بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی …

۳-۴-۴-وزن خشک نمونه ها

نمونه ها پس از اندازه گیری وزن تر نمونه ها با استفاده از آب معمولی در یک ظرف پلاستیکی بزرگ و حاوی چند قطره مایع ظرفشویی بودند ضدعفونی شدند و بلافاصله در یک ظرف دیگر آب معمولی شسته شدند و در نهایت توسط آب مقطر کاملاً آبشویی شدند و در پاکتهای کاغذی قرار داده شدند و به مدت ۴۸ ساعت در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد در آون آزمایشگاه تنظیم و خشک شدند.
توزین نمونه ها پس از ۲۴ ساعت و خنک شدن در دسیکاتور توسط ترازوی دیجیتال با دقت یک ده هزارم اندازه گیری شد.

۳-۴-۵- اندازه گیری فسفر و پتاسیم

به منظور اندازه گیری فسفر و پتاسیم دانه و برگ، مقدار ۳/۰ گرم از نمونه های آسیاب شده را توزین شد و توسط مخلوط اسید سولفوریک و اسید سالسیلیک و آب اکسیژنه هضم شدند. مراحل هضم نمونه ها در چند مرحله دمایی تا جایی ادامه یافت که محلول حاصل کاملاً شفاف شد. از نمونه های هضم شده جهت تعیین میزان فسفر و پتاسیم گیاهان استفاده شد.
اندازه گیری فسفر نمونه ها با روش مولیبدات آمونیوم و با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج ۴۷۰ انجام شد. اندازه گیری پتاسیم نمونه ها توسط دستگاه فلیم فوتومتر (دستگاه نشر شعله ای) انجام شد. در هر دو مورد فسفر پتاسیم ابتدا با استفاده از نمونه های استاندارد درست شده نمودار مربوطه ترسیم و سپس غلظت نمونه ها قرائت شد. اندازه گیری سدیم نمونه ها توسط دستگاه فلیم فوتومتر انجام شد. پتاسیم ابتدا با استفاده از نمونه های استاندارد درست شده نمودار مربوطه ترسیم و سپس غلظت نمونه ها قرائت شد .

۳-۴-۶- اندازه گیری مقدار کلروفیل a و b و کل

آرنون (۱۹۶۷). ۱ – مقدار نیم گرم از ماده تر گیاهی را در هاون چینی ریخته شد، سپس با استفاده از نیتروژن مایع آن را خرد و به خوبی له گردید.
۲– ۲۰ میلی لیتر استن ۸۰٪ به نمونه اضافه، سپس در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت ۶۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۰ دقیقه قرار گرفت. عصاره جدا شده فوقانی حاصل از سانتریفیوژ را به بالن شیشه ای منتقل گردید.
۳– مقداری از نمونه داخل بالن را در کووت اسپکتروفتومتر ریخته و سپس به طور جداگانه در طول موج های ۶۶۳ نانومتر برای کلروفیل a ، و ۶۴۵ نانومتر برای کلروفیل b توسط اسپکتروفتومتر مقدار جذب را قرائت شد.
۴- در نهایت با استفاده از فرمول های زیر میزان کلروفیل a ، b و کل بر حسب میلی گرم بر گرم وزن تر نمونه به دست آمد.
Chlorophyll a = (۱۹٫۳ * A663 – 0.86 * A645) V/100W
Chlorophyll b = (۱۹٫۳ * A645 – 3.6 * A663) V/100W
Chlorophyll a+ Chlorophyll b= Chlorophyll Tot
V= حجم محلول صاف شده (محلول فوقانی حاصل از سانتریفیوژ)
A= جذب نور در طول موجهای ۶۶۳، ۶۴۵ نانومتر
W= وزن تر نمونه بر حسب گرم,
کلروفیل a و کلروفیلb و کلروفیل کل وکارتنویدها شامل کاروتن و گزانتوفیل و غلظت برحسب میکروگرم در میلی لیتر است.

