بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی …

۳۲±۶

a

۰٫۶۰۷±۰٫۱۵۶

a

۰٫۱۱۸±۰٫۰۲

a

۰٫۷۲۶±۰٫۱۷۹

a

 

 تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختلاف معنی دار ندارند.

 

۴-۲-۱-سطح برگ

همان طور که در جدول تجزیه واریانس (۵-۴) مشخص هست قارچ، تنش خشکی و اثر متقابل قارچ وتنش خشکی در سطح ۱ درصد تاثیر معنی داری را بر روی سطح برگ گذاشته است. جدول (۶-۴) مقایسه میانگین اثر کاربرد قارچ مایکوریزا برروی سطح برگ نشان داد که بیشترین سطح برگ بدست آمده در استفاده از GLOMUS intradices با ۱۳۲٫۰۳۳ سانتیمتر می باشد. همچنین جدول (۷-۴) مقایسه میانگین اثر تنش خشکی نشان داد که ظرفیت زراعی با ۱۳۷٫۳۷ سانتیمتر مربع بالاترین سطح برگ را به خود اختصاص داد. در جدول (۸-۴) اثر متقابل قارچ میکوریزا و تنش خشکی بیشترین سطح برگ اشغال شده مربوط به تنش۲۵% و GLOMUS intradices با ۱۸۴٫۳۷ سانتیمتر حاصل شد.

۴-۲-۲-ارتفاع گیاه

جدول تجزیه واریانس (۵-۴) نشانداد که ارتفاع گیاه تحت تاثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت.

۴-۲-۳-وزن خشک اندام هوایی

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس (۵-۴)، تنش خشکی در سطح احتمال ۱ درصد اثرمعنی داری بر روی وزن خشک اندام هوایی گذاشته است. جدول (۷-۴) مقایسه میانگین اثر تنش خشکی برروی وزن خشک اندام هوایی نشان داد که آبیاری در ظرفیت زراعی با ۱٫۲۸۴ گرم بیشترین وزن خشک اندام هوایی بدست آورده است.

۴-۲-۴-وزن خشک ریشه

نتایج بدست آمده از جدول تجزیه واریانس (۵-۴) نشان داد که تنش خشکی در سطح احتمال ۵ درصد تاثیرمعنی داری بر روی وزن خشک ریشه داشته است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر تنش خشکی مشخص کرد که بیشترین میزان وزن خشک ریشه در آبیاری کامل یا ظرفیت زراعی با ۰٫۲۵ گرم حاصل شده است جدول (۷-۴).

۴-۲-۵-وزن خشک کل

جدول (۵-۴) تجزیه واریانس بر روی تیمارها نشان داد که تنش خشکی در سطح احتمال ۱درصد دارای اثر معنی داری بر روی وزن خشک کل می باشد، همچنین در بین تیمارهای آبیاری بالاترین وزن خشک کل در ظرفیت زراعی با ۱٫۴۹۹ گرم بدست آمد جدول (۷-۴).
نمودار ۵-۴ نشان دهنده آن است که استفاده از GLOMUS intradices بیشترین میزان سطح برگ را داشته است.
آبیاری در ظرفیت زراعی یا آبیاری کامل باعث بالا رفتن وزن خشک کل در گیاه لوبیا شد، نمودار ۶-۴
استفاده از قارچ GLOMUS intradices در تنش ۲۵ درصد بیشترین سطح برگ را بدست آورد نمودار ۷-۴٫

مدیر سایت

Next Post

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و ...

س اکتبر 13 , 2020
۴-۳-۱-وزن تر اندام هوایی وزن تر اندام هوایی تحت تاثیر تنش خشکی در سطح احتمال ۵ درصد معنی دار شد جدول تجزیه واریانس (۹-۴) با توجه به نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین اثر تنش خشکی ظرفیت زراعی با ۱۰٫۶۳ گرم بیشترین میزان وزن تر اندام هوایی را به خود […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
جدول ۹-۴- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز
منبع تغییرات