بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه ارشد

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-10- تعاریف کلیدی:

1-10-1- سد:

به زبان فارسی دری “بَند”دیواری محکم که به منظور مهار کردن یا تغییر مسیر آب در عرض دره یا میان دو کوه و در مسیر رود ایجاد مي گردد. افزايش تراز آب يا سطح ايستابي با ايجاد سازه اي هيدروليكي نظير سد وبند عمدتاً با هدف مهار ياتغيير مسير جريان آب رودخانه ويااستحصال و ذخيره سازي رواناب ها وسيلابهاي مخرب در پشت اين ابنيه ها براي تأمين نياز آبي اراضي آبخور وآبرساني به تونل ها  براي گرداندن آسيابها و توربين هاي مولد برق به شيوه برقآبي از ديگر اهداف طراحي وساخت سدها بوده است[1].

ازآنجا كه بار آبي ايجاد شده درمخزن سد، پتانسيل عظيمي به بدنه اين گونه سازه ها وارد مي كند اصلي ترين مسئله استاتيكي (ايستايي) در فاز طراحي از طريق فائق آمدن بر اين تنش ها وفراهم نمودن شرايط سازه اي براي رسيدن به تعادل و پايداري ،تخليه ويا  آبگيري مي باشد.

سدها را ميتوان از منظر استاتيكي به دو گروه بشرح ذيل طبقه بندي نمود:

الف)سدهای وزنی

ب )سدهای قوسی

1-10-2- توپوگرافی:

منظور از توپوگرافي ، پستي و بلنديهاي سطح زمين و يا همان ارتفاع عوارض زمين از سطح دريا در مكان هاي اجراء پروژه مي باشد. ارتفاع را ميتوان بصورت نسبي و يامطلق بيان نمود. لذا هر گونه موضع نگاري وفراز ونشيبي كه در منطقه مورد مطالعه مطرح وكليه عوامل متغير آن دربررسي موضوع مطالعه اجتناب ناپذير باشد در ذيل توپوگرافي تجزيه وتحليل مي گردد.

1-10-3- ارتفاع از سطح دریا:

فراز از سطح آبهاي آزاد ويا فاصله اندازه گيري شده بين سطح آبهاي آزاد دريا ومكان مورد مطالعه را به انگلیسی، (AMSL ) كه عبارتست‏ از ارتفاع یک عارضه یا نقطه در خشکی یا هوا از سطح متوسط آب‏های آزاد مي باشد.

بكارگيري این اصطلاح درعلوم هواشناسي ، هوانوردی، ارتباطات از راه دور و  غيره براي برآورد سطح پوشش امواج رايج ومتداول شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

Author: 92