۳-۴-۷- اندازه گیری ازت طبق (روش کجلدال ۱۹۳۲)

به منظور اندازه گیری میزان ازت پس از تهیه نمونه خشک از قسمتهای مختلف گیاه شامل برگ ، ساقه ، غلاف به آزمایشگاه منتقل گردید . بدین صورت که ابتدا نمونه ها با روش هضم تر (مخلوط اسید سولفوریک و هیدرو کلریک ) هضم گردید و سپس از آن با روش کجلدال میزان ازت آن تعیین شد .

۳-۴-۸- تعیین میزان درصد رطوبت نسبی برگ(RWC : Relative Water Content)

برای اندازه گیری RWC ساعت ۸ صبح (در دمای حدود ۱۷ درجه سانتیگراد ) برگ های انتهایی گیاه که شامل برگهای جوانتر بود به وزن۱۰۰ میلیگرم برش داده شد .بلافاصله توزین و به لوله های آزمایش دربدار محتوی آب مقطر وارد شدند و بعد از شش ساعت وزن آماس برگ ها تعیین شد سپس برگ ها به داخل آون با دمای ۷۰ درجه سانتیگراد منتقل شده و بعد از ۴۸ ساعت وزن خشک برگ ها بدست آمد . مقدار رطوبت نسبی برگ ها با استفاده از رابطه زیر به دست آمد :
WF – WD
RWC = ————— ×۱۰۰
WT – WD
که در این رابطه :WF:وزن تر برگ ها و WD: وزن خشک برگ ها و WT : وزن آماس برگ ها میباشد . ( Irigoyen et al .1992 )
۳-۴-۹-محاسبه سطح برگ گیاه :
ابتدا میزان سطح برگ با استفاده از دستگاه اندازه گیری سطح برگ (leaf area meter) اندازه گیری شده و سپس شاخص سطح برگ (LAI)با استفاده از روش واتسن محاسبه شد.

۳-۵- جمع آوری و آنالیز داده ها :

پس از تعیین فاکتورهای آزمایشی در آزمایشگاه و انجام محاسبات لازم، داده ها جمع آوری شدند و در نرم افزار Excell مرتب شدند. نمونه های مرتب شده، توسط نرم افزار آماری SAS مورد آنالیز داده قرار گرفته وکلیه جداول و نمودارهای مورد نیاز جهت ارائه مطالب نیز توسط نرم افزار Excell تهیه شدند.

فصل چهارم : نتایج و بحث

۴-۱- تجزیه و تحلیل

۴-۱-۱- درصد ازت

نتایج بدست آمده از جدول (۱-۴) نشان داد که قارچ، تنش خشکی و اثر متقابل قارچ و تنش خشکی در سطح ۱ درصد تاثیر معنی داری بر روی درصد ازت داشتند، بالاترین میزان درصد ازت استفاده از –GLOMUS intradices به مقدار ۳٫۰۸۷ درصد بدست آمد.
جدول مقایسه میانگین (۲-۴). ظرفیت زراعی و تنش خشکی ۲۵ درصد با توجه به نزدیکی میزان آبیاریشان با یکدیگر به ترتیب ۳٫۰۰۱ و ۲٫۹۴۱ بیشترین میزان درصد ازت را دارا می باشند جدول (۳-۴)، اثرات متقابل کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی جدول (۴-۴) نشان داد که ظرفیت زارعی و GLOMUS intradices بیشترین ازت را به میزان ۳٫۲۴۲ درصد به خود اختصاص دادند.

۴-۱-۲- درصد پتاسیم

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت

Next Post

بررسی اثرکاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی ...

س اکتبر 13 , 2020
۳۲±۶ a ۰٫۶۰۷±۰٫۱۵۶ a ۰٫۱۱۸±۰٫۰۲ a ۰٫۷۲۶±۰٫۱۷۹ a    تیمارهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج در صد اختلاف معنی دار ندارند.   ۴-۲-۱-سطح برگ همان طور که در جدول تجزیه واریانس (۵-۴) مشخص هست قارچ، تنش خشکی و اثر متقابل قارچ […]