جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی …

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول (۱-۴) قارچ، تنش خشکی و اثر متقابل قارچ و تنش خشکی در سطح ۱ درصد دارای اثر معنی داری بر روی درصد پتاسیم بودند، جدول مقایسه میاتگین (۲-۴) نشان داد که بالاترین میزان درصد پتاسیم به میزان ۳٫۴۰۴ درصد در استفاده از GLOMUS mosseae بدست آمد، تنش خشکی ۲۵ درصد با ۳٫۹۵۲ بیشترین میزان درصد پتاسیم را به خود اختصاص داد جدول (۳-۴)، جدول (۴-۴) اترات متقابل کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی نشان داد که تنش ۲۵% و GLOMUS intradices با ۴٫۶۹۷ درصد بیشترین درصد پتاسیم را به دست آوردند.

۴-۱-۳-درصد فسفر

همانطور که در جدول (۱-۴) مشهود است قارچ، تنش خشکی و اثر متقابل قارچ و تنش خشکی در سطح ۱ درصد دارای اثر معنی داری بر روی درصد فسفر هستند، جدول مقایسه میاتگین (۲-۴) نشان داد که بالاترین میزان درصد فسفر به میزان ۰٫۲۲۶ درصد در به کارگیری از GLOMUS mosseae بدست آمد، با توجه به جدول مقایسه میانگین (۳-۴) تنش خشکی ۲۵ درصد با ۰٫۲۳ بیشترین میزان درصد فسفر را به خود اختصاص داد، جدول (۴-۴) اترات متقابل کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی نشان داد که تنش ۲۵% و GLOMUS mosseae با ۰٫۴۶ درصد بیشترین درصد فسفر را به دست آوردند.

۴-۱-۴-کلروفیلa

جدول (۱-۴) تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی در سطح احتمال ۱ درصد تاثیر معنی داری بر روی کلروفیل a گذاشته است، همچنین جدول (۳-۴) مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل a با ۲۰٫۴۲۱ میلی گرم بر گرم در ظرفیت زراعی حاصل شد.

۴-۱-۵-کلروفیلb

نتایج بدست آمده از جدول (۱-۴) تجزیه واریانس نشان داد که تنش خشکی در سطح احتمال ۱ درصد بر روی کلروفیل کل دارای تاثیر معنی داری می باشد، جدول (۳-۴) مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین میزان کلروفیل b با ۸٫۱۲۶ میلی گرم بر گرم در ظرفیت زراعی یا آبیاری کامل بدست آمده.

۴-۱-۶-کلروفیل کل

همانطور که در جدول (۱-۴) تجزیه واریانس مشهود هست تنش خشکی در سطح احتمال ۵ درصد تاثیر معنی داری بر روی کلروفیل کل گذاشته است، جدول (۳-۴) مقایسه میانگین نشان داد ظرفیت زراعی یا آبیاری کامل بیشترین میزان کلروفیل کل را به میزان ۲۴٫۳۳۷ میلی گرم بر گرم به خود اختصاص داده است.

مدیر سایت

Next Post

بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی ...

س اکتبر 13 , 2020
۳۲±۶ a ۰٫۶۰۷±۰٫۱۵۶ a ۰٫۱۱۸±۰٫۰۲ a ۰٫۷۲۶±۰٫۱۷۹ a    تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختلاف معنی دار ندارند.   ۴-۲-۱-سطح برگ همان طور که در جدول تجزیه واریانس (۵-۴) مشخص هست قارچ، تنش خشکی و اثر متقابل قارچ […]
Copyright All right reserved Theme: Default Mag by ThemeInWP
جدول ۱-۴- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز
منبع تغییرات  
درجه آزادی
میانگین مربعات
درصدازت درصد پتاسیم درصد فسفر کلروفیل a( mg/ml) کلروفیل b( mg/ml) کلروفیل کل