دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و …

۴-۳-۱-وزن تر اندام هوایی

وزن تر اندام هوایی تحت تاثیر تنش خشکی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد جدول تجزیه واریانس (۹-۴) با توجه به نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین اثر تنش خشکی ظرفیت زراعی با ۱۰٫۶۳ گرم بیشترین میزان وزن تر اندام هوایی را به خود اختصاص داد جدول (۱۱-۴).

۴-۳-۲-وزن تر ریشه

نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس (۹-۴) نشان داد که تنش خشکی در سطح احتمال ۱ درصد تاثیرمعنی داری بر روی وزن تر ریشه گذاشته است. هچنین نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثرات ساده تنش خشکی نشان داد که بیشترین میزان وزن تر ریشه در آبیاری کامل یا ظرفیت زراعی با ۱٫۳ گرم بدست آمده. جدول (۱۱-۴).

۴-۳-۳-وزن تر کل

همانطور که در جدول تجزیه واریانس (۹-۴) مشهود است تنش خشکی در سطح احتمال ۵ درصد دارای تاثیر معنی داری بر روی وزن تر کل دارد. جدول (۱۱-۴) نشان داد که بیشترین وزن تر کل در گیاه لوبیا در تیمار بدون تنش یا ظرفیت زراعی با ۱۱٫۹۳ گرم بدست آمده.

۴-۴-کاراتنوئید

تنش خشکی در سطح احتمال ۱ درصد تاثیر معنی داری بر میزان کاراتنوئید داشته است جدول تجزیه واریانس (۹-۴). نتایج بدست آمده از جدول مقایسه میانگین (۱۱-۴) نشان داد که بیشترین میزان کاراتنوئید در تیمار آبیاری در ظرفیت زراعی با ۷٫۳۷۴ میلی گرم بر لیتر حاصل شده است وطبق جدول مقایسه میانگین( ۱۲-۴) اثر متقابل کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی نشان داد که GLOMUS intradices در سطح ظرفیت زراعی بیشترین مقدار کارتنوئید را دارد .

۴-۵-درصد رطوبت نسبی

نتایج بدست آمده از جدول (۹-۴) نشان داد که قارچ، تنش خشکی و اثر متقابل قارچ و تنش خشکی در سطح ۱ درصد تاثیر معنی داری بر روی درصد رطوبت نسبی داشتند، و طبق جدول (۱۰-۴)بالاترین میزان درصد رطوبت نسبی در استفاده ازGLOMUS intradices به مقدار ۷۵٫۶۵۲درصد بدست آمد. جدول مقایسه میانگین (۱۱-۴) نشان گر این هست که ظرفیت زراعی با ۷۸٫۵۲۲ بیشترین میزان درصد رطوبت نسبی را دارا می باشند و طبق جدول (۱۲-۴)، اترات متقابل کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی نشان داد که GLOMUS intradices و سطح تنش ۵۰% بیشترین درصد رطوبت نسبی را به میزان ۸۱٫۱۲ درصد به خود اختصاص دادند.
نمودار ۸-۴، نشان دهنده آن است که بیشترین میزان کاراتنوئید گیاه لوبیا در تیمار ظرفیت زراعی بدست آمده است.
بیشترین درصد رطوبت نسبی مربوط به اثر متقابل قارچ GLOMUS intradices و تنش ۵۰% می باشد نمودار ۹-۴٫
بیشترین درصد کارتنوئید مربوط به اثر متقابل قارچ GLOMUS intradices و تنش ظرفیت زراعی می باشد نمودار ۱۰-۴٫

مدیر سایت

Next Post

پایان نامه خیانت همسران و اثار فقهی مترتب بر آن۱- قسمت ۳

س اکتبر 13 , 2020
۲-۱-۳ وضعیت نفقه: ۴۷۲-۱-۴ وضعیت فرزندان: ۵۳۲-۱-۵ لعان: ۵۳۲-۱-۶ مجازات زوجه زناکار در صورت اثبات: ۵۵۲-۱-۷ وضعیت حضانت فرزندان: ۵۵۲-۱-۸ وضعیت عده: ۵۶۲-۱-۹ وضعیت اموال مشترک زوجین پس از طلاق بر فرض قبولی شرط تنصیف: ۵۷۲-۱-۱۰ قتل در فراش: ۵۸۲-۲ آثار خیانت زوج: ۵۸۲-۲-۱ سقوط یا عدم سقوط حق تمکین […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
جدول(۱۳-۴) ضریب همبستگی بین صفات مورد بررسی در گیاه لوبیا سبز تحت اثر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی
صفات درصد ازت درصد پتاسیم درصد فسفر کلروفیل a کلروفیل b کلروفیل کل سطح برگ ارتفاع گیاه وزن خشک اندام هوایی وزن خشک ریشه وزن خشک کل وزن تر اندام هوایی وزن تر ریشه