا در همين راستا ميتوان بخشي از انتفاع حاصله از انتقال آب در حوضه مقصد را به حوضه مبدأ تخصیص داد. آنچه در اين خصوص ميتواند فرآيند استحصال آب را بهينه نمايد تلاش در ارتقاء راندمان  ضمن حفظ زير ساخت هاي يك محيطي زيستي و اكوسيستم سالم در حوضه مبداء باشد.كه بدليل ارتباط هيدرولوژيكي دو حوزه بوده  كه حوضه مقصد نيز از سود حاصله بهره مند خواهد شد .[4]

آنچه در اين خصوص حائز اهميت است اينست كه ظرفیت­های طبيعي و توان اكولوژيكی منطقه را بايد در نظر گرفته  زيرا انحراف آب از مسیر طبیعی خود بدون رعايت معيارهاي علمي، نادیده گرفتن حقوق بهره برداران پایین­دست علاوه برتحميل تبعات اقتصادی و معیشتی براي اين افراد ، جابجايي دموگرافيكي را براي افراد آسيب پذير بوجودآورده كه به نوبه خود ناهنجاريهاي حاد اجتماعي و فرهنگي را به ارمغان خواهدآورد.

به همين دليل گزينه­­ی حذف تونل كه تأثير سوء بر منابع آب زيرزميني منطقه خواهد گذاشت و مهاجرت و مشکلات اجتماعی و آثار ثانویه طرح را منتفي مي­كند، توصيه مي­شود كه مطالعات تكميلي گزينه انتقال آب بهشت­آباد با کاربرد خط لوله انجام شود و از هرگونه شتاب زدگي در تصميم­گيري نهایي، پرهيز شود. (محبی:2، 1390)

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92